Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999

Kazalo

3442. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 1999, stran 8985.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 81/94 in 56/98), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 10. in 17. člena statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na 7. seji dne 5. 8. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 1999
1. člen
S proračunom Občine Dolenjske Toplice za leto 1999 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Dolenjske Toplice.
2. člen
Občinski proračun za leto 1999 obsega:
a) Bilanca prihodkov in odhodkov:
– prihodki            314,541.000 SIT
– odhodki            314,541.000 SIT
b) Račun financiranja
– prihodki                 0 SIT
– odhodki                 0 SIT
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in računu financiranja in so sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
V rezervni sklad se nameni 0,5% letnih doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov (stalna proračunska rezerva).
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Dolenjske Toplice. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
5. člen
Pri izvrševanju proračuna se smiselno uporabljajo določila členov 107, 108, 109, 110 in 111 statuta Občine Dolenjske Toplice.
6. člen
Proračunski porabniki morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.
Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti in zapadlosti obveznosti ter upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna. Sredstva se smejo uporabljati le za namene, za katere so dana.
Porabniki ne smejo na račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki presegajo zneske določene s proračunom.
7. člen
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni županu poročati najmanj dvakrat letno o realizaciji nalog in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
Uporabniki so dolžni dodatno predložiti tudi podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, tajnik občine ali nadzorni odbor.
8. člen
Župan Občine Dolenjske Toplice je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve v skladu z 8. členom zakona o financiranju občin,
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
9. člen
Župan bo občinski svet obveščal o izvrševanju proračuna po periodičnih obračunih.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 277/99
Dolenjske Toplice, dne 5. avgusta 1999.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti