Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999

Kazalo

3441. Odlok o ustanovitvi in pristojnostih vaških odborov Občine Črna na Koroškem, stran 8984.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 16. člena statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 7. redni seji dne 22. 7. 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in pristojnostih vaških odborov Občine Črna na Koroškem
1. člen
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območjih posameznih naselij se v občini ustanovijo kot posvetovalna telesa vaški odbori.
2. člen
Vaški odbori se ustanovijo za področje naslednjih naselij: Črna, Bistra, Javorje, Ludranski vrh, Koprivna, Podpeca, Topla. Odbor šteje pet članov iz naselja, za katerega se ustanovi.
Člane vaških odborov evidentirajo krajani na zboru občanov, politične stranke in nestrankarska lista.
Člane odborov imenujejo in razrešujejo na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje, za katero je odbor ustanovljen.
Predsednika predlaga komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Mandat članov vaških odborov se konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.
3. člen
Člani vaških odborov sodelujejo s člani občinskega sveta, preko katerih dajejo predloge, pobude in pripombe:
– sodelujejo pri izvajanju komunalnih akcij na njihovem območju,
– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
– dajejo predloge za ureditev in olepšanje kraja,
– seznanjajo pristojne organe občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja in varstva prostora,
– nudijo pomoč pri pridobivanju soglasij za opravljanje raznih komunalnih del,
– izvajajo druge naloge in aktivnosti na področju vaške skupnosti v skladu in interesi občanov in občinskega sveta.
Stališča, mnenja, pobude in predlogi vaških odborov niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne zavezujejo.
4. člen
Odbor dela ter sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzoča večina članov, z večino glasov navzočih članov.
Župan ima pravico biti navzoč na seji odbora, vendar nima pravice glasovanja.
Predsednik odbora mora sklicati sejo najmanj enkrat na leto oziroma večkrat v primeru, če je to potrebno.
Za delovanje odbora se smiselno uporabljajo določbe poslovnika občinskega sveta.
5. člen
Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine vaške odbore, če ugotovi, da odbor ne opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane odborov oziroma, da občani posameznega naselja ne izkažejo interesa.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-03-2/99
Črna na Koroškem, dne 13. avgusta 1999.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti