Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999

Kazalo

3450. Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega zavoda na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v Občini Križevci, stran 8995.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 8. člena uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 29/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Križevci na 8. seji dne 22. 7. 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in organiziranju javnega zavoda na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v Občini Križevci
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Na podlagi 62. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) so vzgojno-izobraževalni zavodi v Občini Ljutomer po 1. 4. 1991 nadaljevali delo kot javni zavodi, pod pogoji, kot so bili vpisani v sodni register; premoženje zavodov, ki je bila družbena lastnina v upravljanju, je postala lastnina ustanovitelja teh zavodov, razen za premoženje, ki je z zakonom posebej opredeljeno.
2. člen
Ta odlok določa:
– ustanovitelja zavoda;
– statusne določbe: ime in sedež zavoda, dejavnost zavoda in šolski okoliš zavoda;
– organe zavoda;
– sredstva za delovanje zavoda;
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v javnem prometu;
– pravice, obveznosti in odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda;
– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavod;
– druge določbe v skladu z zakonom in splošnimi akti ustanovitelja.
II. USTANAVLJANJE ZAVODA
3. člen
Ustanovitelj javnega zavoda za potrebe vzgojno-izobraževalne dejavnosti v Občini Križevci je Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11 (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj).
III. STATUSNE DOLOČBE
4. člen
Osnovna šola Križevci, p.o., nadaljuje z delom kot javni zavod.
Ime zavoda se glasi: Osnovna šola Križevci, p.o.
Sedež zavoda: Križevci 16/b, Križevci pri Ljutomeru.
Dejavnost zavoda:
– M/80.120 osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.101 dejavnost vrtca in predšolska vzgoja,
– K/70.20 dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– M/80.422 drugo izobraževanje,
– H/55.510 priprava in dostava hrane (šolska kuhinja),
– O/92.320 obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– O/92.511 dejavnost knjižnice,
– O/92.61 obratovanje športnih objektov.
Šolski okoliš: Boreci, Bučečovci, Berkovski Prelogi, Berkovci, Dobrava, Gajševci, Grabe, Iljaševci, Logarovci, Lukavci, Ključarovci, Križevci, Kokoriči, Stara Nova vas, Vučja vas, Zasadi.
Učenci iz vasi Šalinci, Krištanci, Grlava Krajevna skupnost Šalinci, Grlava, Krištanci v Občini Ljutomer iz šolskega okoliša Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer se v skladu s podpisanim dogovorom, št. 64-6/99-1057 z dne 15. 6. 1999 med Občino Ljutomer in Občino Križevci ter Krajevno skupnostjo Šalinci, Krištanci, Grlava redno vpisujejo in obiskujejo Osnovno šolo Križevci v Občini Križevci.
Dogovor, št. 64-6/99-1057 z dne 15. 6. 1999 je kot priloga sestavni del tega odloka.
V okviru javnega zavoda se ustanovi vzgojnovarstvena enota vrtca za potrebe navedenega šolskega okoliša.
5. člen
Vsi šolski okoliši so zarisani v kartografskih prikazih Registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije in so priloga ustanovitvenega akta.
6. člen
Zavod lahko na podlagi zakona opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost za vpisane otroke v vrtce in osnovne šole iz drugih mejnih šolskih okolišev, če zaradi teh vpisanih otrok ni potrebnih dodatnih finančnih sredstev ustanovitelja.
IV. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so:
– svet,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
1. Svet zavoda
8. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed članov občinskih organov, občanov posameznih naselij šolskega oziroma vzgojnovarstvenega okoliša ali delavcev občinske uprave.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Zavod voli svojih pet predstavnikov tako, da so enakomerno zastopani vsi delavci vseh organizacijskih enot in podružnic, kot sledi:
Osnovna šola Križevci volijo:
– tri pedagoško-strokovne delavce šole,
– vzgojitelja enote vrtca,
– administrativno-tehničnega delavca zavoda.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev zavoda (dva iz šole, enega in enote vrtca).
Člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet zavoda odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok, učencev oziroma varovancev v zavodu.
9. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
10. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo delavci zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje enaindvajseti dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
11. člen
Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori v sestavi predsednika, njegovega namestnika, dveh članov in njihovih namestnikov, ki jih imenuje volilna komisija za vsake volitve posebej. Člani in namestniki volilne odbora morajo imeti aktivno volilno pravico in ne smejo biti kandidati za člana sveta zavoda.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po posameznih enotah po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed kandidatov učiteljev, vzgojiteljev, svetovalnih delavcev ter administrativno-računovodskih delavcev. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležilo več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
12. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda in posameznih enot oziroma podružnic šole. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največ število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
13. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev v upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
14. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. Organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja brez omejitev.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– hospitira pri delu učiteljev in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki), govorilne ure in druge oblike sodelovanja,
– obvešča starše o delu zavoda,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinskih odgovornostih delavcev,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje zakonsko določene pogoje.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom in pravili zavoda, v soglasju z Ministrstvom za šolstvo in šport. Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega oziroma vzgojiteljskega zbora in mnenje ustanovitelja. Mandat ravnatelja traja 4 leta. Javni razpis za imenovanje ravnatelja mora biti objavljen najkasneje tri mesece pred iztekom mandata.
15. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja, niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
16. člen
V zavodu se lahko v skladu z normativi sistemizira mesto pomočnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju pedagoških in poslovodnih nalog, za katere ga pooblasti. Pomočnik ravnatelja na podlagi predhodnega mnenja učiteljskega zbora imenuje in razrešuje ravnatelj.
Pomočnik ravnatelja nadomešča ravnatelja in opravlja vse njegove naloge v času njegove odsotnosti.
17. člen
Enoto vrtca vodi vodja enote, ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj šole izmed delavcev enote vrtca in ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo vrtca,
– predlaga ravnatelju program razvoja enote vrtca,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje šole z učenci in starši,
– obvešča starše o delu enote,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
3. Strokovni organi
18. člen
V zavodu se oblikujejo strokovni organi: učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor in razrednik, po potrebi pa tudi drugi organi.
V zavodu koordinira delo ravnatelj s pomočnikom ravnatelja in vodjem organizacijske enote.
4. Svet staršev
19. člen
Za uresničitev interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, kot posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora.
20. člen
Pristojnosti, postopek izvolitve oziroma imenovanje in način dela organov iz 7. člena tega odloka določa statut zavoda.
V. SREDSTVA ZA DELOVANJE ZAVODA
21. člen
Sredstva za izvajanje programov vrtca in osnovnošolskega izobraževanja po tem odloku zagotavlja ustanovitelj na podlagi republiških standardov in normativov zagotovljenega programa in dogovorjenih kriterijev in meril v občini za dodatnimi programi, tj. neomejena subsidiarna odgovornost ustanovitelja.
22. člen
Zavod lahko pridobi sredstva še z opravljanjem drugih nalog v zvezi z izvajanjem osnovne dejavnosti.
23. člen
Zavod samostojno gospodari s prihodkom, ki ga ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, se uporablja za opravljanje in razvoj dejavnosti po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa z upoštevanjem meril in kriterijev, krije ustanovitelj, vendar le v okviru odgovornosti za materialno poslovanje zavoda, ki jih ima na podlagi zakona in tega odloka.
VI. MEDSEBOJNE PRAVICE, OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
24. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremičnine in opremo, ki jo je zavod Osnovna šola Križevci uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo izkazuje v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja.
Med nepremičnine zavoda Osnovne šole Križevci (podatki iz zemljiške knjige) spadajo v k.o. Križevci:
– parc. št. 36/1 gospodarsko poslopje,
– parc. št. 36/1 funkcionalni objekt,
– parc. št. 36/1 dvorišče,
– parc. št. 36/4 pot,
– parc. št. 36/10 igrišče,
– parc. št. 36/11 cesta,
– parc. št. 36/12 poslovna stavba,
– parc. št. 36/15 poslovna stavba,
– parc. št. 39/1 športna steza,
– parc. št. 39/3 njiva,
– parc. št. 42/2 travnik,
– parc. št. 42/2 igrišče,
– parc. št. 45/3 travnik,
– parc. št. 45/6 njiva.
Premoženje s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa le po predhodnem soglasju ustanovitelja. Zavod lahko prostore v času, ko jih sam ne potrebuje odda v najem.
Zavod je dolžan upravljati s premoženjem iz prvega odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja.
25. člen
Zavod je pravna oseba.
V pravnem prometu s tretjimi osebami ima zavod vsa pooblastila. Zavod za svoje obveznosti odgovarja s popolno odgovornostjo z vsemi sredstvi s katerimi lahko razpolaga.
26. člen
Ustanovitelj nadzira zakonitost dela zavoda. Nadzor nad strokovnostjo dela zavoda opravlja organ, določen z zakonom, nadzor nad namensko porabo sredstev pa pristojni občinski upravni organ.
27. člen
Za pravne posle v zvezi z nepremičnim premoženjem mora zavod pridobiti soglasje ustanovitelja.
Splošni akti zavoda
28. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normalno, urediti svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda. Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon. Pravila in splošni akti zavoda ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
29. člen
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda in ravnatelj. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
Zavod mora v skladu z določili tega odloka uskladiti svojo organizacijo in oblikovati organe šole v roku 6 mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku določenim s tem odlokom.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Ne glede na določbo prvega odstavka 25. člena tega odloka je lahko do 1. 9. 2000 imenovan za ravnatelja tudi, kdor ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 25. člena tega odloka.
Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim odstavkom, si mora pridobiti predpisano izobrazbo in naziv najkasneje do 1. 9. 2002, oziroma najkasneje v dveh letih po imenovanju opraviti ravnateljski izpit.
Ravnatelju, ki ne opravi obveznosti v roku iz prejšnjega odstavka, preneha mandat na podlagi zakona.
Ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ima na dan uveljavitve zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) srednjo izobrazbo, 25 let delovne dobe ter je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika dva mandata in ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja, ki ima srednjo izobrazbo in je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja vsaj tri mandate, je lahko imenovan za ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja ne glede na določbo prvega odstavka 25. člena oziroma drugega odstavka 28. člena tega odloka.
Ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ne izpolnjuje pogojev o izobrazbi iz prvega odstavka 25. člena oziroma drugega odstavka 28. člena tega odloka in ima na dan uveljavitve ZOFVI manj kot 10 let do pridobitve pravice do starostne pokojnine ter je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja najmanj tri mandate, je lahko imenovan za ravnatelja oziroma za pomočnika ravnatelja ne glede na določbe prvega odstavka 25. člena oziroma drugega odstavka 28. člena tega odloka.
31. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi in organiziranju javnih zavodov na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 18/92), odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in organiziranju javnih zavodov na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 50/92, 72/95 in 35/96).
32. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64-6/99
Križevci, dne 22. julija 1999.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti