Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999

Kazalo

3416. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Šentjur pri Celju, stran 8948.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 15. in 57. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99) in v skladu z uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju, na 7. seji dne 28. 6. 1999, na predlog župana sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Šentjur pri Celju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa delovno področje notranjih organizacijskih enot občinske uprave ter druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih s tem odlokom.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan, podžupan in direktor občinske uprave, po njihovem pooblastilu pa lahko tudi drug delavec občinske uprave.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
5. člen
Organizacija občinske uprave je oblikovana tako, da se zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami in
– zasledovanje ciljev, ki jih potrdi občinski svet.
6. člen
V občinski upravi se ustanovijo naslednje notranje organizacijske enote:
– oddelek za družbene dejavnosti,
– oddelek za gospodarstvo,
– oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora ter gospodarske javne službe,
– oddelek za finance
– služba za splošne zadeve.
7. člen
Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na različnih področjih družbenih dejavnosti,
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov,
– pripravlja in izvaja programe javnih del,
– opravlja naloge na področju vzgoje, izobraževanja, zdravstva, športa, kulture in telesne kulture ter socialnega varstva,
– pripravlja osnutke odlokov iz svojega delovnega področja,
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.
8. člen
Oddelek za gospodarske dejavnosti opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva,
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
– spremlja in usmerja razvoj kmetijstva v občini,
– spremlja, usmerja ter izvaja naloge za razvoj malega gospodarstva,
– skrbi za sodelovanje z organizacijami in v projektih, ki pospešujejo razvoj posameznih gospodarskih dejavnosti (npr. PHARE, CRPOV idr.) ter skrbi za udeležbo na javnih natečajih,
– opravlja naloge na področju stanovanjskega gospodarstva,
– opravlja naloge na področju občinskih premoženjsko pravnih zadev,
– opravlja naloge na področju turizma,
– pripravlja osnutke odlokov iz svojega delovnega področja,
– opravlja druge naloge na teh področjih.
9. člen
Oddelek za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine,
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice iz prostorskih izvedbenih aktov,
– pripravlja prostorske akte občine,
– skrbi za usklajenost lokacijske dokumentacije s prostorskimi izvedbenimi akti,
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor,
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb,
– izdeluje programe razvoja obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb, skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem,
– opravlja strokovne, upravne, organizacijsko tehnične in administrativne naloge na področju infrastrukture,
– pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami,
– pripravlja osnutke odlokov iz svojega področja,
– zagotavlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov s svojega delovnega področja,
– opravlja druge naloge na teh področjih.
V oddelku za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodaske javne službe se oblikuje nesamostojni režijski obrat, ki opravlja dejavnost gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.
10. člen
Oddelek za finance:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna,
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
– opravlja finančno – knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate in krajevne skupnosti,
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,
– pripravlja premoženjsko bilanco občine,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
11. člen
Služba za splošne zadeve opravlja:
– strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, nadzornega odbora ter za druge občinske organe,
– kadrovske zadeve,
– naloge v zvezi s sprejemom in odpravo pošte ter arhiviranjem za potrebe občinskih organov,
– naloge gospodarjenja z občinsko zgradbo in tehnično opremo,
– naloge v zvezi s pripravo podatkov za potrebe organov občine,
– naloge, ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje ter požarno varnost,
– strokovno pomoč pri izvajanju volilnih opravil,
– dela v zvezi s pripravo splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi ter nudi pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom in
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo med splošne zadeve.
12. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije in občinskega redarstva.
Naloge občinske inšpekcije in redarstva so nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
13. člen
Naloge inšpekcijskega nadzorstva, ki jih v skladu z zakoni mora opravljati občinska uprava neposredno opravlja občinski inšpektor, zaposlen v določenem oddelku občinske uprave glede na področje nadzora.
14. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delavcev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV
15. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.
V njegovi odsotnosti ga nadomešča podžupan, ki opravlja tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
16. člen
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave:
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,
– koordinira delo notranjih organizacijskih enot ter skrbi za delovno disciplino,
– zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne notranjim organizacijskim enotam,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno enoto in drugimi organi v občini,
– opravlja druge naloge po odredbi župana.
Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
Direktor občinske uprave lahko pooblasti za posamezne naloge v zvezi z vodenjem notranjih organizacijskih enot vodje notranjih organizacijskih enot, ki jih imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave mora imeti univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo.
17. člen
Notranje organizacijske enote vodijo vodje, ki jih imenuje in razrešuje župan in so za svoje delo odgovorni direktorju občinske uprave in županu.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka lahko župan glede vodenja posamezne notranje organizacijske enote odloči, da jo neposredno vodi direktor občinske uprave.
18. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih vodje notranje organizacijske enote. Za svoje delo so odgovorni vodji notranje organizacijske enote in direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
19. člen
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo kolegija glede na obravnavano problematiko. Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa podžupan ali direktor občinske uprave.
20. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več delavcev oziroma sodelovanje delavcev različnih strok in stopenj znanja iz različnih notranjih organizacijskih enot, lahko župan ustanovi delovne skupine ali druge oblike sodelovanja. Z aktom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
21. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Župan Občine Šentjur pri Celju v roku enega meseca po sprejetju odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Šentjur pri Celju izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Šentjur pri Celju, ki je podlaga za razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95).
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-18/99-100
Šentjur pri Celju, dne 28. junija 1999.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti