Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999

Kazalo

3380. Odlok o ustanovitvi Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o., stran 8892.

Na temelju 16. člena zakona o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91), 408. člena zakona o gospodarskih družbah in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 – obvezna razlaga in 13/98), je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 7. seji dne 12. 7. 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Mestna občina Ljubljana s tem odlokom ustanavlja Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju: družba), kot nepridobitno družbo z omejeno odgovornostjo, za pospeševanje razvoja in ustanavljanje enot malega gospodarstva na območju Mestne občine Ljubljana.
2. člen
Ta odlok ureja:
– navedbo ustanovitelja, firme, skrajšane firme, sedeža, poslovnega naslova, osnovnega kapitala, dejavnosti in organov,
– čas trajanja družbe,
– organizacijsko in prostorsko zasnovo družbe,
– razmerje med ustanoviteljem in družbo,
– način upravljanja in odločanje v družbi,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja in način njihovega oblikovanja,
– ostale določbe.
II. USTANOVITELJ
3. člen
Ustanovitelj Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o., je Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1.
III. FIRMA, SKRAJŠANA FIRMA IN SEDEŽ
4. člen
Družba posluje pod firmo Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o. Skrajšana firma je Center za razvoj Ljubljana, d.o.o.
5. člen
Sedež družbe je v Ljubljani. Poslovni naslov družbe je Trubarjeva 5. Spremembo poslovnega naslova sprejme skupščina s svojim sklepom.
IV. DEJAVNOST
6. člen
Družba opravlja dejavnosti za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, kot so:
– dajanje jamstev za posojila za malo gospodarstvo,
– dajanje posojil za projekte malega gospodarstva,
– subvencioniranje obrestne mere,
– izvajanje drugih ukrepov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva.
Naštete dejavnosti se po standardni klasifikaciji razvrščajo v naslednje podskupine:
65.210    Finančni zakup (leasing)
73.201    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju 
       družboslovja
74.130    Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.140    Podjetniško in poslovno svetovanje
74.841    Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
74.843    Druge poslovne dejavnosti, d.n.
75.130    Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovnih 
       dejavnosti
80.422    Drugo izobraževanje, d.n.
Družba sme opravljati tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposredno opravljanje dejavnosti.
V. ČAS TRAJANJA DRUŽBE
7. člen
Družba je ustanovljena za nedoločen čas in preneha v skladu s tem odlokom oziroma zakonom. Po sprejemu zakona, ki bo urejal javne sklade se bo družba uskladila s predpisi oziroma preoblikovala v javni sklad, če ustanovitelj ne bo odločil drugače.
VI. ZASTOPANJE DRUŽBE
8. člen
Družbo zastopa in predstavlja direktor. Poleg direktorja so upravičeni zastopati družbo tudi prokuristi. Prokurist se podpisuje tako, da poleg svojega podpisa doda besedo prokurist.
VII. OSNOVNI KAPITAL IN OSNOVNI VLOŽEK
9. člen
Osnovni kapital družbe znaša 2,100.000 SIT.
Ustanovitelj vloži osnovni vložek v skupni višini 2,100.000 SIT, ki ga v celoti vplača v denarju.
Ustanovitelj s sprejemom tega odloka tudi izjavlja, da v celoti prevzema vložek tako, da je višina prevzetega vložka 2,100.000 SIT. Njegov delež v osnovnem kapitalu družbe znaša 100 odstotkov.
VIII. ORGANI DRUŽBE
10. člen
Organi družbe so: skupščina, upravni odbor, programski svet, strokovni odbor in direktor družbe.
a) Skupščina
11. člen
Skupščina kot organ edinega ustanovitelja samostojno odloča o vprašanjih iz 439. člena zakona o gospodarskih družbah in o drugih zadevah, ki jih določa ta odlok. Dokler je Mestna občina Ljubljana edini ustanovitelj družbe skupščino sestavljajo trije člani: župan Mestne občine Ljubljana in dva člana, ki ju izvoli mestni svet izmed članov mestnega sveta. Skupščino vodi župan oziroma po pooblastilu župana predstavnik Mestne občine Ljubljana.
12. člen
Pristojnosti skupščine so:
– odloča o sprejetju poslovnega poročila, letne bilance stanja in izkaza uspeha,
– odloča o zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
– odloča o vračanju naknadnih vplačil,
– odloča o odsvojitvi dela poslovnega deleža ter o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– odloča o povečanju oziroma zmanjšanju osnovnega kapitala,
– odloča o vključitvi novih družbenikov,
– odloča o likvidaciji družbe,
– odloča o izvolitvi in razrešitvi članov upravnega odbora, programskega sveta in strokovnega odbora,
– odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
– odloča o uveljavljanju zahtevkov družbe proti direktorju v zvezi s povračilom škode nastale pri poslovodenju,
– odloča o zastopanju družbe v sodnih postopkih zoper direktorja,
– daje soglasje k imenovanju in razreševanju direktorja,
– sprejema statut družbe,
– odloča o drugih zadevah za katere tako določa zakon ali drug predpis.
b) Upravni odbor
13. člen
Družba ima upravni odbor, ki šteje največ sedem članov, ki jih izvoli skupščina. Pet članov upravnega odbora predlaga Mestni svet izmed strokovnjakov s področja malega gospodarstva oziroma gospodarstva. Dva člana upravnega odbora sta predstavnika zainteresirane javnosti in ju predlaga enega Območna gospodarska zbornica Ljubljana in enega na predlog petih območnih Obrtnih zbornic s področja Ljubljane.
14. člen
Predsednika in člane upravnega odbora imenuje in razrešuje skupščina družbe. Ista oseba je lahko večkrat zaporedoma izvoljena. Mandat članov upravnega odbora traja 4 leta. Predsednik in člani upravnega odbora so lahko predčasno razrešeni.
15. člen
Upravni odbor ima zlasti naslednje pristojnosti:
– sprejema program dela, naložbeno politiko in finančni načrt,
– dodeljuje sredstva sklada za projekte malega gospodarstva,
– sprejema odločitve in ukrepe o vračilu sredstev, če niso bila porabljena v skladu z merili in pogoji za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva,
– obravnava najmanj enkrat letno poročilo o poslovanju in rezultatih dela družbe in daje mnenje skupščini družbe,
– imenuje in razrešuje direktorja družbe,
– odloča o postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
– opravlja druge naloge v skladu s statutom družbe,
– sprejema splošne akte družbe.
16. člen
Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k letnemu programu dela, naložbeni politiki, statutu ter finančnemu in zaključnemu načrtu. Predlogi letnega programa dela, naložbene politike in finančnega načrta družbe morajo biti predloženi Mestni občini Ljubljana v obravnavo tako, da se lahko obravnavajo skupaj s predlogom proračuna Mestne občine Ljubljana.
17. člen
Način dela upravnega odbora se določa s statutom družbe in poslovnikom o delu organov.
c) Programski svet
18. člen
Programski svet sestavljajo predstavniki malega gospodarstva (princip združevanja) in sponzorjev ter donatorjev. Programski svet daje predloge upravnemu odboru v zvezi z oblikovanjem naložbene politike.
19. člen
Programski svet se praviloma sestaja najmanj enkrat letno. Način dela programskega sveta se določa s statutom družbe in poslovnikom o delu organov.
d) Strokovni odbor
20. člen
Strokovni odbor sestavljajo predstavniki iz vrst malega gospodarstva ter strokovnjak s področja, ki se obravnava. Člane strokovnega odbora imenuje in razrešuje Upravni odbor družbe. Strokovni odbor skrbi za strokovno delovanje družbe (ocenjuje in predlaga garancijske zahtevke v odobritev upravnemu odboru, predlaga sprejem novih članov ipd.).
21. člen
Način dela strokovnega odbora in pristojnosti se določa s statutom družbe in poslovnikom o delu organov.
e) Direktor družbe
22. člen
Direktor organizira in vodi delo družbe, predstavlja in zastopa družbo in je odgovoren za zakonitost poslovanja družbe.
23. člen
Direktorja imenuje upravni odbor na temelju javnega razpisa in s soglasjem skupščine. Direktor se imenuje za štiri leta ter je po izteku mandata lahko ponovno imenovan.
24. člen
Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata:
– na lastno zahtevo,
– če so bili zaradi izvajanja akta ali sklepa, ki ga je predlagal kršeni interesi družbe ali prizadeta družbena skupnost,
– če je prekoračil pooblastila,
– če skupščina ni sprejela letnega računovodskega izkaza in poslovnega poročila,
– če je kršil pravila o prepovedi nelojalne konkurence in poslovne skrivnosti,
– če so nastopili tehtni razlogi zaradi katerih je mestni svet izgubil zaupanje vanj (negativna gibanja v poslovanju, kršitev poslovnih običajev ipd.).
25. člen
Direktor družbe podpisuje splošne in posamične akte družbe, pogodbe in listine finančnega značaja.
IX. SREDSTVA DRUŽBE
26. člen
Družba pridobiva sredstva za svoje delo in izvajanje dejavnosti:
– iz proračuna ustanovitelja,
– od drugih pravnih in fizičnih oseb v obliki kapitalskih vložkov, dodatnih vlaganj, dotacij, donacij ipd.,
– z najemanjem kreditov in posojil in pridobivanjem drugih oblik pomoči,
– iz drugih virov.
Družba lahko najema posojila in kredite le s predhodnim soglasjem skupščine.
27. člen
Družba je dolžna skrbeti za upravljanje premoženja in sredstev in za izvajanje namena s skrbnostjo dobrega gospodarja in skrbeti za stabilnost naložb denarnih sredstev.
X. SPLOŠNI IN POSEBNI AKTI DRUŽBE
28. člen
Predloge splošnih aktov družbe pripravlja za obravnavo in sprejem direktor družbe. Posebne akte družbe sprejema direktor s svojimi sklepi, ki pa morajo biti vpisani v knjigo sklepov.
29. člen
S splošnimi akti se urejajo razmerja znotraj družbe in nasproti tretjim osebam. Posamične odločitve ne smejo biti v nasprotju s splošnimi akti družbe.
Splošni oziroma posebni akti začnejo veljati osmi dan po vpisu v knjigo sklepov, če ni z aktom določen drugačen rok.
30. člen
Družba ima naslednje splošne akte:
– statut, ki določa predvsem organizacijo in način poslovanja družbe,
– poslovnike o delu organov družbe,
– druge splošne akte.
XI. POSLOVNA SKRIVNOST
31. člen
Za poslovno skrivnost se štejejo:
– podatki, ki jih kot take opredelijo državni organi ali poslovni partnerji,
– podatki razpisa ali javnega natečaja vse do objave rezultatov,
– podatki, ki se nanašajo na delo za oborožene sile in so označeni kot vojaška skrivnost.
32. člen
Upravni odbor opredeli področja poslovne skrivnosti s svojim sklepom. Varovanje poslovne skrivnosti zavezuje prokuriste in zaposlene, kršitev ima za posledico uveljavljanje odgovornosti.
XII. LETNI IZKAZ IN DOBIČEK
33. člen
Direktor ali od njega pooblaščena oseba je dolžna skladno s predpisi pripraviti letni računovodski izkaz, poslovno poročilo in predlog delitve dobička oziroma pokrivanja izgube.
34. člen
Od čistega dobička se nameni del za razvoj družbe in njena rezervna sredstva, preostali del pa se ne izplača temveč se v celoti reinvestira.
XIII. STROKOVNA, ADMINISTRATIVNA IN TEHNIČNA DELA
35. člen
Družba lahko s pogodbo odda posamezna strokovna, administrativna in tehnična dela zunanjim strokovno usposobljenim institucijam.
XIV. DRUGA DOLOČBA
36. člen
Pravice zaposlenih bodo urejene po določbah zakona o soupravljanju delavcev, zakona o delovnih razmerjih in skladno s sklenjenimi kolektivnimi pogodbami.
XV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
37. člen
Ta odlok se šteje kot akt o ustanovitvi Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o. Za podpis akta o ustanovitvi iz prvega stavka tega odloka je pooblaščena županja.
38. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 313-3/99
Ljubljana, dne 12. julija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti