Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999

Kazalo

3434. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Oskarja Kovačiča, stran 8960.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94/I – odločba US, 71/95 – odločba US in 8/96) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 – obvezna razlaga in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 7. seji 15. 7. 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Oskarja Kovačiča
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje Osnovno šolo Oskarja Kovačiča (v nadaljevanju: šola).
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet mestne občine Ljubljana.
II. IME, SEDEŽ IN ORGANIZACIJA ŠOLE
2. člen
Ime šole je Osnovna šola Oskarja Kovačiča.
Sedež šole: Ob dolenjski železnici 48, Ljubljana.
V šoli se za izvajanje izobraževalnega programa za učence od 1. do 4. razreda na različnih lokacijah organizira Podružnica šole Rudnik, ki deluje na lokaciji Rudnik I/6, Ljubljana.
III. PEČAT ŠOLE
3. člen
Šola ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež šole. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov šole ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
IV. DEJAVNOSTI ŠOLE
4. člen
Dejavnost šole po standardni klasifikaciji dejavnosti je:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Šola izvaja javnoveljavni izobraževalni program in opravlja druge dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja.
Dejavnost šole se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
V. ŠOLSKI OKOLIŠ
5. člen
Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki ga sestavljajo naslednji prostorski okoliši:
0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0089, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 01187, 1428.
Prostorski okoliši iz prvega odstavka tega člena obsegajo naslednje ulice:
Andrićeva ulica, Baznikova ulica, Dolenjska cesta (parne od 14 do 188, neparne od 11 do 83), Galjevica, Golouhova ulica, Ižanska cesta (neparne od 53 do 235), Ilovški štradon, Jalnova ulica, Jesihov štradon, Jurčkova cesta (od 2 do 21, od 23 do 127), Lahova pot (od 2 do 40), Melikova ulica, Mihov štradon (66), Mrzelova ulica (5, 7, 9, 13), Ob dolenjski železnici (10, 12, 20, parne od 30 do 100), Orlova ulica, Peruzzijeva ulica, Pot k ribniku, Potokarjeva ulica, Pri mostiščarjih, Rakovniška ulica, Skrbinškova ulica, Soussenska ulica, Šercerjeva ulica, Ulica Bena Zupančiča, Ul. borcev za sever. mejo, Ul. Cankarjeve brigade, Ulica Franca Nebca, Ulica Gubčeve brigade, Ul. Marije Drakslerjeve, Ulica Marka Šlajmerja, Ul. Tomšičeve brigade, Ulica Tončke Čečeve, Uršičev štradon (parne od 14 do 52, 37, 53), Vandotova ulica, Voduškova ulica.
Območje Podružnice Rudnik obsega naslednje prostorske okoliše:
0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 1188.
Prostorski okoliši iz tretjega odstavka tega člena obsegajo naslednje ulice:
Bobrova ulica, Dolenjska cesta (neparne od 85 do 179, parne od 192 do 246) Dolinškova ulica, Gornji Rudnik I., Gornji Rudnik II., Gornji Rudnik III., Gornji Rudnik IV., Groznikova ulica, Hudourniška pot, Jurčkova cesta (parne od 130 do 192, neparne od 163 do 203), Knezov štradon, Krošljeva ulica, Lahova pot (67), Mihov štradon (7, 9, od 14 do 25, 47, 55, 64), Na požaru, Ob dolenjski železnici (parne od 102 do 186), Peruzzijeva ulica 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 56, 58, 60, 63, 65, 76, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 95, 97, 99, 100, 101, 103, 105, 106, 110, 112, 115, 116, 117, 121, 123, 124, 127, 131, Pot na Orle, Pot na Grič, Pot na Mah, Spodnji Rudnik I., Spodnji Rudnik II., Spodnji Rudnik III., Spodnji Rudnik IV., Spodnji Rudnik V., Šinkov štradon, Ulica Bratov Martinec, Ulica Milke Kerinove, Uršičev štradon (43, 45), Vinterca, Volarjev štradon.
Šolski okoliš matične šole obsega za učence predmetne stopnje tudi območje Podružnice Rudnik.
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš.
VI. ORGANI ŠOLE
6. člen
Organi šole so:
– svet šole,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
1. Svet šole
7. člen
Organ upravljanja šole je svet šole.
Svet šole odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.
Svet šole šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev šole,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet mestne občine Ljubljana.
Predstavnike delavcev šole, od katerih je en član predstavnik delavcev podružnice šole, izvolijo delavci šole na neposrednih in tajnih volitvah.
Predstavnike staršev izvoli svet staršev z večino glasov staršev navzočih na seji.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet šole
8. člen
Svet šole razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet šole s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta šole. S sklepom o razpisu volitev se določa: dan volitev, število članov sveta, ki se volijo in imenuje volilna komisija.
Sklep o razpisu se mora javno objaviti v šoli.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta šole.
9. člen
Pravico predlagati kandidate za člana sveta šole ima najmanj 10% delavcev.
Predloge kandidatov za člane sveta šole je potrebno predložiti volilni komisiji v 21 dneh, od dneva objave sklepa o razpisu volitev. Predlogi morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
10. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da delavci, ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem.
Voli se z glasovnicami. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev šole.
11. člen
Za člana sveta šole so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Kolikor ni mogoče ugotoviti, kdo je zadnji izvoljeni član sveta, ker sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v šoli.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva volitev.
12. člen
Svet šole se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta šole in njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat sveta šole.
Prvo sejo sveta šole v novi sestavi skliče dotedanji predsednik sveta šole najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju članov sveta. Prvo sejo sveta šole vodi do izvolitve predsednika sveta šole najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta šole.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu šole
13. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu šole se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev šole.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija zahteve za odpoklic ne zavrne, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu šole in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu šole je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev šole.
2. Ravnatelj
14. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole.
Ravnatelj šole organizira in vodi delo in poslovanje šole, predstavlja in zastopa šolo in je odgovoren za zakonitost dela šole.
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo šole in je odgovoren za strokovnost dela šole.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet šole po postopku, določenim z zakonom.
15. člen
Ravnatelj imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
16. člen
Podružnico šole vodi vodja podružnice.
Vodja podružnice opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
3. Strokovni organi
17. člen
Strokovni organi šole so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik in
– strokovni aktivi.
4. Svet staršev
18. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev.
Svet staršev šole je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
VII. SREDSTVA ZA DELO
19. člen
Premoženje, s katerim upravlja šola in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljena, je lastnina ustanovitelja.
Šola lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Šola je dolžna uporabljati in upravljati premoženje ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Šola je odgovorna ustanovitelju za upravljanje s premoženjem.
20. člen
Šola pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
21. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih šola pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja, oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost šole se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ŠOLE V PRAVNEM PROMETU
22. člen
Šola je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
Šola odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Podružnica šole nima pooblastil v pravnem prometu.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje dejavnosti šole.
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ŠOLE
23. člen
Ustanovitelj ima do šole naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela šole s plani in programi Mestne občine Ljubljana,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev,
– odloča o statusnih spremembah šole,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Šola je dolžna ustanovitelju vsako leto poročati o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoja šole.
Šola je dolžna posredovati ustanovitelju podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene.
XI. JAVNOST DELA
24. člen
Delo šole je javno.
Javnost dela šole se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti.
Sejam in drugim oblikam dela organov šole, ter vzgojno-izobraževalnem delu, starši in predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj.
Javnost obvešča o delu šole ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
XII. SPLOŠNI AKTI ŠOLE
25. člen
Šola ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje šole.
Šola ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošne akte sprejme svet šole, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme ravnatelj.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Svet šole in ravnatelj opravlja svoje naloge do izteka mandata.
27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Oskarja Kovačiča (Uradni list RS, št. 52/97).
28. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 9. 1999.
Št. 618-5/99-3
Ljubljana, dne 15. julija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti