Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999

Kazalo

3446. Pravilnik o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v letu 1999, stran 8990.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 54/94, 14/95, 26/97, 70/97) in 16. člena statuta Občine Hodoš je Občinski svet občine Hodoš na 6. redni seji dne 24. 6. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v letu 1999 v Občini Hodoš
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in kriteriji za dodelitev sredstev, namenjenih za finančne intervencije v kmetijstvu - pospeševanje proizvodnje hrane.
2. člen
Sredstva za finančne intervencije v kmetijstvu se zagotavljajo:
– iz sredstev proračuna Občine Hodoš za program ohranjanja razvoja kmetijstva Občine Hodoš,
– iz drugih virov.
3. člen
Sredstva za program pospeševanja proizvodnje hrane in razvoj kmetijstva se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
4. člen
Za uresničevanje ciljev razvoja kmetijstva Občine Hodoš se finančna sredstva usmerjajo v:
– usmerjanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvo,
– večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznejših dejavnosti,
– uvajanje kakovostnejših semen, sadik, plemenskih živali ter tehnologije,
– ohranitev in varstvo kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti,
– celovit razvoj kmetijstva z zagotovitvijo ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izpopolnjevanja,
– druge ukrepe, pomembne za razvoj kmetijstva.
5. člen
Upravičenci do intervencijskih sredstev so fizične osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo hrane in imajo stalno bivališče v Občini Hodoš, ter imajo poravnane vse obveznosti do Občine Hodoš.
6. člen
Sredstva za intervencije v kmetijstvu se dodeljujejo kot: regresi, premije, podpore in dotacije.
7. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli namen pridobitve intervencijskih sredstev navajal neresnične podatke na zahtevkih, izgubi vso pravico do interventnih sredstev za tekoče leto z obveznim vračilom že prejetih interventnih sredstev za tekoče leto.
II. UKREPI
8. člen
1. Nakup plemenskih telic in obnova lastne plemenske črede - regres.
Namen ukrepa: izboljšanje proizvodnje mleka in mesa s spodbujanjem obnove črede plemenskih krav s kakovostnimi plemenskimi brejimi telicami.
Višina regresa: 17.000 SIT po posamezni plemenski živali.
Plemenske živali morajo biti kupljene preko Živinorejske selekcijske službe Slovenije ali pa jih rejec vzredi doma.
Zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženimi dokumenti (potrdilo o pripustu in potrdilo ŽVZ).
2. Prašičereja – regres
Namen ukrepa: spodbujanje nakupa kakovostnih plemenskih živali za izboljšanje proizvodnosti mesnatih pasem prašičev.
– nakup brejih plemenskih mladic 7.000 SIT po posamezni plemenski živali,
– nakup plemenskih merjascev 10.000 SIT po posamezni plemenski živali.
Vse plemenske živali morajo biti vzrejene v potrjeni selekcijskih razmnoževalnih farmah ali rejskih središčih.
Zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženim originalnim računom.
3. Analiza krme – regres
Namen: analiza krme kot pomoč pri izračunu krmnih obrokov.
Višina regresa: 4.000 SIT po vzorcu.
Zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženim računom. Vzorce mora vzeti Kmetijska svetovalna služba ŽVZ Murska Sobota.
4. Analiza zemlje – regres
Namen: analiza zemlje kot pomoč pri izračunu za gnojenje zemlje.
Višina regresa: 2.000 SIT po analizi.
Zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženim računom. Analizo mora vzeti Kmetijska svetovalna služba ŽVZ Murska Sobota.
5. Apnenje zemlje – regres
Namen ukrepa: izboljšanje strukture tal.
Višina regresa: 4 SIT/kg v vrečah, 2,50 SIT/kg v razsipnem stanju.
Nakup mora biti opravljen do 30. 11. 1999.
Največja dovoljena količina na enega proizvajalca kmetijske proizvodnje je 3.000 kg.
6. Spomladanska setev - nakup semenske koruze (regres)
Namen: spodbujanje uporabe kakovostnega semena koruze.
Višina regresa: 1.800 SIT/ha (to je 75.000 zrn/ha).
Regres se koristi v trgovinah na območju Pomurja.
Nakup semena mora biti najkasneje do 15. 5. 1999.
7. Jesenska setev – nakup semenske pšenice, rži, ječmena (regres)
Namen: spodbujanje uporabe kakovostnega semena pšenice, rži, ječmena za doseganje večjih hektarskih pridelkov.
Višina regresa : 20 SIT/ kg semena.
Regres se koristi v trgovinah na območju Pomurja.
Nakup semena mora biti najkasneje do 15. 11. 1999.
8. Sofinanciranje nakupa kvalitetnih trsnih cepljenk
Namen: spodbujati pridelavo kakovostnih vin.
Višina regresa: 50 SIT/kom.
Zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženim originalnim računom.
Sofinancira se nakup kvalitetnih trsnih cepljenk najmanj 50 kom do 300 kom/proizvajalca.
9. Regresiranje nakupa sadnih sadik
Namen: spodbujati pridelavo kakovostnega sadja.
Višina regresa: 200 SIT/kom.
Zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženim originalnim računom.
Sofinancira se nakup sadnih sadik najmanj 50 kom do 80 kom /proizvajalca.
10. Ureditev pašnikov
Namen ukrepa: omogočiti pomoč živinorejskim proizvajalcem ureditev pašnika za krave molznice.
Višina regresa: 20.000 SIT/ha.
Posameznik lahko pridobi sredstva za ureditev največ 1 ha pašnika.
Zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženim originalnim računom za nakup materiala za ureditev pašnika.
11. Raziskovalne naloge
Namen ukrepa: sofinanciranje raziskovalnih nalog za področje Občine Hodoš.
Višina sofinanciranja: skupna višina sredstev za leto 1999 je 100.000 SIT.
Prošnje je potrebno dostaviti na upravo občine.
O vlogah odloča odbor za kmetijstvo in gozdarstvo, turizem, komunalo, urbanizem, varstvo okolja in gospodarske javne službe.
12. Čebelarji
Namen ukrepa: spodbujanje čebelarske dejavnosti.
Višina sofinanciranja: 1000 SIT/panj. Največ 5 panjev na posameznika.
Prošnje je potrebno dostaviti na upravo občine.
Količino panjev posameznika je potrebno spomladi prijaviti.
13. Zdravljenje kroničnega mastitisa
Namen ukrepa: spodbujanje pridelave kakovostnega mleka.
Višina sofinanciranja 1.500 SIT/kravo enkrat v tekočem letu.
Prošnje je potrebno dostaviti na upravo občine.
14. Testiranja škropilnic
Namen ukrepa: spodbujanje k enakomerni uporabi zaščitnih sredstev v kmetijstvu.
Višina sofinanciranja: 50 %/škropilnico.
Račune je potrebno dostaviti na upravo občine.
15. Sofinanciraje zavarovanja poljščin
Namen ukrepa: spodbujanje pridelovalcev poljščin k čim večjemu zavarovanju poljščin (žitarice, koruza, sladkorna pesa).
Višina sofinanciranja: 1.500 SIT/ha.
Do sofinanciranja zavarovanja imajo pravico tudi pravne osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo hrane in imajo sedež v Občini Hodoš.
Višina sofinanciranja za pravne osebe 1.500 SIT/ha. Skupaj največ 50 ha.
16. Sofinanciranje pridelave sladkorne pese
Namen ukrepa: spodbujanje pridelovalcev k čim večjemu pridelovanju sladkorne pese.
Višina sofinanciranja je 5.000/ha.
9. člen
Zahtevki iz 8. člena tega pravilnika pod zaporednimi številkami 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 in 16 morajo biti vloženi na upravo občine najkasneje do 30. 11. 1999.
Zahtevku mora biti priložena številka žiro računa ali hranilne knjižice pri HKS Murska Sobota in davčna številka zavezanca.
Nepopolni ali nepravilni zahtevki se zavrnejo s sklepom.
10. člen
Izvrševanje pravilnika opravlja občinska uprava (župan). Kontrolo nad izkoriščenimi sredstvi opravlja odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, komunalo, urbanizem, varstvo okolja in gospodarske javne službe skupno z Občinsko upravo občine Hodoš.
III. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta pravilnik o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane za leto 1999 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999.
Št. 174/99
Hodoš, dne 24. junija 1999.
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti