Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999

Kazalo

3445. Odlok o taksah za priključitev na javno vodovodno omrežje v Občini Hodoš, stran 8989.

Na podlagi 14. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 8/82) ter 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah, je Občinski svet občine Hodoš na 6. redni seji dne 24. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o taksah za priključitev na javno vodovodno omrežje v Občini Hodoš
1. člen
S tem odlokom se določajo višine taks, ki jih morajo plačati investitorji pred nameravano gradnjo in priključitvijo na javno vodovodno omrežje v Občini Hodoš.
2. člen
V Občini Hodoš so skupine občanov iz lastnih virov in iz virov krajevne skupnosti izgradile javno vodovodno omrežje, na katero so priključeni določeni porabniki v občini.
3. člen
Ker so vodni viri naravno bogastvo in je za izkoriščanje le teh potrebna koncesija, se uporaba vodnih virov iz prejšnjega člena tega odloka na območju Občine Hodoš smatra kot družbena last in pravica razpolaganja z vodnimi viri pripada Občini Hodoš.
4. člen
Skupine občanov, ki so si iz naslova lastnih virov izgradili javno vodovodno omrežje, imajo pravico do uporabe teh vodnih virov ob upoštevanju vseh zakonskih predpisov v tej zvezi.
5. člen
Na obstoječe in izgrajeno javno vodovodno omrežje v Občini Hodoš, se lahko na to omrežje, ob plačilu pristojbin oziroma taks, priključijo gospodinjstva, organizacije s storitveno in drugo dejavnostjo, stanovanjske enote v bloku, družbene dejavnosti, industrijski in drugi obrati in vsi drugi zainteresirani za priključitev.
6. člen
Takse za priključitev na javno vodovodno omrežje so:
– Individualna stanovanjska hiša 100.000 SIT,
– Enota dvojčka in vrstne hiše (posamezno) 100.000 SIT,
– Stanovanjska enota v bloku 100.000 SIT,
– Počitniška hiša in zidanica 100.000 SIT,
– Storitvena dejavnost (gostilne, trgovine in drugo) 200.000 SIT,
– Družbene dejavnosti (šole, zavodi, vrtci in drugo) 200.000 SIT,
– Industrija, podjetja,
· brez uporabe tehnološke vode 300.000 SIT,
· z uporabo tehnološke vode 400.000 SIT,
– Obrtne delavnice 200.000 SIT,
– Gospodarska poslopja, kmetijsko dejavnost 100.000 SIT,
– poslovni prostori v stanovanjski hiši 100.000 SIT,
– individualna stanovanjska hiša z gospodarskim poslopjem namenjeno za kmetijsko dejavnost 100.000 SIT.
7. člen
Občinski svet ima pravico do valorizacije vseh taks za priključitev na javno vodovodno omrežje, če oceni, da jih je potrebno uskladiti.
8. člen
Zavezanci plačujejo takso za priključitev na javni vodovod pred izdajo soglasja gradbenega dovoljenja.
Prispevek se plača na žiro račun občine.
V taksah so zajeti stroški izdaje soglasja za priključitev na vodovodno omrežje.
9. člen
Zavezanci za plačilo takse v Občini Hodoš, ki celotnih stroškov za priključitev na javno omrežje ne bi zmogli plačati, lahko pred nameravano priključitvijo vložijo vlogo za oprostitev delnega ali celotnega plačila takse (upokojenci in invalidi, družine s podpovprečnimi dohodki).
Ob podaji take vloge, morajo k vlogi priložiti dokazila iz katerih je razvidno kakšne dohodke imajo in njihova višina. Posebej morajo dokazati katastrski dohodek gospodinjstva ali lastništvo drugih premičnin in nepremičnin.
10. člen
Ob podaji vloge so oproščeni plačila takse tisti zavezanci, kateri želijo premestiti priklop vodovodnega omrežja na drugo lokacijo (nadomestna gradnja).
Če je nadomestna lokacija na takšnem mestu, kjer ni izgrajeno vodovodno omrežje, vsak posameznik nosi vse stroške do priklopa glavnega voda.
11. člen
Vloge iz 10. in 11. člena tega odloka dostavijo na sedež občine, kjer jih pregleda za to pooblaščena komisija in o vlogah poda mnenje občinska uprava, katera izda pismeno odločbo.
V odločbi mora biti opredeljeno ali je določen prosilec upravičen do zmanjšanja takse in v kolikšnem znesku.
12. člen
Kolikor se prosilec z odločbo občinskega sveta ne strinja, lahko vloži v 8 dneh ugovor na urad župana občine, kateri mora obravnavati in izdati odločbo najkasneje v 30 dneh.
Odločba župana je dokončna in zoper to odločbo ni možno uporabljati pravnih sredstev.
13. člen
Upravljalec je dolžan dati soglasje za vodovodni priključek, če uporabnik k svoji vlogi predloži ustrezno lokacijsko dovoljenje za novogradnjo in če to dopuščajo razpoložljive kapacitete vodovodnih virov in propustnost omrežja.
14. člen
Pri izdaji soglasja za priključitev objekta na vodovodno omrežje mora upravljalec upoštevati:
– minimalne odmike vseh novogradenj od vodovodnega omrežja
– konkretne pogoje in navodila za zaščito vodovodnega omrežja pred vplivom novogradenj
– določitev trase, globine in profila piključne cevi
– določitev profila vodomera in priklopnega voda
– določitev lokacije, oblike in velikosti vodovodnega jaška
– križanje podzemnih komunalnih vodovodov in drugih objektov z vodovodnim omrežjem
– pogoje zunanje ureditve objektov na mestih, kjer se predvideva trasa priključnega cevovoda.
15. člen
Vsak investitor novogradnje, uporabnik mora predložiti k vlogi za izdajo soglasja naslednjo dokumentacijo:
– lokacijsko dovoljenje za novogradnjo,
– opis sprecifičnosti objekta,
– projekt in sheme instalacij (na vpogled).
Uporabnik si mora pridobiti soglasje upravljalca za vse gradnje, rekonstrukcije in adaptacije, ki vplivajo na dobavo vode.
16. člen
Uporabniki nosijo vse stroške od zaželjnega priklopa pa do glavnega vodovodnega omrežja. Priključek je del omrežja, ki ga plača uporabnik in le tega tudi prenese upravljalcu vodovoda v nadzor.
17. člen
Vodovodni priključek se izvede za vsak objekt uporabnika posebej upoštevaje velikost in namembnost objekta, ki se priključuje na vodovodno omrežje. Vse vodovodne priključke je upravljalec dolžan voditi v katastru komunalnih naprav.
Začasni ali provizorični priključek na javno vodovodno omrežje (gradbišče) mora uporabnik odstraniti v skladu z izdanim soglasjem upravljalca.
18. člen
Vsa dela na javnih vodovodnih ali hišnih priključkih vključno na vodomerih izdaja in nadzira upravljalec oziroma od upravljalca pooblaščena oseba.
19. člen
Pri novogradnji je dovoljena postavitev vodomera le v kletni prostor, izjemoma pa v poseben prostor, ki je vedno dostopen.
Pri izdaji soglasja mora biti določena postavitev vodomera.
Prostor, v katerem je vgrajen vodomer mora biti dostopen upravljalcu vodovoda.
20. člen
Vodomer namesti upravljalec vodovoda, kateri določi tudi tip in velikost vodomera. Vodomeri so sestavni del priključka, namenjeni pa so za obračun porabe vode.
Vsak vodomer mora imeti vtisnjeno kontrolo meril od pristojnega urada za kontrolo meril iz plemenitih kovin. Dela z nameščanjem in premeščanjem vodomerov, kot tudi nadzor, lahko opravlja samo dobavitelj pitne vode.
21. člen
Stroški kontrole, popravila in namestitve zamenjave bremenijo uporabnika, kakor tudi popravilo okvar, ki nastanejo na priključku ali vodomeru.
22. člen
Uporabnik je dolžan vsako okvaro na priključku ali vodomeru takoj prijaviti upravljalcu vodovoda. Uporabnik lahko vsak čas sam zahteva kontrolo točnosti vodomera na lastne stroške.
NADZORSTVO IN KAZENSKE DOLOČBE
23. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajata občinska uprava in izvajalec oskrbe s pitno vodo.
24. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 SIT do 200.000 SIT se kaznujejo za prekršek, pravne osebe in posamezniki, ki kršijo določila 1., 6., 9. in 19. člena tega odloka.
25. člen
Z denarno kaznijo od 80.000 SIT do 100.000 SIT se kaznujejo za prekrške, pravne osebe in posamezniki, ki so že priklopljeni na vodovodno omrežje, medtem pa je prišlo do spremembe iz 6. člena tega odloka in niso pridobili predhodno pismeno soglasje s strani občine in s strani upravljalca vodovoda.
26. člen
Sredstva iz naslova taks se uporabljajo izključno za razširjeno reprodukcijo vodovodnega omrežja, za katero je bila plačana taksa v okviru proračuna Občine Hodoš.
27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, prenehajo veljati vsi dosedanji sklepi in odloki, o taksah za priključitev na javno vodovodno omrežje na območju Občine Hodoš.
28. člen
Ta odlok začne veljati po objavi v Uradnem listu RS, uporablja se od 1. 6. 1999 dalje.
Št. 175/99
Hodoš, dne 24. junija 1999.
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti