Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999

Kazalo

3466. Pravilnik o postopku javnega razpisa za izbiro koncesionarja in načinu izbire koncesionarja, stran 9031.

Na podlagi 21., 29. in 62. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 9. člena odloka o gospodarskih javnih službah Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 29/96) in 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99) je Občinski svet občine Moravske Toplice na 7. seji dne 20. 7. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o postopku javnega razpisa za izbiro koncesionarja in načinu izbire koncesionarja
1. člen
Ta pravilnik določa postopek javnega razpisa za izbiro koncesionarja, način izbire koncesionarja, splošne pogoje, ki jih mora koncesionar izpolnjevati in drugo v zvezi s podeljevanjem koncesij za izvajanje gospodarskih javnih služb v Občini Moravske Toplice.
2. člen
Občina Moravske Toplice pridobiva koncesionarja na podlagi javnega razpisa. Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS.
Rok za dostavo ponudb se določi v javnem razpisu in ne sme biti krajši od 15 dni.
3. člen
V javnem razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar ter drugi elementi javnega razpisa, zlasti pa:
– da je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje razpisane dejavnosti oziroma ima obrtno dovoljenje za opravljanje razpisane dejavnosti,
– da predloži svoje bonitetno poročilo pristojne institucije,
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe,
– da zaposluje zadostno število strokovnih delavcev za realizacijo koncesionarske dejavnosti za pokrivanje celotnega območja občine,
– da pripravi in predloži program delovanja dejavnosti,
– da ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja,
– da izdela izračun predvidene cene storitev v nominalnem znesku brez prometnega davka in skupaj s prometnim davkom,
– da predloži način zagotavljanja kakovosti.
V javnem razpisu se lahko določijo tudi drugi posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, glede na vrsto gospodarske javne službe. Izpolnjevanje pogojev izkaže kandidat za koncesionarja z originali javnih listin, ki izkazujejo zgoraj navedena dejstva.
4. člen
Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavita najmanj dva ponudnika.
Če je bil prvi javni razpis neveljaven, je lahko ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena ponovni javni razpis veljaven tudi, če se nanj prijavi samo en ponudnik, vendar mora biti to navedeno v javnem razpisu.
5. člen
Javni razpis je neuspešen, če do izteka razpisanega roka ni predloženo zadostno število ponudb oziroma, če posamezen v razpisu zahtevani pogoj, ni vsebovan v nobeni od pravočasno prispelih ponudb.
Prijava na razpis je neveljavna, če ne vsebuje vseh v razpisu določenih sestavin oziroma, če ni prispela v predpisanem roku.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi najkasneje v tridesetih dneh od poteka razpisanega roka neuspelega razpisa.
6. člen
Javni razpis pripravi in ga posreduje v objavo Občinska uprava občine Moravske Toplice.
Pri sestavi javnega razpisa je potrebno upoštevati predvsem:
– dejavnost, ki se opravlja z razpisano gospodarsko javno službo,
– število eventualnih izvajalcev razpisane gospodarske javne službe,
– posebne pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, za opravljanje dejavnosti iz razpisane gospodarske javne službe.
7. člen
Odpiranje ponudb je javno, kraj in čas odpiranja se določita v javnem razpisu.
8. člen
Ponudbe odpira in ocenjuje strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija), ki se imenuje za vsako vrsto razpisane koncesije.
Komisija ima najmanj tri člane, ki jih imenuje župan Občine Moravske Toplice.
Pri sestavi komisije je potrebno v zvezi z dejavnostjo za katero je razpisana koncesija, upoštevati strokovnost članov komisije.
Člane komisije razrešuje župan Občine Moravske Toplice.
Če bi bilo z razrešitvijo posameznega člana komisije, število članov komisije nižje od predpisanega v tem pravilniku, mora župan Občine Moravske Toplice istočasno imenovati novega člana komisije.
Delo komisije vodi član le-te, predsednik, ki ga imenuje župan.
9. člen
Vse neveljavne ponudbe (nepravočasno prispele ali nepravilno označene) komisija izloči iz nadaljnjega postopka in jih neodprte vrne ponudnikom.
V postopku odpiranja ponudb sestavi komisija zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije in navzoči predstavniki ponudnikov ter zapisnikar.
Zapisnik mora vsebovati zlasti:
– kraj, dan in uro, ko se je pričelo z odpiranjem ponudb,
– predmet odpiranja ponudb,
– imena prisotnih članov komisije,
– imena navzočih predstavnikov oziroma ponudnikov,
– imena ponudnikov, ki niso navzoči pri odpiranju ponudb,
– ime zapisnikarja,
– ugotovitve pregleda ponudbene dokumentacije ter navedbo ponudnikov, ki niso izpolnili pogojev razpisa z navedbo razlogov za to,
– vrstni red odpiranja ponudb ter glavne podatke iz vsake posamezne ponudbe,
– ugotovitev, da je postopek odpiranja ponudb potekal po predpisih.
10. člen
Po oceni pravilno prispelih ponudb sestavi komisija poročilo iz katerega mora biti razvidno, kateri ponudnik je dal najugodnejšo ponudbo glede na pogoje javnega razpisa.
Poročilo iz prvega odstavka tega člena, skupaj z zapisnikom iz 9. člena tega pravilnika ter celotno ponudbeno dokumentacijo komisija posreduje županu Občine Moravske Toplice za odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. člen
O izbiri najugodnejšega ponudnika s sklepom odloči župan Občine Moravske Toplice, na podlagi poročila komisije.
12. člen
Tajnik Občine Moravske Toplice izda na podlagi sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika, upravno odločbo o izbiri koncesionarja, ki se vroči vsem ponudnikom javnega razpisa.
Občinska uprava pozove izbranega ponudnika k podpisu pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe.
Če izbrani ponudnik v roku 30 dni od prejema poziva za sklenitev pogodbe ne pristopi k podpisu pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe se šteje, da je odstopil od dane ponudbe.
V pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe oziroma podelitvi koncesije se precizirajo vse podrobnosti podeljene koncesije, čas trajanja koncesije, nadzor nad izvajanjem koncesije, sankcije v primeru kršitve oziroma neizpolnjevanja nalog iz koncesije, odvzem koncesije in drugo.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan Občine Moravske Toplice.
13. člen
V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa položaj stranke.
Ponudnik, ki se ne strinja z odločitvijo izbora koncesionarja, lahko svoje pravice uveljavlja v upravnem sporu, pred pristojnim sodiščem.
14. člen
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za oddajo javnih naročil za dejavnosti, ki se financirajo iz sredstev proračuna, če z zakonom oziroma podzakonskim aktom ni drugače določeno.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 48/99
Moravske Toplice, dne 20. julija 1999.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ekon. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti