Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999

Kazalo

3383. Pravilnik o štipendiranju, stran 8896.

Na podlagi 17. in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 - obvezna razlaga in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 7. seji dne 15. 7. 1999 sprejel
P R A V I L N I K O Š T I P E N D I R A N J U
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja merila za dodeljevanje štipendij Mestne občine Ljubljana in postopke za izvajanje štipendiranja.
2. člen
Mestna občina Ljubljana dodeljuje:
1. štipendije za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana,
2. štipendije za primanjkujoče pedagoške poklice.
II. MERILA ZA DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
1. Štipendije za nadarjene dijake in študente
3. člen
Pravico do štipendije za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: štipendije za nadarjene) lahko uveljavijo dijaki srednjega izobraževanja in študenti dodiplomskega študija vključno od drugega letnika ter študenti podiplomskega študija, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da dijaki dosegajo najmanj pravdober splošni učni uspeh v preteklem šolskem letu, študenti pa poprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8, v preteklem študijskem letu,
– da so vsestransko dejavni, se odlikujejo z visoko sposobnostjo in ustvarjalnostjo ter dosegajo vidne rezultate na izven šolskih področjih,
– da so državljani Republike Slovenije,
– da imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana,
– da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravljajo dejavnosti, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, nimajo druge štipendije v Republiki Sloveniji, ali drugih virov dohodkov.
Štipendija za študij v tujini se lahko dodeli že od 1.letnika študentu, ki je zaključil srednješolsko izobraževanje z najmanj prav dobrim učnim uspehom in dosegel vidne rezultate na izven šolskih področjih.
Študenti višjih letnikov, ki študirajo v tujini morajo dosegati ocene, ki so primerljive z zahtevanimi ocenami v Republiki Sloveniji.
Študent, ki je v času šolanja na srednji šoli prejemal štipendijo za nadarjene, lahko pridobi štipendijo za dodiplomski študij že od 1. letnika naprej, če zaključi srednješolsko izobraževanje z najmanj prav dobrim učnim uspehom in je v času šolanja na srednji šoli dosegal vidne rezultate tudi na izven šolskih (tekmovanja pri posameznih predmetih, interesne dejavnosti in podobno) področjih.
Izjemoma se lahko dodeli štipendija tudi dijakom in študentom, ki ne izpolnjujejo pogoja iz prve alineje prvega odstavka tega člena, če na posameznem področju dosegajo izjemne rezultate primerljive v evropskem in svetovnem prostoru ter so ti nad rezultati tistih dijakov in študentov, ki pogoje iz prve alineje prvega odstavka tega člena izpolnjujejo.
4. člen
Pri dodelitvi štipendij se upošteva boljši splošni učni uspeh oziroma višja poprečna ocena kandidata in boljši dosežki na drugih (izven šolskih) področjih delovanja.
Ob enakih pogojih imajo prednost kandidati z nižjim dohodkom na družinskega člana.
5. člen
Višina štipendije za nadarjene dijake in študente, ki študirajo v Republiki Sloveniji, znaša 28.000 SIT mesečno.
Višina štipendije za nadarjene, ki študirajo v tujini, znaša 56.000 SIT mesečno.
Višina štipendije se usklajuje z rastjo povprečne plače v Republiki Sloveniji.
2. Štipendije za primanjkujoče pedagoške poklice
6. člen
Za stalno zagotavljanje primanjkujočih pedagoških kadrov za potrebe zavodov, ki jih, v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ustanavlja MOL (v nadaljevanju: zavod), se lahko podeljujejo štipendije za primanjkujoče pedagoške poklice.
Štipendiranje za primanjkujoče pedagoške poklice poteka na osnovi ugotovljenih kadrovskih potreb zavodov in odobrenih sredstev v proračunu Mestne občine Ljubljana.
Podatke o kadrovskih potrebah zbira Služba za izobraževanje Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport Mestne uprave na podlagi predlogov zavodov iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
Pravico do štipendije za primanjkujoče pedagoške poklice lahko uveljavijo dijaki in študenti od 1. letnika šolanja dalje, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so vpisani v program ustrezne smeri,
– da so državljani Republike Slovenije,
– da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu RS za zaposlovanje, ne opravljajo dejavnosti, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, nimajo druge štipendije v Republiki Sloveniji ali drugih virov dohodkov.
8. člen
Pri izbiri imajo prednost kandidati z boljšim učnim uspehom. Ob izenačenih pogojih imajo prednost kandidati s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ljubljana. V primeru, da izpolnjujeta dva ali več kandidatov navedena pogoja se štipendija dodeli kandidatu s slabšim socialno ekonomskih položajem.
9. člen
Višina štipendije za primanjkujoče pedagoške poklice se določi na osnovi dosežene povprečne ocene štipendista v preteklem šolskem oziroma študijskem letu in glede na kraj bivanja tako, da znaša število točk:
za dijake :
--------------------------------------------------------------------
Uspeh        Število točk za      Število točk za
           določitev višine      določitev višine
           štipendije za študij v   štipendije za študij
           kraju stalnega bivanja   izven kraja stalnega
           bivanja
--------------------------------------------------------------------
Zadosten       625            1095
Dober        890            1360
Prav dober      1125            1595
Odličen       1520            1990
--------------------------------------------------------------------
za študente:
--------------------------------------------------------------------
6,0–7,0       625            1095
7,1–7,3       740            1210
7,4–7,6       830            1300
7,7–7,8       890            1360
7,9–8,1       975            1445
8,2–8,3       1035            1505
8,4–8,6       1125            1595
8,7–8,9       1210            1680
9,0–10,0       1520            1990.
--------------------------------------------------------------------
Število točk za določitev višine štipendije v 1. letniku šolanja znaša 890 točk, za šolanje izven kraja stalnega bivanja 1360 točk.
Višina točke je 20 SIT in se usklajuje z rastjo povprečne plače v Republiki Sloveniji.
Štipendistom vozačem pripada povračilo stroškov dijaške oziroma študentske mesečne vozovnice za primestni ali medkrajevni promet. Pravica do povračila stroškov prevoza in do višje štipendije za šolanje izven kraja stalnega bivališča se med seboj izključujeta.
III. IZVAJANJE ŠTIPENDIRANJA
10. člen
Štipendije se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi po sprejetju proračuna MOL za tekoče leto. Štipendije se dodelijo od začetka šolskega oziroma študijskega leta začetega v tekočem letu.
Na javni razpis se lahko prijavijo kandidati sami, za štipendije za nadarjene pa jih z njihovim soglasjem lahko prijavijo tudi izobraževalne ali druge strokovne organizacije.
11. člen
Sklep o razpisu štipendij MOL sprejme župan Mestne občine Ljubljana.
12. člen
Javni razpis za dodelitev štipendij mora vsebovati podatke o razpisanih štipendijah, pogoje in merila za pridobitev štipendij, zahtevano dokumentacijo in rok za prijavo.
13. člen
Prijavi za dodelitev štipendije mora vlagatelj priložiti:
– dokazilo o vpisu v tekoče šolsko oziroma študijsko leto;
– dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika izobraževanja;
– dokazila o posebni nadarjenosti (le za pridobitev štipendije za nadarjene);
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije;
– potrdilo o stalnem prebivališču;
– življenjepis.
Kandidat za dodelitev štipendije, ki je dijak oziroma študent prvega letnika, mora v roku desetih dni od vpisa v drugi letnik priložiti še dokazilo o vpisu in o učnem oziroma študijskem uspehu prvega letnika.
Kolikor kandidat za dodelitev štipendije za študij v tujini še ni vpisan, mora k vlogi za dodelitev štipendije priložiti potrdilo o opravljenih sprejemnih izpitih ali povabilo tuje izobraževalne organizacije. Potrdilo o vpisu mora predložiti v roku desetih dni od opravljenega vpisa.
14. člen
Kandidati za dodelitev štipendij za nadarjene dokazujejo posebno nadarjenost s potrdili o izjemnih dosežkih s tekmovanj, bibliografijo objavljenih del, potrdili o sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, umetniških razstavah ali koncertih, dokazilih o priznanjih in nagradah pridobljenih na mestnih, državnem ali na mednarodnih tekmovanjih in (ali) priporočili profesorjev oziroma mentorjev.
15. člen
Komisija za štipendiranje šteje tri člane. Komisijo imenuje direktor.
16. člen
Komisija obravnava popolne in v razpisanem roku prispele vloge. Na osnovi zbrane dokumentacije, strokovnega ovrednotenja vseh zbranih dokazil in ob upoštevanju individualnih posebnosti kandidata pripravi poročilo ter predlog o dodelitvi štipendij MOL.
17. člen
O dodelitvi štipendij MOL in drugih pravicah in obveznostih štipendistov odloča mestna uprava, na drugi stopnji pa župan.
18. člen
Medsebojna razmerja med MOL kot štipenditorjem in štipendistom, ki je uveljavil pravico do štipendije za nadarjene, se opredelijo s pisno pogodbo o štipendiranju.
19. člen
Medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s štipendiranjem za pedagoške poklice se uredijo s tristransko pisno pogodbo med MOL kot štipenditorjem, štipendistom in zavodom za katerega potrebe se to štipendiranje izvaja.
Štipendisti za pedagoške poklice so se po končanem šolanju dolžni zaposliti v zavodu za katerega potrebe se to štipendiranje izvaja in delati najmanj dobo enako dobi štipendiranja. Te obveznosti so oproščeni samo v primeru, če jim zavod ne more zagotoviti zaposlitve v roku 60 dni od začetka šolskega leta, ki nastopi po štipendistovem zaključku šolanja.
20. člen
Pogodba o štipendiranju mora vsebovati: višino štipendije, čas prejemanja štipendije in podrobno opredelitev pravic in obveznosti štipendista in štipenditorja. Pogodba o štipendiranju za pedagoške poklice mora vsebovati tudi pravice in obveznosti zavoda za katerega potrebe se to štipendiranje izvaja.
Za štipendista, ki še ni polnoleten, podpiše pogodbo njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.
21. člen
Štipendije MOL se izplačujejo vseh dvanajst mesecev v koledarskem letu razen v zaključnem letniku izobraževanja, ko se štipendiranje zaključi v zadnjem mesecu šolskega oziroma študijskega leta.
Štipendija se izplačuje najkasneje do 15. v mesecu za tekoči mesec.
Štipendija za redni študij v tujini se izplača vnaprej za tekoče študijsko leto.
22. člen
Štipendist je dolžan ob začetku vsakega šolskega oziroma študijskega leta predložiti štipenditorju:
– dijak: potrdilo o vpisu in overjeno kopijo zadnjega šolskega spričevala
– študent: potrdilo o vpisu in potrdilo o vseh opravljenih izpitih.
Štipendist, ki je pridobil štipendijo za nadarjene je dolžan poleg dokazil iz prvega odstavka tega člena predložiti tudi dokazila o morebitnih nagradah, priznanjih ali drugih javnih dosežkih.
Po zaključku izobraževanja je štipendist dolžan predložiti potrdilo o zaključnem izpitu oziroma o maturi ali o diplomi.
23. člen
Štipendist, ki je pridobil štipendijo za nadarjene, mora v naslednjem šolskem ali študijskem letu iz značilnih predmetov, uvrščenih v predmetni katalog znanj za zaključni izpit ali maturo doseči najmanj povprečno oceno dobro (3) oziroma iz značilnih predmetov študijskega programa povprečno oceno dobro (7), sicer mu štipendiranje preneha.
Štipendistu, ki je pridobil štipendijo za nadarjene in v preteklem šolskem letu ni dosegel najmanj prav dober splošni učni uspeh, študent pa povprečne ocene vseh izpitov opravljenih v preteklem študijskem letu 8,0, pravica do štipendije v tekočem šolskem oziroma študijskem letu miruje, razen v primeru, da se izkaže z javno priznanim izjemnim dosežkom.
Štipendist, kateremu je štipendija mirovala, lahko ponovno uveljavi štipendijo z novim šolskim letom, če doseže zahtevan uspeh.
24. člen
Štipendist, ki je pridobil štipendijo za pedagoške poklice, ima pravico do enoletnega mirovanja štipendije enkrat v času šolanja, če ne izpolni pogojev za napredovanje v višji letnik. Izplačevanje štipendije se nadaljuje, če predloži dokazila o vpisu v višji letnik in spričevalo oziroma potrdilo o opravljenih izpitih v roku 15 dni od pričetka šolskega oziroma študijskega leta.
25. člen
Štipendistu, ki je izdelal letnik in ni predložil dokazil iz prvega in drugega odstavka 22. člena tega pravilnika, pravica do štipendije miruje. Ponovno se začne izplačevati z naslednjim mesecem, če predloži zahtevana dokazila v roku 60 dni od začetka šolskega oziroma študijskega leta in izpolnjuje pogoje za nadaljevanje štipendiranja.
26. člen
Štipendist izgubi pravico do štipendije in mora vrniti prejete zneske štipendije, štipendist za primanjkujoče pedagoške pa tudi prejete stroške prevoza, skupaj z obrestmi po veljavni obrestni meri za dolgoročne kredite, če:
– po svoji volji ali krivdi prekine izobraževanje,
– ne izpolni pogojev za napredovanje v višji letnik, razen v primeru iz 24. člena tega pravilnika,
– če iz neupravičenih razlogov ne dokonča izobraževanja v roku, ki je določen z izobraževalnim programom, razen v primeru iz 24. člena tega pravilnika,
– spremeni smer študija brez soglasja štipenditorja,
– ne predloži v določenem roku štipenditorju potrdil o izpolnjevanju pogojev za štipendiranje,
– navaja neresnične podatke,
– sklene pogodbo z drugim štipenditorjem se zaposli, opravlja dejavnost ali pridobi status zasebnika ali samostojnega podjetnika.
Štipendist, ki je pridobil štipendijo za pedagoške poklice mora vrniti prejeto štipendijo in stroške prevoza skupaj z obrestmi po veljavni obrestni meri za dolgoročne kredite tudi v primeru če med izobraževanjem pisno sporoči štipenditorju, da ni pripravljen skleniti delovnega razmerja v javnem zavodu v skladu s pogodbo o štipendiranju oziroma, če se po zaključenem izobraževanju ne zaposli v zavodu, za katerega potrebe je bil štipendiran.
V primeru, da štipendist, ki je imel štipendijo za primanjkujoče pedagoške poklice, ni bil v delovnem razmerju v zavodu najmanj toliko časa kot je trajalo štipendiranje oziroma ne opravi pripravništva in strokovnega izpita, je dolžan vrniti sorazmerni del štipendije in prejetih stroškov prevoza skupaj s pripadajočimi obrestmi.
27. člen
Štipendista, ki prekine izobraževanje ali ga ne dokonča v roku zaradi objektivnih razlogov (težki socialno-ekonomski pogoji, težja bolezen ali invalidnost), se na njegovo prošnjo lahko delno ali v celoti oprosti vračila štipendije.
Štipendista, ki je pridobil štipendijo za pedagoške poklice, se lahko oprosti vračila štipendije, če se, v soglasju s štipenditorjem in zavodom za katerega potrebe je bil štipendiran, zaposli v drugem vzgojno izobraževalnem zavodu, katerega ustanovitelj je MOL.
28. člen
Služba za izobraževanje je dolžna spremljati učne, študijske in druge uspehe štipendistov, vzdrževati z njimi stalne stike, se seznanjati z morebitnimi problemi pri opravljanju njihovih študijskih obveznosti in jim v okviru svojih pristojnosti nuditi potrebno pomoč.
29. člen
Po pridobitvi visokošolske izobrazbe pridobi štipendist, ki je uveljavil štipendijo za nadarjene, status kadra, ki je za Mestno občino Ljubljana, posebno pomemben.
Štipenditor bo s promocijo štipendistov iz prvega odstavka tega člena v sredstvih javnega obveščanja in z informiranjem javnih zavodov, katerih ustanovitelj je, pomagal štipendistom poiskati pripravniško mesto in kasneje zaposlitev.
30. člen
Štipenditor bo skladno s svojimi možnostmi in na podlagi predhodnega dogovora omogočal štipendistom, ki so pridobili štipendijo za nadarjene, sodelovanje v projektih, raziskavah, prostovoljnem delu in drugih dejavnostih, ki se nanašajo na njegovo stroko, področje zanimanja ali obštudijske aktivnosti.
Štipenditor, v skladu s svojimi možnostmi, omogoča štipendistom iz predhodnega odstavka tega člena udeležbo na študijskih, znanstveno-raziskovalnih in kulturnih srečanjih, ki se jih MOL udeležuje v okviru mednarodnih ali medmestnih sodelovanj, če pomembno prispevajo k študijskem izpopolnjevanju.
V skladu s svojimi možnostmi in s posebnim dogovorom zagotavlja štipenditor udeležbo štipendistov na taborih in srečanjih, ki jih organizira Zoisov sklad.
IV. KONČNA DOLOČBA
31. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 140-5/97-3
Ljubljana, dne 15. julija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti