Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999

Kazalo

3462. Odlok o komunalnih taksah v Občini Loški Potok, stran 9025.

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70 in 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98) in 18. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Loški Potok na seji dne 22. 7. 1999 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Loški Potok
1. člen
S tem odlokom se določi obveznost plačevanja komunalnih taks, taksni zavezanci, postopek odmere, način plačila in višina takse.
2. člen
Komunalne takse so predpisane za:
1. glasbene avtomate in igralna sredstva v javnih lokalih;
2. uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori;
3. uporabo javnega prostora za parkiranje, šotorenje ali druge začasne namene;
4. reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih;
5. uporabo trgov in drugih prostorov, razen pločnikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za gospodarske namene.
3. člen
Taksni zavezanci so fizične in pravne osebe, ki so koristniki taksnih predmetov in storitev oziroma lastniki ali najemniki nepremičnine, na kateri se nahaja taksni predmet ali izvaja storitev.
4. člen
Taksne obveznosti ne plačujejo Občina Loški Potok in humanitarne organizacije. Plačila komunalne takse za plakate so oproščena društva s sedežem v Občini Loški Potok za propagiranje kulturnih, športnih in humanitarnih prireditev.
5. člen
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetka uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec obvestil Občinsko upravo občine Loški Potok o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe. Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
6. člen
Zavezanec je dolžan Občinski upravi občine Loški Potok v petnajstih dneh prijaviti nastanek taksne obveznosti, če ni v taksni tarifi drugače določeno. Prijava mora vsebovati podatke o taksnem zavezancu ter podatke in dejstva, ki so potrebna za določitev višine komunalne takse.
7. člen
Komunalne takse odmerja, obračunava in izdaja odločbe Občinska uprava občine Loški Potok. Za pobiranje komunalnih taks lahko predstojnik občinske uprave pooblasti fizično ali pravno osebo.
8. člen
Komunalne takse se plačujejo v gotovini. Takse se praviloma plačujejo vnaprej, kolikor ni v tarifi komunalnih taks drugače določeno. Če taksni zavezanec ne plača takse v naprej, se mu plačilo takse predpiše z odločbo. Takso je dolžan plačati v tridesetih dneh od vročitve odločbe. Če je za uporabo določenega taksnega predmeta potrebno dovoljenje pristojnega organa, je potrebno takso plačati pred izdajo dovoljenja.
9. člen
Takse so določene v dnevnih in letnih zneskih. V primeru, da je taksa določena v letnem znesku, taksni predmet pa se uporablja oziroma je postavljen manj kot leto, se taksa obračunava za vsak začeti mesec uporabe oziroma postavitve in sicer po dvanajstinah letnih zneskov. O plačilu komunalne takse se takšnemu zavezancu izda ustrezno potrdilo.
10. člen
Takse, ki se plačujejo v letnih zneskih, se plačujejo mesečno (polletno) in zapadejo v plačilo 15. v mesecu za pretekli mesec (15. januarja in 15. junija v letu). Višina takse se predpiše z odločbo.
11. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks od fizičnih oseb se opravlja po predpisih o prisilni izterjavi davkov občanov, od pravnih oseb pa po splošnih predpisih o upravljanju izvršbe denarnih obveznosti.
12. člen
Takse se določajo v točkah. Takse se plačujejo po taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka. Občinski svet občine Loški Potok do konca koledarskega leta s sklepom sprejme vrednost točke za naslednje leto.
13. člen
Komunalne takse so prihodek Občine Loški Potok. Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Občinska uprava občine Loški Potok.
14. člen
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje pravna oseba, če v določenem roku ne prijavi predmeta ali storitve, za katero je predpisano plačilo komunalne takse.
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki ne prijavi taksnega predmeta ali storitve v določenem roku.
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje fizična oseba, če v določenem roku ne prijavi taksnega predmeta ali storitve.
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje pravna ali fizična oseba, ki namesti taksni predmet na mestu, ki ni predvideno za nameščanje taksnih predmetov, ali če namesti taksni predmet, za katerega je potrebno dovoljenje, brez dovoljenja.
15. člen
Taksni zavezanci, ki so na dan uveljavitve tega odloka uporabljali taksne predmete, pa niso prijavili nastanka taksne obveznosti, so dolžni to storiti v roku 15 dni po uveljavitvi tega odloka.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o komunalnih taksah v Občini Ribnica.
Tarifa komunalnih taks
Tarifna številka 1
Za uporabo glasbenih avtomatov in igralnih sredstev v javnih lokalih se plača taksa:
– za vsak glasbeni avtomat          1000 točk
– za elektronske igralne aparate
  na denarne dobitke            5000 točk
– za elektronski igralni avtomat       3000 točk
– za druga igralna sredstva          500 točk
Opomba:
Za elektronske igralne avtomate se štejejo vsi elektronski igralni avtomati in video igre, razen tistih, od katerih se plačuje posebna taksa po zakonu o igrah na srečo. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave kot so namizni nogomet, košarka, pikado in podobne naprave, ne glede na vrsto pogona in način plačevanja uporabe storitev.
Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ima v svojem lokalu igralno sredstvo ne glede ali je lastnik igralnega sredstva ali ne.
Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, kavarne, nočni lokali, obrati ipd.) kot tudi k tem lokalom pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih se zadržujejo gostje.
Tarifna številka 2
Za uporabo javnega pločnika pred poslovnim prostorom se plača letno:
– od vsakega začetega m2           500 točk
– neodvisno od zgornje alinee
 za en rezerviran parkirni prostor     3000 točk
Opomba:
Taksni predmet po tej tarifi je uporaba pločnika in druge javne površine pred poslovnim prostorom oziroma v njegovi neposredni bližini, za neposredno opravljanje dejavnosti, ki se opravlja v tem prostoru in vsaka drugačna omejitev javne uporabe take površine zaradi poslovnih interesov (zagrajevanje javne površine pred poslovnim prostorom).
Taksni predmet po tej tarifi je tudi uporaba rezerviranega parkirnega prostora na javnem parkirišču, ki je potrebna za opravljanje dejavnosti, ne glede na to, kje je parkirni prostor.
Taksni zavezanci so tisti, ki uporabljajo javni pločnik in drugo javno površino ter morajo za te namene pridobiti posebno dovoljenje občinskega upravnega organa.
Tarifna številka 3
Za uporabo javnega prostora za parkiranje, šotorenje ali druge začasne namene se plača taksa:
– za vsak začeti m2 površine dnevno         2 točki
– razen za priložnostno prodajo
 na javnih površinah, se plača taksa v višini,
 dnevno                      30 točk
Opomba:
Taksni zavezanec je uporabnik prostora oziroma organizator prireditve.
Tarifna številka 4
Za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih se plača taksa od velikosti:
-----------------------------------------------------------
              enostransko     dvostransko
-----------------------------------------------------------
– do 2 m2          1000 točk      1500 točk
– za vsak nadaljnji m2    500 točk       500 točk
-----------------------------------------------------------
Za svetlobne reklamne napise se k osnovni taksi določeni glede na velikost doda 1000 točk.
Za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih in so začasnega značaja, se plača taksa od velikosti:
– do 1 m2          3 točke
– od 1 m2 do 2 m2       6 točk
– od 1 m2 do 5 m2      12 točk
– nad 5 m2          30 točk
Opomba:
Taksni zavezanci po tej tarifi so pravne in fizične osebe, za katere se objavlja reklamni napis. Če tako opredeljenih taksnih zavezancev ni mogoče identificirati, so taksni zavezanci lastniki taksnih predmetov oziroma površin na katerih je taksni predmet.
Javno mesto po tej tarifi je vsaka javna površina ter fasade, strehe, ograje in podobne površine, oziroma objekti od katerih je napis viden na javne površine, ne glede na lastništvo objekta, na katerem je predmet. Za taksni predmet se ne šteje označba državnega organa, zakonsko obvezna označba firme, označba poslovne enote, ter seznam predmeta poslovanja družbe oziroma samostojnega podjetnika posameznika na sedežu ali poslovni enoti.
Št. 423-04/99-1
Loški Potok, dne 22. julija 1999.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti