Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999

Kazalo

3398. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 1999, stran 8930.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98 in 1/99), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) ter 15. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95, 6/96) je Občinski svet občine Litija na 7. seji dne 29. 7. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Litija za leto 1999
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Litija za leto 1999 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna, terjatvami in naložbami ter dolgovi.
2. člen
Z občinskim proračunom za leto 1999 se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Litija (v nadaljnjem besedilu: občina) v letu 1999.
3. člen
Občinski proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem in načrtovani odhodki.
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje občine.
4. člen
Občinski proračun za leto 1999 se določi v naslednjih zneskih:
– bilanca prihodkov in odhodkov:
– prihodki                  1.599,930.000 SIT,
– odhodki                   1.603,186.000 SIT,
– presežek odhodkov nad prihodki         3,256.000 SIT,
----------------------------------------------------------------
– račun financiranja:
– prihodki                    46,018.000 SIT,
– odhodki                    46,018.000 SIT,
– presežek odhodkov nad prihodki             0 SIT.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno na vse uporabnike sredstev občinskega proračuna ( v nadaljnjem besedilu: uporabniki) v okviru doseženih prihodkov. Pri tem se upošteva zapadlost obveznosti uporabnika in likvidnostno stanje občinskega proračuna.
5.a člen
Sredstva, potrjena v okviru proračuna ter namenjena financiranju izvajanja posameznih dejavnosti v okviru tekočega dela občinskega proračuna se porabnikom zagotavljajo in nakazujejo redno, v višini kot pripada za posamezen mesec.
6. člen
Uporabniki so dolžni uporabljati sredstva le za namene, opredeljene v bilanci prihodkov in odhodkov občinskega proračuna. Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegla z občinskim proračunom določena sredstva.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Litija. V primeru, da prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvideni višini ali nastanejo nepredvidena nujna dodatna dela župan občinskemu svetu predlaga v potrditev rebalans proračuna.
8. člen
O odpisu obveznosti, ki so prihodek občinskega proračuna, odloča občinski svet.
9. člen
Uporabniki so dolžni do 15. 3. 2000 predložiti občini poročila o delu, realizaciji programa ter zaključni račun za leto 1999.
Uporabniku, ki ne predloži poročila, določenega v prejšnjem odstavku, se lahko za nedoločen čas zadrži izplačilo sredstev.
Uporabniki so dolžni dodatno izdelati in dostaviti analize poslovanja, ki jih zahteva občinski svet, nadzorni odbor, župan ali občinska uprava.
10. člen
Glede na to, da odbor stavnih zemljišč, še ni imenovan je pa po veljavnem statutu pristojen pripraviti program porabe sredstev NSZ za posamezno leto, se izvajanje investicij iz tega naslova zadrži do sprejema rebalansa proračuna ter imenovanja odbora in njegove predložitve programa za letošnje leto. Izjemoma se dovoli izvedba investicije ureditve Cankarjeve ceste in v okviru tega semaforja most-nadvoz, ki pomenita zaključek pričetega projekta obnove železniške postaje in izgradnje podhoda, ki ju je občina prav tako sofinancirala iz sredstev NSZ.
11. člen
Prihodki in odhodki, ki so bili doseženi na podlagi sklepa o začasnem financiranju potreb proračunskih porabnikov v letu 1999 v Občini Litija (Uradni list RS, št. 16/99), so sestavni del proračuna za leto 1999.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o začasnem financiranju potreb proračunskih porabnikov v letu 1999 (Uradni list RS, št. 16/99).
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 401-91/99
Litija, dne 29. julija 1999.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti