Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999

Kazalo

3447. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 1999, stran 8992.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in 45. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) ter 16. člena statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Komen na seji dne 5. 8. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Komen za leto 1999
1. člen
Proračun Občine Komen za leto 1999 zagotavlja sredstva za financiranje javne porabe v Občini Komen.
2. člen
Proračun za leto 1999 se določa v naslednjih zneskih:
--------------------------------------------------------------------------
    Presežek leta 1998                    9,951.213
A)   bilanca prihodkov in odhodkov
I.   prihodki                        357,896.455
II.   odhodki                        378,647.668
III.  proračunski primanjkljaj               - 20,751.213
B)   račun finančnih terjatev in naložb                /
IV.   prejeta vračila danih posojil in kapit. deležev         /
V.   dana posojila in povečanje kapit. deležev            /
VI.   prejeta minus dana posojila in spremembe
    kapitalskih deležev (IV – V)                   /
C)   račun financiranja
VIII.  zadolževanje proračuna                 23,000.000
IX.   odplačilo dolga                     12,200.000
X.   neto zadolževanje (VII – VIII)             10,800.000
XI.   zmanjšanje denarnih sredstev (VII-X)          - 9,951.213
--------------------------------------------------------------------------
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna in njihova razporeditev so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, bilanci finančnih naložb in terjatev in na računu financiranja, ki sta sestavni del odloka.
3. člen
Od vseh proračunskih prihodkov se v rezervni sklad odvaja 0,5%. Izločanje sredstev v rezervni sklad se praviloma izvaja mesečno najkasneje do 31. decembra 1999. Sredstva stalne proračunske rezerve se uporabljajo skladno z zakonom o financiranju občin in občinskim statutom. O uporabi sredstev rezervnega sklada za izdatke nastale zaradi posledic izrednih okoliščin, kot so zlasti: poplava, suša, požar, potres in druge naravne nesreče odloča občinski svet.
4. člen
Sredstva proračuna se praviloma delijo med letom enakomerno med vse uporabnike proračuna v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti, v skladu z likvidnostnim položajem, razen če občinski svet z ustreznim aktom ne določi drugače.
5. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
6. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov, se dodatni odhodki poravnajo v breme drugih postavk posameznega področja proračuna. O prerazporeditvi odloča župan. O prerazporeditvi sredstev je župan dolžan poročati občinskemu svetu najkasneje v roku treh mesecev.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
8. člen
Župan lahko začasno zmanjša obseg sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejena za posamezne namene, ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki proračuna niso doseženi v predvideni višini.
9. člen
Za realizacijo obveznosti proračuna se občina lahko zadolži do 10% realiziranih prihodkov občine v letu pred začetkom zadolževanja. Odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila ne sme preseči 5% realiziranih prihodkov.
Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan.
10. člen
Knjigovodske listine, ki so osnova za izvrševanje proračuna morajo biti pred izplačilom iz proračuna preverjene in podpisane od pooblaščene osebe.
11. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezerve za pokrivanje premalo predvidenih odhodkov; o porabi obvesti občinski svet,
– uporabi rezervnega sklada za premeščanje likvidnostnih težav,
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve realne vrednosti.
12. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo opreme, investicijska vzdrževalna dela, storitve oddajati s pogodbo na podlagi javnega razpisa, kot to velja za uporabnike republiškega proračuna.
13. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja se od 1. 1. 1999.
Št. 06202-017/99
Komen, dne 5. avgusta 1999.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti