Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999

Kazalo

3482. Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 1999, stran 9067.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), ter 88., 89. in 90. člena statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Velika Polana na 6. seji dne 14. 7. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Velika Polana za leto 1999
1. člen
S tem odlokom se ureja sestava, priprava in izvrševanje proračuna Občine Velika Polana, upravljanje s premoženjem občine, poroštva občine, upravljanje dolgov občine, računovodstvo in proračunski nadzor.
Določbe tega odloka veljajo tudi za druge neposredne uporabnike sredstev občinskega proračuna.
Ta odlok ureja tudi zadolževanje ter dajanje poroštev javnih gospodarskih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanovitelj je občina.
2. člen
Proračunska sredstva se uporabljajo za financiranje vseh izvirnih in prenesenih funkcij občine in delovanje njihovih organov pri izvajanju teh nalog, ki so opredeljene v ustavi in z zakoni oziroma občinskimi odloki.
Pri trošenju oziroma porabi proračunskih sredstev so se vsi porabniki dolžni obnašati racionalno in gospodarno.
V proračunu občine so izkazani vsi prejemki, ki pripadajo občini in vsi izdatki občine.
Pregled prihodkov proračuna občine in njihova razporeditev po namenih sta sestavni del tega odloka.
Sestavni del proračuna občine je račun financiranja.
Proračun občine sloni na proračunskih izhodiščih, ki so obvezni sestavni del proračuna občine.
3. člen
Z odlokom o proračunu Občine Velika Polana za leto 1999 so predvideni:
----------------------------------------------------------------
                               SIT
----------------------------------------------------------------
 Prihodki                      120,331.000
– prihodki za pokrivanje
 primerne porabe v višini              89,200.000
– prihodki za druge naloge               9,469.000
– prihodki iz naslova delitvene bilance        2,152.000
– lastni prihodki                   19,510.000
 Izdatki                      120,331.000
– za izvajanje temeljnih nalog
 občine v višini                   85,196.000
– za izvajanje razvojnih
 in investicijskih nalog               33,936.000
----------------------------------------------------------------
Globalna višina prihodkov in odhodkov opredeljenih v tem členu se spreminja z rebalansom letnega plana.
V okviru proračunskih izdatkov so predvidena tudi sredstva za oblikovanje obvezne rezerve občine v višini 0,5% primerne porabe. Ta sredstva se uporabljajo v skladu z zakonom o lokalni samoupravi in občinskim statutom za pomoč pri elementarnih nesrečah in za druge vrste pomoči ob večjih nesrečah.
4. člen
Uporabniki proračuna lahko izvršujejo svoje naloge v mejah sredstev, ki jim je bila zagotovljena v občinskem proračunu za posamezno proračunsko leto in ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale odobrena sredstva v proračunu.
Sredstva proračuna se praviloma delijo enakomerno čez vso leto.
Med izvajanjem proračuna lahko župan zaradi nižjih prilivov od načrtovanih zniža mesečno porabo do višine, ki jo omogočajo dejanski prihodki. V tem primeru so prioritetni tisti uporabniki proračuna, ki imajo znotraj porabe tudi zagotavljanje sredstev za plače zaposlenih.
5. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Župan je pooblaščen:
– da odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve,
– da odloča o prerazporeditvi porabe sredstev znotraj proračunskih postavk, če gre za porabo do višine 1 mio SIT v okviru temeljne porabe proračuna, oziroma 5 mio SIT v okviru investicijske porabe proračuna,
– da odloča o porabi nerazporejenih sredstev na postavkah znotraj posameznih segmentov za namene, ki so povezani z isto vsebino in jih prej ni bilo možno predvideti,
– da odloča o vlogah za sponzoriranje in donacije različnih prireditev znotraj možnosti, ki jih dovoljuje proračunski namen oziroma tekoča proračunska rezerva,
– da odloča o pridobitvi oziroma odtujitvi premoženja občine v skladu s statutom občine,
– da daje soglasja k sklenitvi pravnega posla vaških odborov,
– da odloča o izdaji soglasij in poroštev za najem posojila javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanovitelj je občina,
– sklepa pravne posle zamenjave kmetijskih in stavbnih zemljišč v lasti občine pod pogojem, da se vrednost občinskega premoženja ne znižuje,
– sklepa poroštvene pogodbe v skladu s pravilnikom, ki ga sprejema občinski svet.
6. člen
Finančna služba občine je zadolžena za:
– sprotno spreminjanje poslovanja in tekoče evidentiranje vseh poslovnih dogodkov,
– pripravo analiz in polletnih ter končnih realizacij proračuna,
– za pripravo odloka o zaključnem računu proračuna za preteklo leto ter premoženjsko bilanco občine do konca februarja naslednjega leta,
– za pomoč vaškim odborom, zavodom, zvezam in drugim uporabnikom proračuna pri pripravi finančnih načrtov, sprotno evidentiranje poslovnih dogodkov in pravočasno pripravo zaključnih poročil,
– za izvajanje nadzora nad porabo sredstev vseh proračunskih porabnikov v skladu s sprejetim planom in opredeljenimi nameni,
– za izvrševanje nakazil in izplačil iz proračuna v skladu z veljavno zakonodajo.
7. člen
Tajnik občine je zadolžen za upravljanje z občinskim premoženjem z duhom dobrega gospodarja.
Občinska služba za nadzor nad investicijami, katerih investitor je občina, je dolžna spoštovati določila zakona o javnih naročilih in le-te izvajati v skladu s tem.
8. člen
Da bi župan, občinski svet, nadzorni svet in finančna služba občine lahko vključili potrebe posameznih porabnikov proračuna v tekoče financiranje in opravljali ustrezni nadzor, so le-ti dolžni v roku do konca oktobra tekočega leta za naslednje leto poslati ustrezne finančne načrte z obrazloženimi postavkami.
Kolikor posamezni uporabnik teh načrtov ne predloži pravočasno, se mu zagotovijo za naslednje leto le sredstva v višini porabe preteklega leta, brez sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje.
9. člen
Uporabniki proračuna smejo oddati izvajalska dela brez javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega 5 mio SIT in imajo vsaj dva konkurenčna predračuna.
Amortizacijska sredstva se pri proračunskih porabnikih formirajo in trošijo v skladu s proračunskimi izhodišči Občine Velika Polana za posamezno proračunsko leto.
Za začetek izvajanje vseh investicij v občini morajo predhodno biti zagotovljena finančna sredstva oziroma zaprta finančna konstrukcija, ki je potrjena s strani župana občine. Za pogodbe in druga naročila, ki nimajo tega soglasja občina ne prevzema nobenih obveznosti.
Knjigovodska opravila za potrebe vaških odborov in administrativno-tehnična opravila opravlja občinska uprava, v okviru katerih se izvaja tudi knjigovodstvo za zavode in javne gospodarske družbe katerih ustanovitelj je občina.
10. člen
Če se po sprejemu proračuna občine za tekoče leto sprejme odlok ali sklep občinskega sveta, na podlagi katerega nastopijo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prihodkov ali zadolžitev oziroma z istočasnim zmanjšanjem drugih postavk proračuna.
V proračun tekočega leta se najprej zagotovijo sredstva za pokrivanje že nastalih obveznosti iz prejšnjih let in odplačilo najetih kreditov v skladu z njihovim načrtom odplačevanja.
11. člen
Pogodbe, ki zahtevajo prenos plačilnih obveznosti v prihodnje proračunsko leto se lahko sklepajo le za namene, ki imajo že planirana določena sredstva v proračunu tekočega leta, ali je za njihovo vključitev sprejet ustrezen sklep ali stališče občinskega sveta.
12. člen
Občinsko premoženje je po tem odloku finančno in stvarno premoženje v lasti občine. Finančno premoženje so denarna sredstva, kapitalske naložbe, ovrednoteno premoženje v lasti občine, ki ga upravljajo javni zavodi in terjatve. Kapitalske naložbe so deleži v gospodarskih družbah in javnih podjetjih. Stvarno premoženje so nepremičnine in premičnine.
Premoženje javnih zavodov v lasti občine, se v njihovi bilanci vodi kot obveznost do občine.
Občina ne odgovarja za obveznosti društev in zvez na področju občine, ima pa prednostno pravico pobota obveznosti do upnikov teh proračunskih porabnikov, z njihovim premoženjem.
13. člen
Vsak proračunski porabnik je dolžan opravljati notranji nadzor nad porabo in namenskostjo sredstev.
Nadzor nad izvajanjem proračuna občine, finančnih načrtov vaških odborov, zavodov in zvez, ki so ustanovljena na občinski ravni, izdaja nadzorni odbor občine. Ta je dolžan opraviti vsakoletni nadzor nad proračunsko porabo in vsaj drugo leto nad porabo in trošenjem sredstev ostalih proračunskih porabnikov.
14. člen
Do sprejetja akta o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Občine Velika Polana, opravlja dela povezana s stavbnimi zemljišči župan in o tem obvešča občinski svet.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 1. 1999. Sestavni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna so tudi prihodki in odhodki ustvarjeni v času začasnega financiranja v tekočem letu 1999.
Št. 01/99
Velika Polana, dne 15. julija 1999.
Župan
Občine Velika Polana
Štefan Prša l. r

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti