Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999

Kazalo

3449. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 1999, stran 8994.

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 78/98), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) ter 15. člena statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99) je Občinski svet občine Križevci na 8. redni seji dne 22. 7. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Križevci za leto 1999
1. člen
Ta odlok ureja način izvrševanja proračuna Občine Križevci za leto 1999, upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženjem Občine Križevci.
2. člen
Proračun Občine Križevci za leto1999 sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
v 000 SIT
----------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki                    263.928
II. Skupaj odhodki                    258.328
III. Proračunski presežek (I–II)              5.600
----------------------------------------------------------------
B) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna
IX. Odplačilo dolga                    5.600
X. Neto zadolževanje (VIII–IX)              –5.600
XI. Povečanje (zmanjšanje) sred. na rač. (III–X)        0
----------------------------------------------------------------
3. člen
Sredstva občinskega proračuna se razporejajo med letom enakomerno med vse uporabnike na podlagi programov in javnih razpisov v okviru doseženih prihodkov in zapadlih obveznosti, ob upoštevanju likvidnosti občinskega proračuna.
4. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna za namene opredeljene v bilanci prihodkov in odhodkov in sicer le do višine sredstev, ki je za posamezne namene v tekočem letu planirana v občinskem proračunu.
5. člen
Če se med letom spremeni narava delovnega področje, pristojnost ali obseg dela posameznega proračunskega porabnika, se lahko na predlog župana s soglasjem občinskega sveta zmanjša ali poveča obseg sredstev, ki so za delo tega porabnika namenjena v občinskem proračunu.
V proračunu je za te namene predvidena tekoča proračunska rezerva, odkoder se v takem primeru zagotavljajo sredstva. Na podlagi predloženega programa dela se lahko vključi med letom v financiranje iz občinskega proračuna nov uporabnik na predlog župana s soglasjem občinskega sveta. V tem primeru se sredstva zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve. V primeru prenehanja financiranja posameznega proračunskega uporabnika, se neporabljena sredstva proračuna lahko prenesejo v tekočo proračunsko rezervo.
6. člen
Župan lahko odobri financiranje sprejetih programov občinskega proračuna iz sredstev proračunske rezerve, če zaradi neenakomernega priliva prihodkov ni mogoče zagotavljati sredstev po namenih v skladu s sprejeto dinamiko. Ko zaradi objektivnih razlogov ni mogoče izvajati sprejetih programov in uporabiti planiranih sredstev, lahko župan predlaga rebalans občinskega proračuna v prejem Občinskemu svetu občine Križevci.
7. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja Nadzorni odbor občine Križevci v skladu z zakonom in statutom.
8. člen
V proračunsko rezervo se izloči 0,5% sredstev od skupno doseženih prihodkov občinskega proračuna iz bilance prihodkov in odhodkov navedenih v 2. členu tega odloka. Župan lahko na podlagi pooblastila Občinskega sveta občine Križevci za posamezni primer uporabi sredstva stalne proračunske rezerve za namene v skladu z 12. členom zakona o financiranju občin.
9. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine, ki prav tako skrbi za gospodarjenje z likvidnostnimi sredstvi proračuna zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
Odloča tudi o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
10. člen
Občina se sme zadolževati v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja. V računu financiranja, ki je sestavni del proračuna se izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine. Občina se lahko zadolžuje za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb.
Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10% realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
O zadolžitvi odloča Občinski svet občine Križevci. O zadolžitvi občina obvesti Ministrstvo za finance RS.
11. člen
Javna podjetja ali javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.
12. člen
O dajanju poroštev določenih v 19. členu zakona o financiranju občin odloča občinski svet.
13. člen
V primeru, da občinski proračun za prihodnje proračunsko leto ni sprejet v tekočem proračunskem letu, se javna poraba občine v prihodnjem letu začasno financira po proračunu za tekoče leto in se pri izvajanju začasnega financiranja smiselno upoštevajo določbe tega odloka.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 403-02/99
Križevci, dne 22. julija 1999.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti