Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999

Kazalo

3408. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, stran 8942.

Na podlagi 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 34/84, 33/85 in 26/90), zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96, 35/97 in 73/98), 21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 44/95, 41/96) in statutarnega sklepa (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Ribnica na seji dne 1. 7. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
1. člen
V odloku o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 56/96, v nadaljevanju: odlok) se v 2. členu črta besede:
“2. Sodražica
9. Sveti Marko in
10. Gora“.
Vsa druga pokopališča se ustrezno preštevilči.
2. člen
Črta se besedilo 2., 9. in 10. točke 3. člena, številčenje drugih točk se ustrezno uskladi.
3. člen
V celoti se spremeni besedilo 5. člena odloka, ki glasi:
“Komunalno podjetje Komunala Ribnica upravlja s pokopališči in tudi z grobovi in grobišči vojnih in povojnih žrtev občine Ribnica, kolikor ni z odlokom ali sklepom občinskega sveta drugače določeno.“
4. člen
Spremeni se prvi odstavek 8. člena odloka in glasi:
“Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj, kjer se čuva, na kraj upepelitve oziroma na pokopališče, je dovoljen samo s posebej prirejenimi vozili.“
5. člen
Besedili prvega in drugega odstavka 35. člena odloka se združita v en odstavek, ki glasi:
“Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje pravna oseba, izvajalec, ki ravna v nasprotju z 20. členom, odgovorna oseba pravne osebe pa se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT“.
6. člen
V 36. členu odloka se številko “5.000“ nadomesti s številko “10.000“.
7. člen
Doda se nov 36.a člen:
“Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje za prekršek oseba, ki krši določila 32. člena tega odloka“.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe druge, devete in desete alinee 2. člena, 2., 9. in 10. točka 3. člena, določba 5. člena ter določba prvega odstavka 8. člena.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-42-05-1/99
Ribnica, dne 1. julija 1999.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti