Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999

Kazalo

3393. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o organizaciji in uveljavljanju pravice do pomoči družini na domu v Občini Kočevje, stran 8926.

Na podlagi 15., 41.b., drugega odstavka 43., 99., 100., 100.a člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 – odločba US, 41/99), 6. člena pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99), 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek), je Občinski svet občine Kočevje na 7. redni seji dne 26. 7. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o organizaciji in uveljavljanju pravice do pomoči družini na domu v Občini Kočevje
1. člen
V odloku o organizaciji in uveljavljanju pravice do pomoči družini na domu v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 52/98) se 4. člen spremeni tako, da glasi:
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:
– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da glasi:
V Občini Kočevje organizira in izvaja pomoč družini na domu kot javno službo pod enakimi pogoji javni socialno varstveni zavod ali druga pravna in fizična oseba, ki pridobi koncesijo na javnem razpisu.
Pomoč v obliki socialne oskrbe izvajajo strokovni delavci in sodelavci v skladu z zakonom o socialnem varstvu in laični delavci z najmanj osnovnošolsko izobrazbo, z opravljenim dodatnim usposabljanjem za socialno oskrbo po verificiranem programu.
3. člen
Drugi, tretji in četrti odstavek 8. člena se spremenijo in glasijo:
Kot gospodinjska pomoč se šteje:
– prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.
Kot pomoč pri vzdrževanju osebne higiene se šteje:
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodijo: pomoč pri oblačenju in slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov.
Kot pomoč pri ohranjanju socialnih stikov se šteje:
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
4. člen
19. člen se spremeni tako, da glasi:
Izvajalec storitve in upravičenec oziroma uporabnik storitve skleneta dogovor o nudenju pomoči na domu. Dogovor vsebuje podatke o izvajalcu in uporabniku storitev, vsebini in trajanju pomoči, plačila za opravljene storitve, obveznosti izvajalca in uporabnika.
5. člen
20. člen se spremeni tako, da glasi:
Izvajalec storitev pomoči na domu vodi evidenco dogovorov, delovne naloge za laične delavce s podatki, kdo izvaja storitev, komu se pomoč nudi, o vsebini pomoči, tedenskem obsegu pomoči in obdobju izvajanja pomoči, evidenco opravljenih poti in supervizijskih obravnav.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 551-14/98
Kočevje, dne 30. julija 1999.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti