Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999

Kazalo

3472. Odlok o turistični taksi v Občini Šentjernej, stran 9061.

Na podlagi 11. in 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95), 21. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 21., 22. in 23. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), je Občinski svet občine Šentjernej na 6. redni seji, dne 29. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Šentjernej
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Občini Šentjernej, oprostitve, način plačila in poročanja ter nadzor nad njenim evidentiranjem in odvajanjem.
2. člen
Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga plačuje turist za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega bivališča. Z njo turist v registriranem prenočitvenem obratu poravna storitve ali ugodnosti, ki jih je v kraju deležen brezplačno.
3. člen
Turistično takso plača turist skupaj s plačilom storitev za prenočevanje. Turist je dolžan plačati turistično takso v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
4. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– invalidne osebe na podlagi članske izkaznice,
– učenci, dijaki in študenti, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem gostinskem obratu več kot 30 dni,
– udeleženci mladinskih in državnih strokovnih in športnih tekmovanj,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila takse.
Turistično takso v višini 50% plačajo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti v kampih,
– turisti v domovih za učence in študente,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF.
II. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE
5. člen
Turistično takso v skladu z zakonom o pospeševanju turizma določa občina v točkah, pri določitvi točk pa upošteva vrsto turističnih gostinskih obratov, bivanje v sezonskem ali zunaj sezonskem obdobju in obseg ugodnosti in storitev, ki jih brezplačno nudi turistom.
6. člen
Ob upoštevanju kriterijev iz predhodnega člena tega odloka se za območje Občine Šentjernej določi turistična taksa v višini 8 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke.
Vrednost točke določa, skladno z zakonom o pospeševanju turizma, Vlada Republike Slovenije.
III. UPORABA SREDSTEV TURISTIČNE TAKSE
7. člen
Sredstva turistične takse se namenijo za poravnavanje stroškov v zvezi z ugodnostmi in storitvami, ki jih je turist v kraju deležen brezplačno, in sicer predvsem za:
– turistične informacije in usmerjanje s pomočjo ustrezne prometne signalizacije,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– pisna promocijska gradiva, filme in druga sredstva za promocijo turistične ponudbe,
– priredtve,
– vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, tematskih poti in drugih javnih površin, ki so namenjene turistom ter programov urejanja okolja, ki jih izvajajo turistična, planinska in okoljevarstvena društva.
IV. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE
9. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
10. člen
Osebe iz prvega odstavka 9. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine, hkrati so v navedenem roku dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek turistične takse.
11. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo pobirati turistično takso, voditi evidenco o plačani taksi v knjigi oziroma drugi ustrezni evidenci turistov, iz katere mora biti razvidno število prenočitev posameznega turista in znesek plačane takse. Vsebino evidenc v skladu z zakonom o pospeševanju turizma predpiše minister, pristojen za turizem.
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ. Nadzor opravlja tudi pristojni občinski organ v okviru svojih pooblastil.
V. KAZENSKA DOLOČBA
12. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznujejo pravne osebe, najmanj s 300.000 tolarjev podjetniki posamezniki ter najmanj z 200.000 tolarjev sobodajalci in kmetje ter društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje za naslednje prekrške:
– če ne pobirajo turistične takse po prvem in drugem odstavku 9. člena tega odloka,
– če ne nakazuje pobrane turistične takse v skladu z 10. členom tega odloka in
– če ne vodijo evidence v skladu z 11. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o krajevni turistični taksi Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 40/96).
Št. 423-05-002/99
Šentjernej, dne 29. junija 1999.
Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti