Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999

Kazalo

3382. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za območji urejanja CS 7/7 Nove Poljane in CS 7/9 Nove Poljane – del), stran 8896.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 7. seji dne 15. 7. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za območji urejanja CS 7/7 Nove Poljane in CS 7/9 Nove Poljane – del)
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS, št. 13/88 in Uradni list RS, št. 21/90, 16/91, 35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98) se 1. člen spremeni tako, da se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo:
»Oddelek za urbanizem in okolje mestne uprave Mestne občine Ljubljana pod št. naloge 352(1)-572/97 v marcu 1998.«
2. člen
V 5. členu se pri planski prostorski celoti C 7 Poljane na koncu vrstice CS 7/7 Nove Poljane črta številka “3” in nadomesti s številko “4”.
3. člen
Na koncu prvega odstavka 46. člena se doda nova sedma alinea, ki se glasi:
“G - garažiranje (praviloma v kletni etaži) in parkiranje na gradbeni parceli.”
4. člen
Tabele meril in pogojev za posege v prostor po posameznih funkcionalnih enotah iz 77. člena za območje urejanja CS 7/7 se spremenijo in dopolnijo:
1. funkcionalna enota1 (f.e.1) - črta se “merilo 2.2.B”;
2. funkcionalna enota 2 (f.e.2) - črtajo se “merila 2.2.B, 4.1.A in 4.3.E” in nadomestijo z “merili 2.2.D, 4.1.D in 4.3.G”;
3. funkcionalna enota 3 (f.e.3) – tabela meril in pogojev se spremeni tako, da glasi: “1.1.F, 1.2.F, 1.3.B, 1.4.A, 2.1.F, 2.2.E, 2.3.B, 2.4.E, 4.3.G, 5.1.D, 5.2.B, 5.3.D, 5.5.B, 5.6.B, 6.1.D, 6.2.B, 7.2.1F, 7.3.B«;
4. funkcionalna enota 4 (f.e.4) - dodajo se merila in pogoji, ki glasijo: “1.1.F, 1.2.F, 1.4.A, 2.1.F, 2.3.B, 3.1.K, 4.1.D, 4.3.G, 5.1.D, 5.2.B, 5.3.D, 5.5.B, 5.6.B, 6.1.D, 6.2.B, 7.2.1.H, 7.3.B”.
Tabela meril in pogojev za posege v prostor po posameznih funkcionalnih enotah iz 77. člena za območje funkcionalne enote 4 območja urejanja CS 7/9 se spremeni tako, da glasi:
“1.1.F, 1.2.F, 1.4.A, 2.1.F, 2.2.C, 2.3.B, 2.4.C, 3.1.E, 3.3.G, 4.1.A, 4.3.G, 5.2.B, 5.3.C, 5.5.B, 5.6.B, 6.1.D, 6.2.B, 7.2.1.G, 7.3.C, 7.4.D.”
5. člen
V 78. členu se na koncu dodata nova odstavka, ki se glasita:
“Posebni pogoji: CS 7/7 Nove Poljane: - Višinski gabarit objektov se mora prilagajati okoliški zazidavi. Prevladujoč višinski gabarit je P+1 do P+2, ne sme pa presegati P+3. Intenzivnost izrabe zemljišča ob novogradnji ne sme preseči 1,0.
Posebni pogoji: CS 7/9 Nove Poljane: - V delu območja, ki je najbolj izpostavljeno obremenitvam s hrupom zaradi prometa je dopustna tudi izraba etaž nad prvim nadstropjem za poslovni program. Intenzivnost izrabe zemljišča ob novogradnji ne sme preseči 2,0.”
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-12/99
Ljubljana, dne 15. julija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti