Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999

Kazalo

3488. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Žirovnica, stran 9077.

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 9. seji dne 3. 8. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje programov športa v Občini Žirovnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Žirovnica določa pogoje in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov športa v Občini Žirovnica.
2. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.
Športna društva in njihova združenja ter javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.
3. člen
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Žirovnica in v njej pretežno izvajajo svojo dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno vadbo, najmanj 35 tednov v letu,
– da so registrirani in delujejo najmanj 1 leto,
– da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih, članstvu in plačani članarini.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
Občina sofinancira:
1. programe športne vzgoje otrok in mladine,
2. programi selektivnega športa otrok in mladine,
3. vrhunski šport,
4. kakovostni šport,
5. programi športa invalidov,
6. šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
7. priznanja športnikom in športnim delavcem,
8. športne prireditve in promocijska dejavnost,
9. športni dodatek kategoriziranim športnikom,
10. izgradnjo in vzdrževanje lokalno pomembnih javnih športnih objektov.
5. člen
Pogoje, merila in normative za izvajanje letnega programa športa v Občini Žirovnica sprejme pristojni odbor pri Občinskem svetu občine Žirovnica.
6. člen
Na podlagi pogojev, meril in normativov se objavi javni razpis za financiranje programov športa iz občinskega proračuna za tekoče leto.
Gradivo obravnava Komisija za pripravo letnega programa športa v Občini Žirovnica, ki jo imenuje župan Občine Žirovnica (v nadaljevanju: komisija) in oblikuje predlog letnega programa športa. Program športa sprejme pristojni odbor pri Občinskem svetu občine Žirovnica.
Komisijo imenuje in razrešuje župan občine. Mandat komisije je 4 leta.
Komisija je sestavljena iz štirih članov v sestavi:
– en predstavnik pristojnega odbora,
– trije predstavniki dejavnosti športa v občini.
– en predstavnik javnega zavoda s področja šolstva in izobraževanja.
7. člen
Župan za vsako proračunsko leto sklene z izvajalci programov športa pogodbe o sofinanciranju izvedbe programov športa v občini (v nadaljevanju: pogodba). Pogodbe opredeljujejo realizacijo programov in način nadzora nad porabo sredstev.
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti občinski upravi.
Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva.
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
8. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po istem postopku, kot sam pravilnik.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 651-00/99
Žirovnica, dne 3. avgusta 1999.
Podžupan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, gradb. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti