Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999

Kazalo

3453. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 1999, stran 9000.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS in 74/98), 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98 in 1/99) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 8. seji dne 22. 7. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Krško za leto 1999
1. člen
S tem odlokom se določa višina prihodkov in odhodkov proračuna Občine Krško za leto 1999 (v nadaljevanju: občinski proračun) in hkrati ureja način njegovega izvrševanja.
2. člen
Sestavni deli proračuna so: bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, v katerem se kot saldo izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih v teku proračunskega leta.
3. člen
SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Prihodki občinskega proračuna             3.162,273.420
II. Odhodki občinskega proračuna             3.399,644.604
III. Presežek (primanjkljaj) prihodkov          –237,371.184
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil              6,500.000
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev          0
VI. Saldo vrnjenih in danih posojil             6,500.000
VII. Skupni presežek (primanjkljaj)            –230,807.487
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje                     275,000.000
IX. Odplačila dolga                     68,130.700
X. Neto zadolževanje                    206,869.300
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih      –24,001.884
4. člen
Od doseženih prihodkov iz 3. člena se izloči 0,5% sredstev v stalno proračunsko rezervo Občine Krško za leto 1999.
5. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljevanju: uporabniki) uporabljajo sredstva občinskega proračuna v skladu s svojim letnim finančnim načrtom, ki mora biti usklajen s sprejetim občinskim proračunom za tekoče leto.
Uporabniki posredujejo usklajene finančne načrte v 30 dneh po veljavnosti odloka o proračunu Občine Krško za tekoče leto pristojnemu občinskemu organu, ki ga določi župan.
Finančni načrti krajevnih skupnosti so sestavni del tega odloka.
6. člen
Občinski proračun se izvršuje na podlagi mesečnih načrtov za izvrševanje občinskega proračuna v skladu z likvidnostnimi možnostmi občinskega proračuna in na podlagi dejansko realiziranih prilivov finančnih sredstev.
7. člen
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, za katere se jim sredstva zagotavljajo iz občinskega proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani z navodilom ministra za finance za izvrševanje proračuna.
Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih dobav in storitev. Dogovarjanje predplačil je možno izjemoma, na podlagi predhodnega soglasja župana, ob ustreznem zavarovanju in pogojih, kot jih predpisuje navodilo iz prvega odstavka tega člena.
8. člen
Uporabniki lahko prevzamejo obveznosti, ki bodo terjale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka v proračunu za tekoče leto, vendar največ do višine, ki jo določi občinski svet.
Prevzete obveznosti iz prejšnjega odstavka se vključijo v proračun leta, na katerega se nanašajo.
9. člen
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti, ki bodo zahtevale odhodek občinskega proračuna, le, če so za izpolnitev takšnih obveznosti predvidena sredstva v posebnem delu občinskega proračuna. Plačilo mora biti usklajeno z načrtom za izvrševanje proračuna.
10. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet.
11. člen
V občinskem proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva;
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva tekoče proračunske rezerve se razporedijo na postavke občinskega proračuna, na katere se nanašajo, če pa takšne postavke ni, se odpre nova postavka.
12. člen
Sredstva za plače in druge izdatke delavcem in funkcionarjem uporabnikov se zagotavljajo glede na število zasedenih delovnih mest in funkcij po stanju 31. decembra v letu 1998 in za predvidene nove zaposlitve v letu 1999 v skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo področje plač zaposlenih in funkcionarjev v organih in zavodih.
Obseg sredstev za plače se določi v skladu z zakoni in predpisi na podlagi izhodiščne plače za negospodarstvo in osnovnega količnika za delovno mesto oziroma funkcijo ob upoštevanju: napredovanja, delovne dobe, uspešnosti, dodatkov za posebne pogoje dela in dela prek polnega delovnega časa.
13. člen
Sredstva za plače ter za povračila in nadomestila se uporabnikom zagotavljajo v obliki dotacije najkasneje do petega delovnega dne za pretekli mesec, in sicer na podlagi dejanskih obračunov.
Sredstva za regres za letni dopust in druge izdatke zaposlenim se uporabnikom zagotavljajo v skladu s finančnim načrtom, na podlagi dejansko izkazanih potreb, ob njihovi zapadlosti.
Sredstva za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila ter druge izdatke delavcev in funkcionarjev občinskih organov se izplačujejo iz računa občinskega proračuna.
14. člen
Sredstva za materialne stroške se uporabnikom nakazujejo kot akontacije v skladu z likvidnostnimi možnostmi občinskega proračuna, sorazmerno realiziranim prihodkom, ki so realizirani za pokrivanje proračunskih potreb v posebnem delu proračuna.
Izdatki za pokrivanje odhodkov iz prvega odstavka tega člena, se za občinske organe plačujejo neposredno iz računa občinskega proračuna.
15. člen
Sredstva za posamezne izvršene naloge oziroma nabave se izplačajo oziroma zagotovijo iz občinskega proračuna le na podlagi obračuna ali računa, ki ga izda izvajalec in je potrjen s strani pooblaščenih oseb uporabnika.
16. člen
Uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije skleniti pogodbo z izvajalcem oziroma uporabnikom sredstev v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila, oziroma v skladu z drugimi veljavnimi predpisi.
17. člen
Odredbodajalec za izplačevanje in razpolaganje s sredstvi iz občinskega proračuna je župan, če ni s tem odlokom, statutom ali drugim ustreznim občinskim aktom drugače določeno.
Župan lahko za odredbodajalca pooblasti podžupana, tajnika občine ali drugo osebo, oziroma več oseb v okviru celotnega obsega občinskega proračuna ali za posamezna področja proračunske porabe.
Odredbodajalec odgovarja za zakonitost, gospodarnost, upravičenost in namembnost porabe sredstev občinskega proračuna.
Župan mora vsaj dvakrat letno občinskemu svetu poročati o izvrševanju proračuna.
18. člen
V okviru sprejetega proračuna občinski svet odloča o:
1. prerazporeditvi sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami;
2. razporeditvi sredstev tekoče proračunske rezerve;
3. porabi sredstev stalne proračunske rezerve v skladu z zakonom.
19. člen
V okviru sprejetega proračuna župan odloča o:
– porabi sredstev stalne proračunske rezerve za namene v skladu z zakonom, vendar le do višine, ki v posameznih primerih ne presega 5% obračunane rezerve za tekoče leto;
– o uporabi stalne proračunske rezerve v primeru neenakomernega dotekanja proračunskih prihodkov;
– o kratkoročni zadolžitvi občinskega proračuna v primeru neenakomernega dotekanja proračunskih prihodkov v skladu z zakonom in statutom občine v okviru proračunskih postavk;
– o zadolžitvi v skladu s 16. členom zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98 in 1/99);
– o prerazporeditvi sredstev med proračunskimi postavkami znotraj posameznih namenov, če s tem ni ogroženo izvajanje drugih postavk znotraj globalnega namena, vendar največ do 1,000.000 SIT vrednosti posamezne naloge oziroma projekta.
20. člen
Za zakonito in smotrno uporabo proračunskih sredstev pri uporabniku je odgovoren predstojnik uporabnika, kot odredbodajalec.
21. člen
Za nadzor nad izvrševanjem proračuna in namensko porabo proračunskih sredstev pri drugih uporabnikih je poleg nadzornega odbora pristojen tudi Oddelek za proračun in finance.
22. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 1999 dalje.
Št. 402-3/99
Krško, dne 22. julija 1999.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti