Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999

Kazalo

3419. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 1999, stran 8952.

Na podlagi 4. in 5. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), odredbe o ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil ter zadolževanja in odplačil dolga (Uradni list RS, št. 75/98, 16/99 in 48/99) ter 18. in 86. člen statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Tržič na 5. seji dne 7. 7. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Tržič za leto 1999
1. člen
S proračunom občine Tržič za leto 1999 (v nadaljevanju: proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v občini Tržič.
2. člen
Proračun občine Tržič za leto 1999 se določa v naslednjih zneskih:
--------------------------------------------------------------------
                                v SIT
A)    Bilanca prihodkov in odhodkov:
I.    Skupaj prihodki                1.400,276.836
II.   Skupaj odhodki                1.425,957.733
III.   Proračunski primanjkljaj (I.-II.)        –25,680.897
--------------------------------------------------------------------
B)    Račun finančnih terjatev in naložb:
IV.   Prejeta vračila danih posojil
     in prodaja kapitalskih deležev          3,667.083
V.    Dana posojila in povečanje kapitalskih
     deležev                          0
VI.   Prejeta minus dana posojila in spremembe
     kapitalskih deležev (IV.-V.)           3,667.083
--------------------------------------------------------------------
C)    Račun financiranja:
VIII.  Zadolževanje proračuna                  0
IX.   Odplačilo dolga                      0
X.    Neto zadolževanje (VIII.-IX.)               0
XI.   Povečanje (zmanjšanje) sredstev
     na računih (VII.-X.)              –22,013.814
--------------------------------------------------------------------
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.
3. člen
Proračun obsega skupen znesek predvidenih prihodkov in skupen znesek predvidenih odhodkov. Prihodki so izkazani po njihovih vrstah in virih, odhodki pa v skupnih zneskih in po posameznih namenih. Prihodki in odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni po natančnejših namenih.
4. člen
Kot sestavni del odloka o proračunu Občine Tržič za leto 1999, se potrjujejo tudi osnutki finančnih načrtov krajevnih skupnosti v Občini Tržič.
Skladno s 17. členom odloka o krajevnih skupnostih na območju občine Tržič (Uradni list RS, št. 67/98) sveti krajevnih skupnosti po sprejemu občinskega proračuna sprejmejo predlog finančnega načrta.
5. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če med občino in uporabnikom ni drugače določeno z odlokom ali pogodbo.
6. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim bila zagotovljena v proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana in ki so opredeljena v bilanci prihodkov in odhodkov ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko določi pristojne organe in strokovne službe, ki so nosilci porabe sredstev na posameznih proračunskih postavkah.
Župan v okviru obstoječih virov prihodkov med letom usklajuje proračun v skladu z dovoljeno višino javne porabe, ki jo določa Vlada Republike Slovenije.
O uskladitvi javne porabe poroča župan občinskemu svetu.
8. člen
Župan oziroma od njega pooblaščena oseba lahko samostojno prerazporeja sredstva med konti v okviru proračunske postavke in po potrebi odpira nove konte.
9. člen
Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v proračunu razporejeni za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev.
10. člen
Župan lahko v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 20% sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene.
Spremembe namena in višine sredstev za posamezni namen, ki presegajo pogoje iz prvega odstavka tega člena, se opravijo s spremembo proračuna, ki ga potrdi občinski svet.
11. člen
Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka – konto v proračunu tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, iz naslova:
– Investicijskih odhodkov in investicijskih transferov ne smejo presegati 75% sredstev skupin odhodkov »42-investicijski odhodki« in »43-investicijski transferi«.
– Drugih odhodkov proračuna ne smejo presegati 25% sredstev skupin odhodkov »40-tekoči odhodki« in »41-tekoči transferi«, brez sredstev podskupin odhodkov »400-plače in drugi izdatki zaposlenim« in »401-prispevkov delodajalcev za socialno varnost«.
Omejitve iz prejšnjega odstavka se ne nanašajo na prevzemanje obveznosti iz naslova donacij in sprejete strategije dolgoročnega razvoja infrastrukture na področju izobraževanja, vzgoje in športa v Občini Tržič.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, se morajo vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
12. člen
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
O uporabi tekoče proračunske rezerve odloča župan do zneska 1,000.000 SIT za posamezni namen.
13. člen
V rezerve občine se najkasneje do 31. 12. 1999 izloči 0,5% skupno doseženih letnih prihodkov. Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer (poplave, suša, požar, potres, ekološke nesreče, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci),
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar proračunski prihodki pritekajo neenakomerno,
3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
O uporabi sredstev rezerv odloča občinski svet.
14. člen
Občinski svet pooblašča župana, da odloča o uporabi sredstev rezerv.
Za namene iz 1. točke prvega odstavka 13. člena tega odloka je župan pooblaščen, da odloča o uporabi sredstev rezerv do višine 1,000.000 SIT vendar samo enkrat za isti namen.
Sredstva iz 2. točke prvega odstavka 13. člena tega odloka morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
15. člen
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od župana pooblaščena oseba.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 401-03/98-06
Tržič, dne 7. julija 1999.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti