Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999

Kazalo

3406. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Mežiške doline, stran 8936.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99), 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99), 16. člena statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99), 7. člena statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS št. 62/99) so Občinski sveti občine Ravne na Koroškem na 8. seji dne 1. 7. 1999, Občine Prevalje na 6. seji dne 6. 5. 1999, Občine Mežica na 6. seji dne 4. 5. 1999 in Občine Črna na Koroškem na 4. seji dne 6. 5. 1999 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Mežiške doline
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Občina Mežica in Občina Črna na Koroškem (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljice) na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok ustanavljajo Javni vzgojno-varstveni zavod Mežiške doline (v nadaljnjem besedilu: zavod).
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Javni vzgojno-varstveni zavod Mežiške doline.
Sedež zavoda je Čečovje 7/a, Ravne na Koroškem.
3. člen
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
4. člen
Zavod je naslednik Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Ravne na Koroškem vpisanega v sodni register pri okrožnem sodišču Slovenj Gradec, na registrskem vložku 1/00619/00 z dne 25. 1. 1999 in prevzame vse pravice in obveznosti zavoda.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
5. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in varstvu predšolskih otrok na območju Občine Ravne na Koroškem, Občine Prevalje, Občine Mežica in Občine Črna na Koroškem.
6. člen
Zaradi izvajanja vzgoje in varstva predšolskih otrok na različnih lokacijah v sestavi zavoda delujejo enote:
1. v Občini Ravne na Koroškem delujejo:
– enota Solzice, Ravne na Koroškem,
– enota Marjetka, Ravne na Koroškem,
– enota Javornik,
– enota Kotlje,
2. v Občini Prevalje delujejo:
– enota Pod gonjami, Prevalje,
– enota Zgornji kraj, Prevalje,
– enota Leše,
3. v Občini Mežica deluje:
– enota Mežica,
4. v Občini Črna na Koroškem delujeta:
– enota Žerjav,
– enota Črna na Koroškem.
III. DEJAVNOST ZAVODA
7. člen
Dejavnost zavoda je:
– M/80.101 – dejavnost vrtcev,
– M/80.422 – drugo izobraževanje, d.n.,
– K/74.12 – računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, razen revizijske dejavnosti,
– H/55.51 – storitve menz,
– H/55.52 – priprava in dostava hrane.
8. člen
Zavod opravlja javnouveljavljeni program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
9. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat premera 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa izpisano Javni vzgojnovarstveni zavod Mežiške doline.
Ravnatelj zavoda sprejme sklep o shrambi in uporabi pečatov zavoda ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
IV. ORGANI ZAVODA
10. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj zavoda,
– strokovni organi,
– svet staršev.
11. člen
Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
V lihem mandatu je predstavnik ustanoviteljev iz Občine Ravne na Koroškem, Občine Prevalje in Občine Mežica in predstavnik staršev iz Občine Črna na Koroškem, Občine Ravne na Koroškem in Občine Prevalje.
V sodem mandatu je predstavnik ustanoviteljev iz Občine Ravne na Koroškem, Občine Prevalje in Občine Črna na Koroškem in predstavnik staršev iz Občine Mežica, Občine Ravne na Koroškem in Občine Prevalje.
Iz predstavnikov delavcev zavoda da vsaka občina enega člana in enega člana iz skupnih služb zavoda.
Mandat traja 4 leta z možnostjo enkratne ponovitve. Štetje mandatov se prične s sprejetjem odloka.
12. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom, še naslednje pristojnosti:
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune zavoda,
– ustanovitelju in ravnatelju zavoda predlaga predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– opravlja druge z zakonom in splošnimi akti zavoda določene naloge.
13. člen
Predstavnike ustanovitelja imenujejo občinski sveti občin v skladu z 11. členom odloka. Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda na neposrednjih in tajnih volitvah. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev v skladu z 11. členom odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnovarstvenega zavoda Mežiške doline.
14. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda, do sprejema zakona, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju delavcev v zavodu, uporabljajo določbe zakona, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetij.
15. člen
Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tri člansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda po njegovem konstituiranju.
Komisijo imenuje ravnatelj zavoda.
16. člen
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– je zaradi bolezni odsoten daljše obdobje ali iz drugih razlogov ne more več
opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen.
Člana sveta razreši svet zavoda na način in po postopku, določenim za imenovanje oziroma razrešitev.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekal mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s tretjim odstavkom tega člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
17. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ vrtca je ravnatelj, ki organizira, vodi delo in poslovanje zavoda ter ga zastopa in je odgovoren za zakonitost njegovega dela.
Ravnatelj imenuje pomočnika v skladu z zakonom.
18. člen
Ravnatelja imenuje svet zavoda po postopku in pod pogoji, določenimi z zakonom.
19. člen
Enoto zavoda vodi vodja enote, ki ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo enote,
– ravnatelju predlaga program razvoja enote,
– predlaga nadstandardne programe,
– opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti ravnatelj.
Vodjo enote zavoda imenuje in razrešuje ravnatelj zavoda izmed delavcev zavoda.
20. člen
Strokovni organi zavoda so: vzgojiteljski zbor, strokovni kolegij in aktiv vzgojiteljev.
21. člen
Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov zavoda se neposredno uporabljajo zakonske določbe.
22. člen
Za opravljanje dejavnosti ustanovitelj zagotovi nepremičnine in opremo, ki jo je zavod uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo izkazuje v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja. Odgovornost ustanoviteljev za obveznosti Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Mežiške doline je določena v 49. členu zakona o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96). Akt o ustanovitvi ne določa druge oblike odgovornosti. Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prejšnjega odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja.
23. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna občine v skladu z zakoni in statutom, iz prispevkov staršev, lahko pa tudi iz drugih virov.
24. člen
Vsaka občina ustanoviteljica Javnega vzgojnovarstvenega zavoda Mežiške doline zagotovi sredstva za delovanje enot na svojem območju v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
V. VARSTVO PODATKOV
25. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti se ne morejo udeleževati sej in drugih oblik dela organov zavoda, razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali pa jih ravnatelj zavoda izrecno povabi.
O delu zavoda javnost obvešča ravnatelj ali druga oseba s pooblastilom ravnatelja.
26. člen
Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojnovarstvene dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne;
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost;
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost;
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Svet zavoda opravlja svoje naloge še tri mesece po objavi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnovarstvenega zavoda Mežiške doline v Uradnem listu.
28. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je imenovan.
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi Javnega vzgojnovarstvenega zavoda Ravne na Koroškem, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 25/97 z dne 9. 5. 1997.
30. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-6/99-50
Ravne na Koroškem, dne 1. julija 1999.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper, dipl. ek. l. r.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti