Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999

Kazalo

3389. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 1999, stran 8907.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) in 16. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid na 8. redni seji dne 15. 7. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kobarid za leto 1999
1. člen
S proračunom Občine Kobarid za leto 1999 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Kobarid.
2. člen
Občinski proračun se za leto 1999 določa v naslednjih zneskih
-----------------------------------------------------------------------
          Bilanca prihod. in odhod.     Račun financiranja
                    SIT             SIT
-----------------------------------------------------------------------
Prihodki            694,367.671         21,267.413
Odhodki             715,635.084
Primanjkljaj           21,267.413
Presežek                           21,267.413
-----------------------------------------------------------------------
Sestavni del odloka o proračunu Občine Kobarid za leto 1999 (v nadaljnjem besedilu: odlok) sta tudi bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
3. člen
Od vseh prihodkov proračuna se izloči 0,5% prihodkov v rezerve proračuna Občine Kobarid. Sredstva rezerv se uporabljajo skladno z 12. členom zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94).
O uporabi sredstev rezerv odloča župan, razen za primere preprečevanja naravnih nesreč, ko znesek namenjen za posamezno nesrečo predstavlja več kot 50% porabe vseh razpoložljivih sredstev. V takih primerih o porabi odloča občinski svet.
4. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom dodeljujejo porabnikom občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: porabniki) praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
5. člen
Porabniki so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, za katere so jim bila dana (namenska poraba).
Za zakonito in smotrno porabo sredstev, ki so porabniku dodeljena iz občinskega proračuna, je odgovoren predstojnik in vodja računovodstva pri porabniku.
6. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje, obseg, pristojnost in pogoji dela posameznega proračunskega porabnika, se mu na osnovi sklepa občinskega sveta sorazmerno povečajo oziroma zmanjšajo tudi sredstva na podlagi programa. Spremenjena višina sredstev se upošteva pri sprejetju rebalansa za tekoče proračunsko leto.
Sredstva, potrebna za odpravo posledic potresa, se v letu 1999 obravnavajo prednostno in se ne glede na sprejet proračun na osnovi sklepa občinskega sveta prerazporedijo.
7. člen
Porabniki morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, ki so jim dodeljena z občinskim proračunom in zato ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi ta sredstva presegla.
Javna podjetja in zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se ne smejo zadolževati brez sklepa občinskega sveta.
Poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, daje občinski svet, vendar le do 5% zagotovljene porabe tekočega leta.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalca sta župan in tajnik občine.
9. člen
Tekoča proračunska rezerva je namenjena financiranju nalog in obveznosti, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva. O njeni porabi odločajo župan, odbor za gospodarstvo in odbor za negospodarstvo, vendar le do višine 100.000 SIT za posamezno vlogo.
O dodeljevanju sredstev višjih od 100.000 SIT odloča občinski svet.
10. člen
Porabniki občinskega proračuna so dolžni Občini Kobarid predložiti naslednje dokumente:
– poročilo o opravljenem delu in računovodske obračune v roku 20 dni po oddaji obračunov Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje,
– program dela ter osnutek finančnega načrta za naslednje leto najkasneje do 15. 11. tekočega leta.
Porabniki so dolžni dostaviti tudi druge zahtevane podatke v skladu s programom.
11. člen
Občina Kobarid se zadolžuje v skladu s 17. členom zakona o financiranju občin in 5. členom sprememb in dopolnitev ZFO, na podlagi sklepa občinskega sveta in sprejetega proračuna, ob predhodnem soglasju ministra za finance. Župan je pooblaščen za podpis pogodb.
12. člen
Župan občine je pooblaščen za medletno usklajevanje potrebnih sredstev in nakazil proračunskim porabnikom skladno z veljavno zakonodajo in likvidnostjo ter za kratkoročne plasmaje tekočih likvidnih sredstev proračuna zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 40302-1/99
Kobarid, dne 15. julija 1999.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti