Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999

Kazalo

3388. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta "Stara Sava", stran 8905.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 26. in 93. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96, 2/99 in 23/99) je Občinski svet občine Jesenice na 9. seji dne 15. 7. 1999 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta “Stara Sava”
I. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO UREDITVENEGA NAČRTA
1. člen
Spremembe in dopolnitve ureditvenega območja Stara Sava (v nadaljevanju UN) temeljijo na ureditvenem načrtu, ki je bil izdelan leta 1992 (Uradni list RS, št. 40/92). S spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Jesenice (Uradni list RS, št. 51/98) je bilo spremenjeno območje urejanja.
Po veljavnem Družbenem planu občine Jesenice za obdobje od 1986 do 2000 (U.V.G., št. 8/88 ter Uradni list RS, št. 22/90, 31/90, 30/96, 46/97, 51/98 in 41/99) je območje centralne lokacije mesta Jesenice, ki leži med objekti HVŽ ter reko Savo Dolinko in vsedalnimi bazeni namenjeno za inštitute, bolnice, šolstvo in muzeje. Območje je označeno z oznako J2/I4.
Obstoječi UN določa ureditev pretežno v območju varstva dediščine Stare Save, za druga območja ne daje rešitev vendar omejuje posege. Območje urejanja UN se v tem postopku zoža na območje z oznako J2/I4 (Uradni list 51/98).
Postopek priprave in sprejemanja predmetnega UN zaradi prvotno enotnega urejanja tudi z območjema ZN Center Stara Sava in ZN Hrenovica, poteka istočasno in se usklajuje s postopkom priprave in sprejema ZN Center Stara Sava in ZN Hrenovica.
2. člen
S tem programom se podrobneje določajo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejema UN, subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, roki za posamezne faze izdelave UN ter sredstva, potrebna za pripravo UN.
II. PRIPRAVA UREDITVENEGA NAČRTA
1. Območje urejanja in obseg priprave ureditvenega načrta
3. člen
Območje UN Stara Sava obsega kompleks Stara Sava z Ruard Buccellinijevo graščino, Rudarska cerkev, stanovanjski objekt – kasarna, mlin, kamnite vodne rake, Korenova hiša, pudlovka in kolperna. Površina območja, ki ga ureja ZN znaša približno 20.289 m2.
UN mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in Navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) ter zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi UN so:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice s spremembami in dopolnitvami (U.V.G., št. 8/88 ter Uradni list RS, št. 22/90, 31/90, 30/96, 46/97, 51/98 in 41/99),
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Jesenice (Uradni list RS, št. 15/91 in 51/98),
– posebne strokovne podlage za PUP za mesto Jesenice; Urbanistični inštitut RS; februar 1999,
– odlok o ureditvenem načrtu za območje Stara Sava na Jesenicah (Uradni list RS, št. 40/92),
– posebne strokovne podlage za UN Stara Sava; Atelje za prostorsko projektiranje; september 1991,
– dopolnjen osnutek Urbanistične zasnove mesta Jesenice (kočni elaborat v izdelavi),
– rezultate urbanistične delavnice o sanaciji območja železarne in integraciji opuščenih zemljišč železarne v mestni razvoj; Urbanistični inštitut RS; december 1996,
– oceno stroškov urejanja območja Hrenovice in Stare Save; Atelje za prostorsko projektiranje Jesenice; 1997,
– študijo Inventarizacija obstoječega stanja in opis VG problematike Save Dolinke skozi Jesenice; Vodnogospodarski inštitut Ljubljana (v izdelavi),
– Kolesarske povezave v občinah Jesenice in Žirovnica – Strokovne podlage za načrtovanje kolesarskih poti; Urbanistični inštitut RS; december 1998,
– študijo prometne ureditve (v izdelavi),
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve,...).
3. Posebne strokovne podlage za UN
V skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor in navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov se za izdelavo osnutka UN dopolnijo tudi posebne strokovne podlage in programska zasnova izdelane v okviru postopka izdelave in sprejema odloka o UN Stara Sava, ki ga je leta 1992 izdelal Atelje za prostorsko projektiranje.
III. SOGLASJA, POGOJI IN MNENJA
4. člen
V postopku izdelave UN se od soglasodajalcev pridobijo pogoji in mnenja, ki se nanašajo na obravnavano področje. Organi in organizacije morajo v 30 dneh po prejemu vloge posredovati svoje pogoje oziroma mnenja, sicer se šteje, da pogojev nimajo.
5. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka UN iz prejšnjega člena so:
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Gorenjska enota Kranj, Izpostava Jesenice, C. m. Tita 73, Jesenice;
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Kranj, Bleiweisova 34, Kranj;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Izpostava Kranj, Mirka Vadnova 5, Kranj;
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana;
– Zavod varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju, Tomšičeva 44, Kranj;
– Slovenske železnice d.d. Ljubljana, Služba za strategijo in razvoj, Kolodvorska 11, Ljubljana;
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, Ljubljana;
– Slovenske železarne,d.d., Gerbičeva 98, Ljubljana;
– Meting ŽJ, Cesta železarjev 8, Jesenice;
– Muzej Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 45, Jesenice;
– Elektro Gorenjska, p.o. Kranj, PE Žirovnica, Moste 2a, Žirovnica;
– Telekom Slovenije, PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj;
– JP JEKO-IN, d.o.o., C.m. Tita 51, Jesenice;
– Energetika ŽJ, Cesta železarjev 8, Jesenice;
– Krajevna skupnost Sava, Pod gozdom 2, Jesenice;
– Krajevna skupnost Podmežakla, Mencingarjeva 1, Jesenice;
– ostali organi in organizacije, če se v postopku ugotovi, da so njihova soglasja potrebna.
Organi in organizacije, ki podajo soglasja brez pogojev k dopolnjenemu osnutku UN so:
– Ministrstvo za zdravstvo Zdravstveni inšpektorat RS, Gorenjska enota Kranj, Izpostava Jesenice, C. m. Tita 73, Jesenice;
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Kranj, Bleiweisova 34, Kranj;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Izpostava Kranj, Mirka Vadnova 5, Kranj;
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana;
– Slovenske železnice d.d. Ljubljana, Služba za strategijo in razvoj, Kolodvorska 11, Ljubljana;
– Elektro Gorenjska, p.o. Kranj, PE Žirovnica, Moste 2a, Žirovnica;
– Telekom Slovenije, PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj.
6. člen
Na izdelan osnutek UN morajo soglasodajalci v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje sicer se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec osnutka UN upošteval zahtevane pogoje.
Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.
IV. NOSILCI V POSTOPKU PRIPRAVE
7. člen
Naročnik in investitor UN je Občina Jesenice, C. m. Tita 78, Jesenice.
Izdelovalec UN bo določen naknadno po ustaljeni proceduri, ki jo določa zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).
V. TERMINSKI PLAN IN POSTOPEK IZDELAVE IN SPREJEMA UREDITVNEGA NAČRTA
8. člen
Posebne strokovne podlage za UN, 90 dni po podpisu pogodbe z izdelovalcem Osnutek UN, 60 dni po potrjenih posebnih strokovnih podlagah.
Stališča do pripomb, 21 dni po prejemu pripomb iz javne razgrnitve.
Predlog UN, 60 dni po sprejetju stališč do pripomb.
Končno gradivo 21 dni po sprejetju UN na občinskem svetu.
S pripravo posebnih strokovnih podlag za UN se prične po podpisu pogodbe z izvajalcem.
Posebne strokovne podlage obravnava in potrdi pristojen odbor občinskega sveta.
Osnutek UN se izdela na podlagi potrjenih posebnih strokovnih podlag.
Ko občinska strokovna služba pristojna za prostor ugotovi, da osnutek UN vsebuje vse sestavine opredeljene v zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter Navodilu o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), predlaga županu, da osnutek UN javno razgrne.
Župan Občine Jesenice sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka UN; sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Jesenice in sedežu Krajevne skupnosti Sava in Krajevne skupnosti Podmežakla za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava v KS Sava in KS Podmežakla.
Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka UN.
V času javne razgrnitve se osnutka UN posredujeta v obravnavo pristojnemu odboru občinskega sveta in Občinskemu svetu občine Jesenice.
Po končani javni razgrnitvi župan Občine Jesenice, na podlagi strokovnih stališč ter obravnave pristojnega odbora občinskega sveta, zavzame stališča do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve in zadolži strokovno organizacijo – izvajalca za pripravo dopolnjenega osnutka UN.
Župan Občine Jesenice posreduje dopolnjen osnutek UN občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem UN z odlokom.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
9. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 352-19/99
Jesenice, dne 15. julija 1999.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti