Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999

Kazalo

3483. Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 1999, stran 9068.

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 78/98), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) ter 16. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 20. 7. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Veržej za leto 1999
1. člen
Ta odlok ureja način izvrševanja proračuna Občine Veržej za leto 1999, upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženjem Občine Veržej.
2. člen
Proračun Občine Veržej za leto 1999 sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani davčni in nedavčni prihodki, kapitalski prihodki ter transferni prihodki in načrtovani odhodki.
3. člen
Proračun Občine Veržej za leto 1999 se določa v višini 113,592.629 SIT.
4. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani prihodki po virih, odhodki pa v zneskih po posameznih namenih.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se razporejajo med letom enakomerno med vse uporabnike na podlagi programov in javnih razpisov v okviru doseženih prihodkov in zapadlih obveznosti, ob upoštevanju likvidnosti občinskega proračuna.
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna za namene opredeljene v bilanci prihodkov in odhodkov in sicer le do višine sredstev, ki je za posamezne namene v tekočem letu planirana v občinskem proračunu, in po dinamiki, ki je vnaprej opredeljena v investicijskem delu proračuna.
7. člen
Če se med letom spremeni narava delovnega področja, pristojnost ali obseg dela posameznega proračunskega porabnika, se lahko na predlog župana zmanjša ali poveča obseg sredstev s soglasjem občinskega sveta, ki so za delo tega porabnika namenjena v občinskem proračunu. V proračunu je za te namene predvidena tekoča proračunska rezerva, odkoder se v takem primeru zagotavljajo sredstva. Na podlagi predloženega programa dela se lahko vključi med letom v financiranje iz občinskega proračuna nov uporabnik na predlog župana s soglasjem občinskega sveta. V tem primeru se sredstva zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve. V primeru prenehanja financiranja posameznega proračunskega uporabnika, se neporabljena sredstva proračuna lahko prenesejo v tekočo proračunsko rezervo.
8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo nabavo opreme, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v skladu z zakonom o javnih naročilih. Poraba sredstev za te namene mora biti po virih in dinamiki usklajena s planiranimi finančnimi sredstvi tekočega obračunskega obdobja.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za državni proračun. Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih storitev in nabav.
9. člen
Župan lahko odobri financiranje sprejetih programov občinskega proračuna iz sredstev proračunske rezerve, če zaradi neenakomernega priliva prihodkov ni mogoče zagotavljati sredstev po namenih v skladu s sprejeto dinamiko. Ko zaradi objektivnih razlogov ni mogoče izvajati sprejetih programov in uporabiti planiranih sredstev, lahko župan predlaga rebalans občinskega proračuna v sprejem Občinskemu svetu občine Veržej.
10. člen
Župan lahko v okviru zakonskih določil izda soglasje za izplačilo povečanega obsega delovne uspešnosti javnim zavodom oziroma pravnim osebam katerih ustanoviteljica je občina, in imajo med prihodki poleg javnih sredstev od prispevkov in dotacij tudi sredstva od prodaje storitev na trgu, v breme katerih se pokrivajo tako nastali višji stroški.
11. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor Občine Veržej v skladu z zakonom in statutom.
12. člen
V proračunsko rezervo se izloči 0,5% sredstev od skupno doseženih prihodkov občinskega proračuna iz bilance prihodkov in odhodkov navedenih v 3. členu tega odloka. Župan lahko na podlagi pooblastila Občinskega sveta občine Veržej za posamezni primer uporabi sredstva stalne proračunske rezerve za namene v skladu z 12. členom zakona o financiranju občin.
13. člen
V občinskem proračunu so oblikovana tudi sredstva tekoče proračunske rezerve, ki se lahko uporabijo za naloge javne porabe, za katere v občinskem proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve za posamezen namen odloča župan.
V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva za rezerve občine ali najame posojilo največ do višine 5% vseh prihodkov sprejetega proračuna za tekoče obračunsko obdobje, ki mora biti odplačano do zaključka proračunskega leta. O najetju posojila iz tega člena in uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
14. člen
Župan Občine Veržej lahko začasno zmanjša višino sredstev določenih v občinskem proračunu za posamezne namene in zadrži uporabo sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini. O ukrepu obvesti župan Občinski svet občine Veržej ter predlaga spremembo proračuna.
15. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine, ki prav tako skrbi za gospodarjenje z likvidnostnimi sredstvi proračuna zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
Do višine 1,500.000 SIT proračunskih sredstev za posamezen namen odloča po sklepu župan občine.
16. člen
Občina se sme zadolževati v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja. V računu financiranja, ki je sestavni del proračuna se izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine. Občina se lahko zadolžuje za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb.
Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10% realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
O zadolžitvi odloča Občinski svet občine Veržej. Pogodbo o zadolževanju podpiše župan le ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance RS in je sestavni del pogodbe.
17. člen
Javno podjetje ali javni zavod, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.
18. člen
O dajanju poroštev določenih v 19. členu zakona o financiranju občin odloča občinski svet.
19. člen
Občina pripravi do konca marca tekočega leta zaključni račun proračuna za preteklo leto in premoženjsko bilanco občine na podlagi premoženjskih bilanc vseh uporabnikov občinskega proračuna do konca septembra tekočega leta.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-02-7/99
Veržej, dne 26. julija 1999.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. kmet. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti