Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999

Kazalo

3409. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora, volilne komisije in članom delovnih teles Občinskega sveta občine Ribnica, stran 8942.

Na podlagi 21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 44/95 in 41/96) statutarnega sklepa Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 23/99) ter v skladu s 100. b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 3. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-1 in 4/93) je Občinski svet občine Ribnica na 5. redni seji, dne 1. 7. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora, volilne komisije in članom delovnih teles Občinskega sveta občine Ribnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi višino in način določanja plače, dela plače, nagrade, sejnine in drugih prejemkov, ki v skladu z zakonom o funkcionarjih v državnih organih in zakonom o lokalni samoupravi pripadajo poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem v Občini Ribnica.
Pravilnik določa tudi nagrade in druge prejemke za člane občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora, volilne komisije in drugih organov in delovnih teles, ki jih imenuje župan.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače ali nagrade v obliki sejnine, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
3. člen
Občinski funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo, ima pravico do plače, osebnih prejemkov, nadomestila plače ter do povračila stroškov, ki jih ima pri delu v zvezi z delom v skladu z zakonom.
4. člen
Občinski funkcionar, ki nepoklicno opravlja funkcijo, ima pravico do nagrade v obliki sejnine ter do povračila stroškov, ki jih ima pri opravljanju funkcije v zvezi z opravljanjem funkcije. Nagrada se izplačuje na podlagi tega pravilnika in ima značaj prejemkov iz naslova opravljanja dela na drugi podlagi.
5. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev, v okviru katerega se lahko oblikuje nagrada za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačujejo plače oziroma nagrade članom občinskega sveta ter nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter drugih organov Občine Ribnica.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
6. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela nagrade na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za poln delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Ribnica, ki sodi v peto skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 7,0. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače oblikovane na podlagi zakona.
Plača podžupana se oblikuje v višini 60% plače župana oziroma v višini količnika 6,3. Za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanu pripada 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno oziroma plača s količnikom 3,15.
Mesečna plača oziroma nagrada podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah občinskega sveta in udeležbo na sejah drugih organov in delovnih teles.
V času, ko opravlja funkcijo župana, mu pripada plača, ki bi jo dobil župan.
7. člen
Del nagrade v obliki sejnine za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša 12% plače župana, kar je enako količniku 1,38. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi nagrada za posamezni mesec glede na delo, ki ga bo opravil, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu) 8,0% = 0,400,
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 21,6% = 0,298,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 12,8% = 0,176,
– predsedovanje seji delovnega telesa 21,6% = 0,298
– članom delovnih teles za udeležbo na seji 16,0% = 0,220.
Količnik za vodenje seje občinskega sveta po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja župana po zakonu in količnik za udeležbo na redni seji občinskega sveta se seštevata v primeru, ko član občinskega sveta vodi sejo občinskega sveta.
Nagrada ne vključuje stroškov prihoda na redne in izredne seje občinskega sveta, seje nadzornega odbora, delovnih teles občinskega sveta in organov, ki jih imenuje župan.
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
8. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma delu plače župana izda komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
9. člen
Plača občinskega funkcionarja, ki funkcijo opravlja poklicno, je pravica, ki mu pripada na podlagi sklenjenega delovnega razmerja.
III. NAGRADE
10. člen
Nagrada v obliki sejnine za posamezno sejo delovnega telesa, ki se je udeleži član delovnega telesa, ki ni član občinskega sveta, znaša za posamezno sejo 16% najvišjega možnega zneska nagrade člana občinskega sveta oziroma količnika v višini 0,220.
11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v obliki sejnine: predsednik v višini 21,6% oziroma 0,298 količnika, člani nadzornega odbora pa v višini 16,0% oziroma 0,220 količnika.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo v skladu z evidenco o opravljenem delu, ki jo vodi občinska uprava.
12. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpisu referenduma ali volitev.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezne volitve oziroma referendum.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Ribnica.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
16. člen
Plače, nagrade in prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
17. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za 1. tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
19. člen
Sestavni del evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta in drugih organov občine, so liste prisotnosti na seji in zapisniki sej. Za udeležbo na seji z manj kot 70% časovne prisotnosti, se del plače oziroma nagrade ne izplačuje.
20. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati sklep o določitvi sejnin članom občinskega sveta in njegovih delovnih teles.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-110-06-1/99
Ribnica, dne 1. julija 1999.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti