Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999

Kazalo

3387. Program priprave zazidalnega načrta "Center Stara Sava" ter zazidalnega načrta "Hrenovica", stran 8903.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 26. in 93. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96, 2/99 in 23/99) je Občinski svet občine Jesenice na 9. seji dne 15. 7. 1999 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
zazidalnega načrta “Center Stara Sava” ter zazidalnega načrta “Hrenovica”
I. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO ZAZIDALNIH NAČRTOV
1. člen
Po veljavnem družbenem planu Občine Jesenice za obdobje od 1986 do 2000 (U.V.G., št. 8/88 ter Uradni list RS, št. 22/90, 31/90, 30/96, 46/97, 51/98 in 41/99) je območje centralne lokacije mesta Jesenice (ki je na severu omejeno z železniško progo Jesenice–Ljubljana, na vzhodu z železniško progo Jesenice–Nova Gorica, na jugu z reko Savo ter na zahodu delno s stanovanjskim območjem Hermanov most in pretežnem delu z industrijskim območjem HVŽ), in sicer:
– med reko Savo, mostom železniške proge Jesenice–Nova Gorica ter industriijskim tirom železarne namenjeno centralnim dejavnostim. Območje je označeno z oznako J2/C6, za katerega je predvidena izdelava zazidalnega načrta Center Stara Sava (v nadaljevanju: ZN);
– območje bivše agromelioracije na Hrenovici namenjeno centralnim dejavnostim. Območje je označeno z oznako J2/C5, za katerega je predvidena izdelava zazidalnega načrta Hrenovica (v nadaljevanju: ZN).
Postopek priprave in sprejemanja predmetnih ZN zaradi prvotno enotnega urejanja tudi z območjema UN Stara Sava, poteka istočasno in se usklajuje s postopkom priprave in sprejema UN Stara Sava.
2. člen
S tem programom se podrobneje določajo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejema ZN, subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, roki za posamezne faze izdelave ZN ter sredstva, potrebna za pripravo ZN.
II. PRIPRAVA ZAZIDALNIH NAČRTOV
1. Območje urejanja in obseg priprave zazidalnih načrtov
3. člen
Območje ZN Center Stara Sava na severu zajema območje kokosarne in bivših vsedalnih bazenov, na južni strani meji na reko Savo, na zahodni strani meji na kompleks Stara Sava ter na vzhodni strani železniško progo Jesenice–Nova Gorica. Površina območja, ki ga ureja ZN znaša približno 43.836 m2.
Območje ZN Hrenovica je na vzhodni in severni strani omejeno s traso železniške proge Jesenice–Nova Gorica ter na zahodni in južni strani z industrijskim tirom železarne. Površina območja, ki ga ureja ZN znaša približno 48.768 m2.
Oba ZN morata biti pripravljena tako, da bo njegov tekstualni in grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in navodila o vsebini posebnih strokovnih podlagi in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) ter zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi obeh ZN so:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice s spremembami in dopolnitvami (U.V.G., št. 8/88 ter Uradni list RS, št. 22/90, 31/90, 30/96, 46/97, 51/98 in 41/99),
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Jesenice (Uradni list RS, št. 15/91 in 51/98),
– posebne strokovne podlage za PUP za mesto Jesenice; Urbanistični inštitut RS; februar 199,
– dopolnjen osnutek Urbanistične zasnove mesta Jesenice (kočni elaborat v izdelavi),
– odlok o ureditvenem načrtu za območje Stara Sava na Jesenicah (Uradni list RS, št. 40/92)
– posebne strokovne podlage za UN Stara Sava; Atelje za prostorsko projektiranje; september 1991,
– rezultate urbanistične delavnice o sanaciji območja železarne in integraciji opuščenih zemljišč železarne v mestni razvoj; Urbanistični inštitut RS; december 1996,
– oceno stroškov urejanja območja Hrenovice in Stare Save; Atelje za prostorsko projektiranje Jesenice; 1997,
– študijo Inventarizacija obstoječega stanja in opis VG problematike Save Dolinke skozi Jesenice; Vodnogospodarski inštitut Ljubljana (v izdelavi),
– Kolesarske povezave v občinah Jesenice in Žirovnica – Strokovne podlage za načrtovanje kolesarskih poti; Urbanistični inštitut RS; december 1998,
– študijo prometne ureditve (v izdelavi),
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve,...).
3. Posebne strokovne podlage za ZN
V skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor in navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov se za izdelavo osnutka ZN pripravijo tudi posebne strokovne podlage za celotni območiji obeh ZN, ter poročilo o presoji vplivov na okolje, v kolikor se v postopku izdelave in sprejema ugotovi, da je to poročilo potrebno. Posebne strokovne podlage naj vključujejo predlog urejanja po zaključenih segmentih, predlog preureditve obstoječih objektov, predlog peš povezav tudi z drugimi mestnimi območji, predlog zunanje ureditve območja (zelenice, rekreacijske površine, železniška proga, ceste, ureditev reke Save Dolinke,...) ter predvideno pozidavo s predlogom in oceno stroškov temeljenja glede na obstoječe stanje terena. V posebne strokovne podlage naj bo vključena tudi študija prometne ureditve, ki je v izdelavi in naj se upošteva že izdelana programska zasnova in posebne strokovne podlage izdelane v okviru izdelave UN Stara Sava.
III. SOGLASJA, POGOJI IN MNENJA
4. člen
V postopku izdelave obeh ZN se od soglasodajalcev pridobijo pogoji in mnenja, ki se nanašajo na obravnavani področji. Organi in organizacije morajo v 30 dneh po prejemu vloge posredovati svoje pogoje oziroma mnenja, sicer se šteje, da pogojev nimajo.
5. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutkov ZN iz prejšnjega člena so:
– Ministrstvo za zdravstvo Zdravstveni inšpektorat RS, Gorenjska enota Kranj, Izpostava Jesenice, C. m. Tita 73, Jesenice
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Kranj, Bleiweisova 34, Kranj
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Izpostava Kranj, Mirka Vadnova 5, Kranj
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana
– Zavod varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju, Tomšičeva 44, Kranj
– Slovenske železnice d.d. Ljubljana, Služba za strategijo in razvoj, Kolodvorska 11, Ljubljana
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, Ljubljana
– Slovenske železarne,d.d., Gerbičeva 98, Ljubljana
– Meting ŽJ, Cesta železarjev 8, Jesenice
– Muzej Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 45, Jesenice
– Elektro Gorenjska, p.o. Kranj, PE Žirovnica, Moste 2a, Žirovnica
– Telekom Slovenije, PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj
– JP JEKO-IN, d.o.o., C.m. Tita 51, Jesenice
– Energetika ŽJ, Cesta železarjev 8, Jesenice
– Krajevna skupnost Sava, Pod gozdom 2, Jesenice
– Krajevna skupnost Podmežakla, Mencingarjeva 1, Jesenice
– ostali organi in organizacije, če se v postopku ugotovi, da so njihova soglasja potrebna.
Organi in organizacije, ki podajo soglasja brez pogojev k dopolnjenema osnutkom ZN so:
– Ministrstvo za zdravstvo Zdravstveni inšpektorat RS, Gorenjska enota Kranj, Izpostava Jesenice, C. m. Tita 73, Jesenice
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Kranj, Bleiweisova 34, Kranj
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Izpostava Kranj, Mirka Vadnova 5, Kranj
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana
– Slovenske železnice d.d. Ljubljana, Služba za strategijo in razvoj, Kolodvorska 11, Ljubljana
– Elektro Gorenjska, p.o. Kranj, PE Žirovnica, Moste 2a, Žirovnica
– Telekom Slovenije, PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj
6. člen
Na izdelana osnutka ZN morajo soglasodajalci v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje sicer se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec osnutkov ZN upošteval zahtevane pogoje.
Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.
IV. NOSILCI V POSTOPKU PRIPRAVE
7. člen
Naročnik in investitor ZN je Občina Jesenice, C. m. Tita 78, Jesenice.
Izdelovalec ZN bo določen naknadno po ustaljeni proceduri, ki jo določa zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).
V. TERMINSKI PLAN IN POSTOPEK IZDELAVE IN SPREJEMA ZAZIDALNIH NAČRTOV
8. člen
Posebne strokovne podlage za oba ZN, 90 dni po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
Osnutek obeh ZN, 60 dni po potrjenih posebnih strokovnih podlagah.
Stališča do pripomb, 21 dni po prejemu pripomb izjavne razgrnitve.
Predlog obeh ZN, 60 dni po sprejetju stališč do pripomb.
Končno gradivo, 21 dni po sprejetju ZN na občinskem svetu.
S pripravo posebnih strokovnih podlag za oba ZN se prične po podpisu pogodbe z izvajalcem.
Posebne strokovne podlage obravnava in potrdi pristojen odbor občinskega sveta.
Osnutka obeh ZN se izdelata na podlagi potrjenih posebnih strokovnih podlag.
Ko občinska strokovna služba pristojna za prostor ugotovi, da oba osnutka ZN vsebujeta vse sestavine opredeljene v zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter Navodilu o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), predlaga županu, da oba osnutka ZN javno razgrne.
Župan Občine Jesenice sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi obeh osnutkov ZN; sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Jesenice in sedežu Krajevne skupnosti Sava in Krajevne skupnosti Podmežakla za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava v KS Sava in KS Podmežakla.
Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve obeh osnutkov ZN.
V času javne razgrnitve se oba osnutka ZN posredujeta v obravnavo pristojnemu odboru občinskega sveta in Občinskemu svetu občine Jesenice.
Po končani javni razgrnitvi župan Občine Jesenice, na podlagi strokovnih stališč ter obravnave pristojnega odbora občinskega sveta, zavzame stališča do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve in zadolži strokovno organizacijo – izvajalca za pripravo dopolnjenega osnutka obeh ZN.
Župan Občine Jesenice posreduje oba dopolnjena osnutka ZN občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem obeh ZN z odlokoma.
Odloka se objavita v Uradnem listu RS.
9. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 352-19/99
Jesenice, dne 15. julija 1999.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti