Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999

Kazalo

3484. Pravilnik za vrednotenje letnih programov športa v Občini Veržej, stran 9072.

Na podlagi 3., 7. in 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96, 70/97, 10/98 in 74/98), 16. člena statuta Občine Veržej in na podlagi sklepa skupščine Športne zveze Ljutomer, ki povezuje športna društva v občini z dne 6. 4. 1999, je Občinski svet občine Veržej na 5. seji dne 28. 4. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje letnih programov športa v Občini Veržej
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Veržej določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje letnih programov športa in vzdrževanje športnih objektov v občini.
2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po sprejetih programskih nalogah zagotavlja država in sredstev, ki jih po dogovorjenih programskih nalogah zagotavlja občina.
3. člen
Pravico do sofinanciranja letnih programov športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini,
– da so člani Športne zveze Ljutomer ali da delujejo v okviru panožne zveze ali društva, ki je član Športne zveze Ljutomer,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da izvajajo organizirano redno dejavnost, za katero so registrirani, najmanj 30 tednov v letu.
4. člen
Izvajalci letnih programov športa:
– športna društva, ki imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oziroma športne panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.
II. VSEBINSKA DOLOČILA
5. člen
Za uresničevanje programskih nalog športa se iz javnih financ sofinancirajo naslednje vsebine:
– interesna dejavnost v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ki ni predmet redne športne vzgoje,
· predšolske mladine,
· osnovnošolske mladine,
· srednješolske mladine,
· športna dejavnost študentov,
– šport v društvih,
· šport mladih – redna splošna vadba,
· športnorekreativna dejavnost odraslih,
· kakovostni šport,
· vrhunski šport,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– promocijska dejavnost,
– priznanja športnikom in športnim delavcem,
– športne prireditve,
– vzdrževanje športnih objektov.
6. člen
Za pripravo predloga za odločanje o izboru letnih programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje športnih programov zagotavlja proračun občine in države, ima občina pripravljalca, ki sta Agencija za šport in Športna zveza Ljutomer, za kar je potrebno tudi ob sofinanciranju letnih programov športa zagotoviti ustrezna sredstva.
7. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi župan občine ali od njega pooblaščena strokovna institucija v mesecu novembru, le-ta zbere, obdela in pripravi predlog izbora letnih programov in predlog delitve razpoložljivih občinskih proračunskih sredstev za šport.
Predlog izbora programov in delitve razpoložljivih proračunskih sredstev za šport pripravi predsedstvo Športne zveze Ljutomer, dokončno pa ga potrdi skupščina Športne zveze.
Predsedstvo ŠZ lahko na podlagi strokovne ocene predlaga skupščini ŠZ v program sofinanciranja tudi takšne športne programe, ki so za občino sprejemljivi in zanimivi.
8. člen
Župan ali od njega pooblaščena strokovna institucija sklene z izvajalci letnih programov športa pogodbo za tekoče koledarsko leto, v kateri se določi:
– vsebina in obseg programa,
– višino sredstev za dogovorjene letne programe športa,
– nadzor nad porabo sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Izvajalci morajo po opravljenih nalogah predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Če izvajalci ne izpolnijo obveznosti določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva.
Za sofinanciranje dejavnosti kategoriziranih športnikov župan ali od njega pooblaščena strokovna institucija sklene s športnikom in športnim društvom, katerega član je športnik, posebno pogodbo za tekoče koledarsko leto, v kateri so enaka določila kot v pogodbi z izvajalci letnih programov.
9. člen
Za realizacijo pogodbenih določil navedenih v 8. členu tega pravilnika Občinski svet občine Veržej zagotavlja:
– sodelovanje pristojnih služb občinske uprave pri planiranju letnih programov športa,
– pravočasno posredovanje potrebnih podatkov za pripravo delovnih in finančnih načrtov,
– redno in pravočasno zagotavljanje sredstev za sofinanciranje letnega programa športa do 5. v mesecu v višini dvanajstine glede na vrednost letnega programa športa.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Porabniki občinskih proračunskih sredstev so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom in dajati Športni zvezi in Agenciji za šport Ljutomer morebitna dodatna pojasnila glede izpolnjevanja pogojev iz 3. člena tega pravilnika.
11. člen
Športna zveza in Agencija za šport Ljutomer sta dolžni spremljati izvajanje letnih programov in dajati sprotne informacije o izvajanju le-teh ter podati poročilo o izvajanju letnega programa športa pristojnim službam občinske uprave in Občinskemu svetu občine Veržej.
12. člen
Merila, normativi in pogoji za izvajanje letnih programov športa so opredeljeni v prilogi in so sestavni del tega pravilnika. Dopolnitve le-teh so možne na predlog sklepa skupščine Športne zveze Ljutomer.
13. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo na enak način, kot to velja za njegov sprejem.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati merila za sofinanciranje programov športa v Občini Ljutomer iz sredstev javnih financ, ki jih je sprejela skupščina Športne zveze Ljutomer na seji dne 29. 8. 1995.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati takoj, ko ga sprejme Občinski svet občine Veržej, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 65-7/99
Veržej, dne 28. aprila 1999.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. kmet. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti