Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999

Kazalo

3436. Pravilnik o dodeljevanju stanovanjskih posojil Mestne občine Ljubljana z ugodno obrestno mero, stran 8964.

Na podlagi 98. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91, 9/94 - odl. US RS, 21/94 - odl. US RS, 22/94 - odl. US RS, 23/96 - odl. US RS, 24/96 - odl. US RS, 17. in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 7. seji dne 15. 7. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju stanovanjskih posojil Mestne občine Ljubljana z ugodno obrestno mero
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) določa:
– namene, za katere se uporabljajo stanovanjska posojila MOL z ugodno obrestno mero (v nadaljevanju: stanovanjska posojila MOL),
– upravičence do dodelitve stanovanjskih posojil MOL,
– pogoje in kriterije za dodelitev stanovanjskih posojil MOL,
– način dodeljevanja stanovanjskih posojil MOL,
– oblikovanje prednostnega vrstnega reda upravičencev do dodelitve stanovanjskih posojil MOL.
Razpisnik po tem pravilniku je organ, pooblaščen za izvajanje stanovanjskega programa s strani MOL.
II. NAMENI PORABE STANOVANJSKIH POSOJIL MESTNE OBČINE LJUBLJANA
2. člen
Nameni porabe stanovanjskih posojil MOL so:
– nakup stanovanj,
– stanovanjska gradnja, prenova, sanacija, obsežnejša vzdrževalna dela ter energetska sanacija stanovanj in stanovanjskih hiš na območju MOL.
Posojila z ugodno obrestno mero so tista posojila, pri katerih obrestna mera zagotavlja ohranjanje realne vrednosti sposojenega denarja in pokriva stroške posojila. Višino obrestne mere z vsakim razpisom določi razpisnik.
III. UPRAVIČENCI DO DODELITVE STANOVANJSKIH POSOJIL MESTNE OBČINE LJUBLJANA
3. člen
Do dodelitve stanovanjskih posojil MOL so upravičene fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem na območju MOL, in ki na območju Mestne občine Ljubljana:
– z nakupom ali gradnjo stanovanja oziroma stanovanjske hiše rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje, katerega do sedaj niso imeli ustrezno rešenega,
– jim je z odločbo pristojnega inšpekcijskega organa naložena prenova oziroma popravilo stavbe ali je na kakšen drug način izkazana dotrajanost objekta ali njegovih skupnih delov in naprav,
– z adaptacijo stanovanj ali stanovanjskih hiš pridobivajo dodatne stanovanjske prostore in s tem ustrezno rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje,
– energetsko sanirajo stanovanje ali stanovanjsko hišo.
IV. POGOJI IN KRITERIJI ZA DODELITEV STANOVANJSKIH POSOJIL MESTNE OBČINE LJUBLJANA
4. člen
Pogoji za dodelitev stanovanjskih posojil MOL, ki bodo natančneje določeni s posameznim javnim razpisom, so:
– premoženjsko stanje upravičenca in njegove družine,
– višina lastne udeležbe,
– kreditna sposobnost upravičenca,
– za gradnjo, prenovo, sanacijo, obsežnejša vzdrževalna dela ter energetsko sanacijo stanovanj in stanovanjskih hiš pa še ustrezno upravno dovoljenje, od katerega pravnomočnosti ne sme preteči več kot tri leta; za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše pa predpogodbo ali kupoprodajno pogodba ter gradbeno dovoljenje ali zemljiškoknjižni izpisek;
– drugo.
Razpisnik lahko v razpisu določi še druge pogoje glede na namen porabe stanovanjskega posojila MOL.
5. člen
Razpisnik pri ocenjevanju vlog upravičencev poleg pogojev iz prejšnjega člena upošteva kriterije, katerih izpolnjevanje pomeni prednost pri dodelitvi stanovanjskega posojila MOL:
– mlade družine,
– samske osebe in mladi pari brez otrok,
– družine z večjim številom otrok,
– družine z manjšim številom zaposlenih (posojilna sposobnost),
– invalidi in družine z invalidnim (i) članom (člani),
– upravičenci z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali so podnajemniki,
– upravičenci z daljšim stalnim bivanjem na območju MOL,
– razširjene družine,
– lastniki dotrajanih objektov, za katere je z odločbo pristojnih inšpekcijski služb oziroma na drug primeren način izkazano, da je potrebna njihova sanacija,
– upravičenci, ki so solastniki večstanovanjskega objekta in lahko izkažejo, da ga bodo prenovili.
Razpisnik lahko ob vsakem razpisu določi še druge kriterije glede na namen stanovanjskega posojila, ki se upošteva pri ocenjevanju vlog.
Za mlado družino se šteje družina z najmanj enim otrokom, v kateri nobeden od roditeljev ni star več kot 35 let. Enako se upoštevajo tudi enoroditeljske družine.
Za družino z večjim številom otrok se šteje družina, v kateri so najmanj trije otroci.
Za družino z manjšim številom zaposlenih se šteje družina, v kateri je zaposlen samo upravičenec.
Za mlade upravičence se štejejo samske osebe in mladi pari brez otrok, mlajši od 35 let.
Pri invalidnosti upravičenca ali člana njegove družine se upošteva invalidnost s 100% telesno okvaro, ugotovljeno s sklepom ali odločbo ZPIZ. Za invalidnost se šteje tudi motnja v duševnem in telesnem razvoju ali trajna nesposobnost za delo.
Za daljšo delovno dobo se šteje najmanj 1/3 delovne dobe, potrebne za redno upokojitev.
Za daljše bivanje v MOL se šteje najmanj 10 let stalnega bivanja na območju MOL.
Razširjena družina je družina, v kateri živijo v eni stanovanjski enoti tri generacije ožjih družinskih članov upravičenca, kot jih opredeljuje 6. člen stanovanjskega zakona.
Razpisnik v objavi javnega razpisa za dodelitev stanovanjskih posojil MOL natančno navede pogoje in kriterije, vrednotenje posameznega pogoja oziroma kriterija ter pomen kriterijev, ki bodo uporabljeni pri ocenjevanju vlog upravičencev.
V. NAČIN DODELJEVANJA STANOVANJSKIH POSOJIL MESTNE OBČINE LJUBLJANA
6. člen
Stanovanjska posojila MOL se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki se javno objavi.
Razpisi za posamezne namene porabe so praviloma ločeni.
7. člen
Vsebina objave javnega razpisa vsebuje zlasti:
– namen, za katerega se dodelijo stanovanjska posojila MOL,
– višino sredstev, namenjenih za stanovanjska posojila MOL v skupnem znesku,
– pogoje in kriterije za dodelitev stanovanjskega posojila MOL,
– osnovne podatke, ki jih morajo upravičenci navesti v vlogi,
– ceno za m2 stanovanjske površine, ki se uporablja kot osnova za izračun višine stanovanjskega posojila MOL,
– standarde stanovanjske površine (površina stanovanja), do katere se odobri stanovanjsko posojilo MOL,
– najvišjo možno višino odobrenega stanovanjskega posojila MOL posameznemu upravičencu,
– obrestno mero za odobreno stanovanjsko posojilo MOL,
– dobo odplačevanja odobrenega stanovanjskega posojila MOL (najdaljšo in najkrajšo),
– porabo in način odplačevanja odobrenega stanovanjskega posojila MOL,
– način zavarovanja odobrenega stanovanjskega posojila MOL,
– kraj in način zbiranja vlog,
– rok zbiranja vlog s prilogami,
– priloge, ki jih morajo upravičenci priložiti vlogi,
– rok, v katerem bodo razdeljena stanovanjska posojila MOL,
– drugo.
8. člen
Vloga za dodelitev stanovanjskega posojila MOL se praviloma izroči pristojnemu organu razpisnika ali se pošlje pismeno po pošti.
Vloga mora biti razumljiva in mora vsebovati vse, kar je treba, da se lahko obravnava.
V primeru, da je vloga nepopolna, razpisnik o tem obvesti upravičenca in ga pozove k dopolnitvi nepopolne vloge. Upravičenci so dolžni nepopolne vloge dopolniti v roku 8 dni po vročitvi obvestila, sicer se vloge obravnavajo kot nepopolne in se kot take zavržejo.
VI. OBLIKOVANJE PREDNOSTNEGA VRSTNEGA REDA UPRAVIČENCEV DO DODELITE STANOVANJSKIH POSOJIL MESTNE OBČINE LJUBLJANA
9. člen
Predlog prednostnega vrstnega reda za dodelitev stanovanjskih posojil MOL sestavi posebna petčlanska komisija, ki jo imenuje Mestni svet mestne občine Ljubljana. Prednostno listo sprejme upravni odbor razpisnika.
Razpisnik v roku in na način, ki je določen z razpisom, obvesti vse upravičence o izidu razpisa.
10. člen
Če se posamezen upravičenec ne strinja s sklepom Upravnega odbora razpisnika, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži.
O pritožbi odloči župan Mestne občine Ljubljana najkasneje v 30 dneh po prejemu pritožbe.
11. člen
Posojilojemalec odobreno stanovanjsko posojilo MOL obvezno zavaruje. Posojilo lahko zavaruje pri pooblaščeni zavarovalnici, s poroki ali na druge načine. Stroške zavarovanja posojila krije posojilojemalec.
12. člen
Če uporabnik posojila porabi posojilo nenamensko ali je v vlogi za dodelitev posojila navajal neresnične podatke, mora posojilo v celoti vrniti po obrestni meri, ki velja za bančna nenamenska posojila.
Posojilojemalec lahko odtuji kreditirano stanovanjsko enoto, za katero je dobil posojilo, pred plačilom celotnega dolga samo s soglasjem razpisnika.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o porabi sredstev Mestne občine Ljubljana, namenjenih za stanovanjska posojila z ugodno obrestno mero (Uradni list RS, št. 24/95).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-3/99-2
Ljubljana, dne 15. julija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti