Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999

Kazalo

3390. Odlok o grbu in zastavi Občine Kobarid, stran 8908.

Na podlagi 10. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in na podlagi 9. in 16. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid na 8. redni seji dne 15. 7. 1999 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Kobarid
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja grb in zastavo Občine Kobarid (v nadaljevanju: simboli), ki predstavljata simbola Občine Kobarid in označujeta pripadnost lokalni skupnosti.
Simbola se uporabljata v skladu z določbami tega odloka, z njuno uporabo se ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu Občine Kobarid.
2. člen
Izvirniki simbolov se hranijo:
– v HVS registru (Heraldično veksilološki in sigilografski register) pod nadzorom Arhiva Republike Slovenije,
– v registru HGV društva Heraldica Slovenica, ki je simbole ustvarila,
– v arhivu Občine Kobarid.
3. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati, prav tako se jih ne sme zavarovati ali uporabljati kot znamko, model ali vzorec za označevanje blaga in storitev. Kot izjemno pa so simboli avtorsko zavarovani pred nedovoljenimi posegi v njihovo slikovno vsebino in videz kot so opisani v odloku.
4. člen
Za pravilno uporabo simbolov in pravilno izvajanje tega odloka je odgovoren direktor občinske uprave, ki daje potrebna pojasnila, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izvaja odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb ter opravlja druga strokovnoadministrativna opravila.
5. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (ofset tisk, sito tisk, reliefni tisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado. Če gre za označbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti idejno in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba simbolov.
6. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba, omejuje uporaba samo za določen namen ali določi rok do katerega je uporaba dovoljena. Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziroma dovoljenju če ne skrbi za primeren videz simbolov ali če s svojim ravnanjem škoduje ugledu občine.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan Občine Kobarid.
7. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež v Občini Kobarid, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba simbolov oziroma njihovih atributov v okviru njihove dejavnosti in to:
1. v njihovi firmi ali imenu,
2. v njihovem zaščitnem znaku (kot tisk in kot aplikacije na raznovrstnih osnovah, samostojni bedži, našitki na oblačilih),
3. v obliki brošur in spominkov (v kulturi in turizmu),
4. v tiskanih in zvočnih izvedbah tako za kulturne in prosvetne namene, kot v ekonomsko propagandnih namenih v sredstvih javnega obveščanja.
O primernosti in o pogojih uporabe simbolov v zgoraj navedenih primerih odloča Občina Kobarid.
Uporaba simbola (grba) Občine Kobarid v njegovi celoti se dovoljuje izjemoma samo tistim ustanovam, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti Občine Kobarid.
II. GRB
8. člen
Opis grba, splošno: v modrem ščitu stoji srebrna trikotna gora na njegovem zelenem dnu, v katerem plava srebrna postrv; v vsakem od dveh kotov ščita je po en srebrn cvet planike.
Predstavitev grba – BLAZON: Grb Občine Kobarid je upodobljen na modrem ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike.
Nad zelenim dnom ščita, v katerem plava srebrna postrv, se dviga srebrna trikotna gora v vrh tako, da ta sega pod sredino zgornjega roba ščita; dno ščita ločuje od gore trnasti rez; v desnem in levem kotu ščita plava po en srebrn cvet planike z rumenim venčkom prašnikov v sredini.
Zlata obroba, ki jo nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras.
Upodobitev grba v narisu, črno-belem odtisu, v pečatni grafiki, v heraldični šrafuri in v barvah, skupaj z barvnimi kodami v prilogi, je sestavni del tega odloka.
9. člen
Grb občine se uporablja:
1. v štampiljkah, v žigu in pečatu ter v ostalih oznakah občinskih organov na območju Občine Kobarid,
2. v prostorih in na poslopju sedeža občine, na svečanih sejah občinskega sveta se uporablja z grbovnim okrasjem, na listinah, vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih za službene namene uporablja župan Občine Kobarid (z grbovnim okrasjem se uporablja ob svečanih priložnostih),
3. na plaketah in drugih priznanjih občine se uporablja z grbovnim okrasjem,
4. v drugih primerih pod pogoji tega odloka.
10. člen
Grb občine se lahko uporablja:
1. ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov,
2. na neprometnih znakih, ki označujejo občmočje občine,
3. v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s tem odlokom.
11. člen
Če se grb uporablja poleg drugega grba, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani, izjemoma sme biti na desni strani grba druge slovenske občine ali tuje države ali občine, kadar se ta grb uporablja ob uradnem obisku predstavnika druge slovenske občine ali tuje države ali občine.
Če se grb uporablja skupaj z drugima grboma oziroma znakoma, mora biti na sredini.
Če se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki, je:
1. v sredini kroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v krogu,
2. v sredini polkroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v polkrogu,
3. na čelu kolone – kadar so grbi in znaki razvrščeni v koloni,
4. na prvem mestu oziroma, gledano od spredaj, na levi strani – kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,
5. na čelu skupine – kadar so grbi in znaki razvrščeni v skupine.
Če se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije se uporablja po določilih zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94, v nadaljevanju: zakon).
12. člen
Grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan ali po zunanjosti neprimeren za uporabo ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krni ugled Občine Kobarid.
III. ZASTAVA
13. člen
Splošno:
Zastava Občine Kobarid je modra z glavnim atributom občinskega grba, belim cvetom planike, na prvem, modrem kvadratnem delu zastave.
Opis: Zastava Občine Kobarid je modre barve in pravokotne oblike: razmerje višine “V“ proti dolžini “L“ je 1: 2,5; s tem, da je njena ruta razdeljena vertikalno na dva, po višini enaka, po dolžini pa neenaka dela, razdeljuje ju bela proga, katere širina ne sme presegati dveh odstotkov celotne zastavine dolžine.
V sredini prvega kvadratnega dela zastavine rute lebdi v modrem polju atribut občinskega grba, torej bel cvet planike s petimi lističi, postavljen tako, da si njih vršički, glede na horizontalo sledijo: 1–2–2.
Atribut ne sme biti nižji od dveh tretjin višine barvnega polja in ne višji od osem desetin iste zastavine višine; preostali del zastavine rute je v enaki modri barvi.
Detajlni prikaz razmerij zastavinih polj, njene celotne podobe in kode barv so sestavni del tega odloka.
14. člen
Zastava je stalno izobešena na poslopju sedeža občine.
Zastava se izobesi:
1. ob prazniku Občine Kobarid,
2. ob jubilejih, komemoracijah, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena,
3. ob obisku uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in lokalnih skupnosti,
4. ob drugih podobnih priložnostih.
V primerih navedenih v drugem odstavku tega člena se zastava izobesi na poslopjih, javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev.
Župan občine lahko odredi, da se zastave občine izobesijo tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi pomembni za občino ali kadar predstavniki občine sprejmejo uradne obiske.
Zastava občine se izobesi tudi v času sklepanja zakonskih zvez v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze, v primeru žalovanja pa se zastava izobesi na pol droga.
Zastava se lahko izobesi tudi ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije na način, ki ga določa zakon.
15. člen
Zastave se izobesijo v času praznikov in prireditev navedenih v 14. členu tega odloka in se odstranijo najkasneje 24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
16. člen
Če je zastava Občine Kobarid izobešena poleg kakšne druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani, izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani zastave druge slovenske občine, zastave tuje države ali občine, kadar je ta zastava izobešena ob uradnem obisku predstavnika druge občine oziroma države.
Če je zastava izobešena skupaj z dvema ali več zastavami na prekrižanih drogovih, mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo Občine Kobarid postavljen pred drogovi teh zastav.
Če je zastava izobešena skupaj z drugima dvema zastavama, mora biti zastava Občine Kobarid v sredini.
Če je zastava Občine Kobarid izobešena z več drugimi zastavami, je zastava Občine Kobarid:
1. če so zastave razvrščene v krogu – v sredini kroga,
2. če so zastave razvrščene v polkrogu – v sredini polkroga,
3. če so zastave razvrščene v koloni – na čelu kolone,
4. če so zastave razvrščene v vrsti – na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi strani,
5. če so zastave razvrščene v skupini – na čelu skupine.
Določbe o izobešanju veljajo le za izobešanje zastav na območju Občine Kobarid.
Če se zastava izobeša skupaj z zastavo Republike Slovenije, veljajo za način izobešanja določbe zakona.
17. člen
Horizontalna zastava je tista, ki ima na vodoravno položeni zastavini glavni ruti atribut iz občinskega grba, beli cvet planike postavljen tako, da si vršički cvetnih listov sledijo 1–2–2 glede na horizontalo.
Horizontalno zastavo izobešamo na vertikalni drog oziroma na njegovo sidrno vrv.
Drog je lahko tudi nagnjen, vendar kot med drogom in ravnino (horizontalno) ne sme biti manjši od 45 kotnih stopinj.
Če je zastavina ruta horizontalne zastave napeta ali pripeta poševno, kot med njenim spodnjim robom in ravnino (horizontalno) ne sme biti večji od 45 stopinj.
Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na vertikalno položeni zastavini ruti, atribut iz občinskega grba beli cvet planike postavlje tako, da si vršički cvetnih listov sledijo 1–2–2 glede na horizontalo. Temu primerna je tudi njena upraba, analogna uporabi horizontalne zastavine rute.
18. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krni ugled Občine Kobarid.
IV. NADZOR
19. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje direktor občinske uprave Občine Kobarid in komunalni redar.
V. KAZENSKA DOLOČBA
20. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom,
2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo,
4. uporablja grb ali zastavo v nasprotju s tem odlokom ali tako, da krni ugled Občine Kobarid.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
21. člen
Pravne in fizične osebe, ki v svoji dejavnosti uporabljajo različne upodobitve simbola Občine Kobarid, morajo v roku enega leta videz in uporabo simbola prilagoditi določilom tega odloka.
22. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 013-1/96
Kobarid, dne 15. julija 1999.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti