Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999

Kazalo

3438. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega družbenega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986–1990 za območje Občine Cerkno, stran 8966.

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94) in 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 58/95) je Občinski svet občine Cerkno na seji dne 14. 7. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega družbenega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986–1990 za območje Občine Cerkno
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Idrija za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 3-201/89) (v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Idrija za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 3-202/89) (v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan), ki se nanašajo na:
– opredelitev območij za agromelioracije,
– spremembo namenske rabe prostora: širitev območij urejanja naselij ter drugih območij urejanja ter opredelitev posameznih stavbnih zemljišč,
– določitev odsekov vodotokov za elektroenergetsko izrabo in načrtovanje mHE na njih.
2. člen
(sprememba pisnega dela dolgoročnega plana)
(1) v poglavju “7.2.1. kmetijska zemljišča” se tabela z načrtovanimi agrooperacijami dopolni tako, da se doda nova:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Naziv kmetijske  Hidro-     Agro-        Št. parcele
površine     melioracije   melioracije
         v ha      v ha
-----------------------------------------------------------------------------------------
k.o. Gorje                       441/10, 454/19
k.o. Cerkno                      1255, 1256
k.o. Gor. Novaki                    194/1
k.o. Šebrelje                     1812, 1814, 2454
k.o. Otalež                      47/1, 1137, 1139, 1327, 1140/1,
                            1141, 1382, 1383,
                            1396, 1398, 433/4, 2075, 1389/1,
                            1391, 1393, 1394, 1417/1, 1418/1
k.o. Sp.Idrija                     1497/10
-----------------------------------------------------------------------------------------
(2) poglavje “7.2.4. poselitev” se dopolni z dvema podpoglavjema, in sicer:
“7.2.4.1. V skladu z drugim odstavkom poglavja 7.2.4. se opredelijo območja urejanja naselij in druga območja urejanja:
------------------------------------------------------
            Nova           Rež.
Naselje        povr.   Namembnost   urej.
------------------------------------------------------
TREBENČE         2,2   stan.-gosp.    PUP
GORJE          7,3   stan.-gosp.    PUP
POČE           4,9   stan.-gosp.    PUP
LAZNICA         3,8   stan.-gosp.    PUP
POD KAMNOLOMOM      2,9   stan.       PUP
LABINJE         6,0   stan.-gosp.    PUP
POLJANE         3,7   stan.-gosp.    PUP
ČEPLEZ          3,7   stan.-gosp.    PUP
PLANINA         7,6   stan.-gosp.    PUP
STARO JEDRO (C)     6,3   stan.-gosp.    PUP
CENTR. POVRŠINE (C1)   2,1   stan.       PUP
ZAVRTE (S1)       0,9            PUP
SIGADE (S2)       3,2            PUP
MOSTANIJA (S3)     10,6            PUP
NA PLATU (S4)      5,0            PUP
PRI KAŠPERINU (S5)    1,7            PUP
CEGOVNICA (S6)      2,0            PUP
KARUZOVA NJ. (S7)    4,3            ZN
ZA ŠOLO (S8)       1,2            ZN
PRI KOBLARJU (S9)    1,4            UP
RAČE (S10)        4.2            ZN
REKREACIJA (R)      0,4            PUP
INDUSTRIJA-N. ETA    7,4            PUP
INDUSTRIJA-ST. ETA    1,5            PUP
INDUSTRIJA-CELES     0,8            PUP
TOPLARNA(T)       0,3            ZN
POKOPALIŠČE       0,5            PUP
NADOMESTNA KM.      0,3            PUP
KMET. LAHAJNAR      0,1            PUP
ZAKRIŽ         12,7   stan.-gosp.    PUP
POD ZAKRIŽEM       3,4   stan.-gosp.    ZN
G. RAVNE         7,5   stan.-gosp.    PUP
D. RAVNE         3,2   stan.-gosp.    PUP
D. NOVAKI-1       12,7   stan.-gosp.    PUP
D. NOVAKI-2       6,5   stan.-gosp.    PUP
D. NOVAKI-3       3,6   stan.       PUP
BOLN. FRANJA      23,4   spom.obm.     PUP
G. NOVAKI        2,0   stan.-gosp.    PUP
ŠRC ČRNI VRH      10,0   turist.      UN
ČRNI VRH-1        6,0   počitn.      PUP
ČRNI VRH-2        3,0   počitn.      PUP
ČRNI VRH-3        2,5   počitn.      PUP
ODLAGALIŠČE       2,5   odlagal.     PUP
JESENICA         4,0   stan.-gosp.    PUP
OREHEK          2,0   stan.-gosp.    PUP
PODLANIŠČE        4,3   stan.-gosp.    PUP
ZAKOJCA         6,3   stan.-gosp.    PUP
RC ZAKOJCA            rekr.smuč.    PUP
BUKOVO         12,1   stan.-gosp.    PUP
KOJCA          2,0   stan.-gosp.    PUP
ŽABŽE          1,5   stan.-gosp.    PUP
REKA           2,8   stan.-gosp.    PUP
POLICE          4,5   stan.-gosp.    PUP
JAGRŠČE         2,5   stan.-gosp.    PUP
PLUŽNJE         4,5   stan.-gosp.    PUP
LAZEC          5,8   stan.-gosp.    PUP
OTALEŽ         11,0   stan.-gosp.    PUP
D. JAZNE         2,0   stan.-gosp.    PUP
G. JAZNE         3,0   stan.-gosp.    PUP
D. ŠEBRELJE       2,6   stan.-gosp.    PUP
SR. IN G. ŠEBRELJE   19,2   stan.-gosp.    PUP
ZA BRDOM         1,8   stan.-gosp.    PUP
OBRTNA CONA       1,6   obrt        ZN
KURJI VRH        1,6   stan.-gosp.   PUP”
------------------------------------------------------
“7.2.4.2. Izven navedenih območij urejanja se opredelijo naslednja posamična stavbna zemljišča:
-----------------------------------------------------------------------------------------
K.o.     Parcelna številka
-----------------------------------------------------------------------------------------
Bukovo    19, 1026/16, 829, 828, 98, 99, 100, 102, 105, 126, 184/2, 185, 744, 753/4,
       745, 753/27, 1284/2, 850/2, 924/4, 985/24, 509, 479/1, 479/2, 479/3, 513/2,
       484/1, 486, 482/2, 469, 477, 474/1, 737
Cerkno    1268, 259/2
Dol. Novaki  211/5, 311, 227, 228, 220, 221, 222, 243, 28, 254/2,116,255, 35, 36, 402/2,
       250/1, 175, 270, 270/1, 213/3, 213/4, 260, 114, 9/1, 7, 7/1, 113, 41/1,
       41/2, 176/4, 177/6
Gor. Novaki  314/2, 315/2, 4/1, 10/4, 11, 10/3, 3,25, 24, 10/1, 10/2, 28, 493/24, 296,
       252
Gorje     565/18, 71/15, 71/19, 71/17, 12, 11
Labinje    391/1, 391/2, 307
Orehek    109, 320, 318, 308/1
Otalež    2238/3, 1116, 2235, 2236, 2238/2, 702/1, 543/8, 404, 563/5, 29, 83 (del),
       84 (del), 87/1 (del), 146/3, 100, 598/2, 705, 715
Planina    461, 434/2, 434/1, 435, 434/3, 431, 427, 428, 418, 419, 420/1, 416/1,
       427/2, 1132/4
Police    259, 260
Ravne-Reka  86, 388/2, 63/2, 62/4, 111/1, 447/3, 454/2,
Zakriž    390/1, 4/3, 6/4, 43, 13/2, 13/1, 454, 14, 181/7, 396/1, 392/1-2, 393/1,
       396/2, 377/2-4, 376,380
Šebrelje   127, 128, 345, 196, 197, 185/1, 185/2, 101, 102, 123/1, 122, 202, 121
-----------------------------------------------------------------------------------------
(3) v poglavju “7.2.5. Gospodarska infrastruktura” se:
– dopolni podpoglavje “7.2.5.2. Energetika” z naslednjim besedilom:
“Za energetsko rabo z malimi hidroelektrarnami se predvidi odseke vodotokov, ki so označeni s številkami:
--------------------------------------------
Obstoječi vodotoki
--------------------------------------------
Vodotok Cerknica
1            Cerknica
2            Cerknica
3            Cerknica
4            Cerknica
5            Cerknica
Pritoki Cerknice
6            Zajegrščica
7            Zapoška
8            Zapoška
9            Zapoška
10           Zapoška
11           Zapoška
12           Zapoška
13           Zapoška
14           Zmrzla
15           Oresovka
16           Podrupnica
17           Čerenščica
18           Čerenščica
19           pritok Černšč
20           Črna
21           Črna
22           Črna
23           pritok Cmilk
Pritoki Idrijce
24           Maška
25           Dolova
26           Luknjica
27           Trbovščica
28           Trbovščica
29           Trbovščica
30           Jesenica
31           Jesenica
32           Jesenica
33           Jesenica
34           Kazarska
35           pritok Kazarske
36           pritok Kazarske
37           Roglca
38           Sevnica
39           pritok Idrijce
Pritok Poljanske Sore
41           Studenec Podpleč
--------------------------------------------
Predvideni vodotoki
--------------------------------------------
Vodotok Cerknica
44           Cerknica
Pritoki Cerknice
50           Trševka
52           Zapoška
54           Zmrzla
58           Črna
Pritoki Idrijce
61           Otuška
--------------------------------------------
(4) dopolni se podpoglavje “7.2.5.5. Odlagališče odpadkov” z novim tretjim odstavkom, ki se glasi:
“Za odlaganje odpadnega livarskega peska in ostalih nenaravnih industrijskih odpadkov iz tovarne ETA se uredi odlagališče na območju Dolenjih Novakov (zemljišča s parc. št. 118/3,119/1,119/2 in 121/2, k.o. Dolenji Novaki),
(5) doda se novo podpoglavje, ki se glasi:
“7.2.5.7. Turizem, rekreacija in šport:
Posebne pozornosti bo deležen razvoj turizma, rekreacije in športa in še zlasti vloga naravnih lastnosti in ustvarjenih razmer pri tem razvoju. Prednostna bodo naslednja področja:
– izraba nahajališča termalne vode v Cerknem za razširitev ponudbe tamkajšnjega hotela. Načrtovana urbanistična zasnova Cerkna bo v največji možni meri uskladila različne interese, ki so prisotni v tem prostoru,
– razvoj smučarsko-rekreacijskega centra Črni vrh v območju, označenem s ŠRC, kjer se na isti površini dopolnjujeta kmetijska izraba poleti in smučišča pozimi. Posegi v tem prostoru morajo upoštevati obe rabi in nobene od njiju ne smejo ovirati,
– kmečki turizem kot gospodarska dejavnost in v funkciji varovanja naravne in kulturne dediščine in njene revitalizacije.”
3. člen
(spremembe v kartografski dokumentaciji dolgoročnega plana)
Dopolni se kartografska dokumentacija k dolgoročnemu planu, in sicer:
(1) Z območji agrooperacij na kartah PKN CERKNO 6, 26, 34, 35, 36, 37, 47.
(2) Z območji urejanja naselij in drugimi območji urejanja na kartah PKN CERKNO 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 27, 33, 34, 35, 36 in 37.
(3) S posameznimi stavbnimi zemljišči izven navedenih območij urejanja na kartah PKN CERKNO 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 35.
(4) Z odseki vodotokov, ki se predvidijo za energetsko rabo z mHE na kartah PKN CERKNO 4, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 35, 36.
(5) Z odlagališčem odpadnega livarskega peska na PKN CERKNO 18.
4. člen
Spremembe iz 2. in 3 člena tega odloka se upoštevajo v prostorskih sestavinah srednjeročnega plana občine Idrija za obdobje 1986–1990.
5. člen
(končni določbi)
Z uveljavitvijo tega odloka prenehata veljati:
– sklep o dovolitvi izjemnega posega na varovana kmetijska zemljišča št. 352-01/96 z dne 17. 6. 1997 (Uradni list RS, 41/97) in
– sklep o dovolitvi izjemnih posegov na varovana kmetijska zemljišča št. 352-01/96 z dne 22. 10. 1997 (Uradni list RS, 68/98)
– odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega družbenega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Idrija za obdobje 1986–1990 za območje občine Cerkno (Uradni list RS, št. 73/98).
6. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti