Številka 101
Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4814. Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP)
4815. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o veterinarstvu (Zvet-C)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

4816. Sklep št. 5/99 Pridružitvenega sveta z dne 3. 1. 1999, s katerim se sprejemajo določila in pogoji za sodelovanje Republike Slovenije v programih Skupnosti na področjih socialne politike in zdravstva

MINISTRSTVA

4817. Seznam zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 12. 6. 1999 do 19. 11. 1999 izdano dovoljenje za promet
4818. Seznam medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 29. 6. 1999 do 22. 11. 1999 izdano dovoljenje za promet
4819. Dopolnitev seznama medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 29. 6. 1999 do 22. 1. 1999 izdano dovoljenje za promet

USTAVNO SODIŠČE

4869. Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 1. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo ni bil v neskladju z ustavo in o ustavitvi postopka za oceno ustavnosti druge alinee drugega odstavka 1. člena, 7. člena, drugega odstavka 23. člena in 25.j člena zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo ter četrtega odstavka 50. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
4870. Odločba o ugotovitvi, da je 101. člen zakona o delovnih razmerjih v neskladju z ustavo
4871. Odločba o ugotovitvi, da 3. člen ter prvi in tretji odstavek 4. člena zakona o privatizaciji Slovenskih železarn d.d. niso v neskladju z ustavo
4872. Odločba o razveljavitvi tretjega odstavka 2. člena, četrtega odstavka 3. člena, 6. točke prvega odstavka 4. člena in tretjega do sedmega odstavka 6. člena odloka o taksah za obremenjevanje okolja Mestne občine Nova Gorica
4873. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 58. člena zakona o sodniški službi ni v neskladju z ustavo
4874. Odločba o razveljavitvi tretjega odstavka 2. člena, četrtega odstavka 3. člena, 6. točke prvega odstavka 4. člena in tretjega do sedmega odstavka 6. člena odloka o taksah za obremenjevanje okolja v Občini Sežana
4875. Odločba o ugotovitvi, da določbe tretjega in petega odstavka 53. člena, 79. člena, 81. člena, 82. člena, 108. člena in 155. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja niso v neskladju z ustavo
4876. Odločba o razveljavitvi prvega in četrtega odstavka 7. člena statuta Občine Vodice

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4820. Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
4821. Sklep o določitvi stopnje članskega prispevka Gospodarske zbornice Slovenije za leto 2000
4822. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)
4823. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) v nekovinski proizvodnji
4824. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara)

OBČINE

Dobrepolje

4825. Odlok o spremembi meje med naseljema Rapljevo in Vrbovec

Dol pri Ljubljani

4826. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto 2000

Dolenjske Toplice

4827. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Dolenjske Toplice
4828. Odlok o financiranju političnih strank v Občini Dolenjske Toplice
4829. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Dolenjske Toplice

Jesenice

4830. Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor na območju Občine Jesenice, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
4831. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice
4832. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto 2000

Kamnik

4833. Sklep o začasnem financiranju Občine Kamnik

Kranj

4834. Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za oprostitev plačil storitev

Krško

4835. Odlok o rebalansu proračuna Občine Krško za leto 1999
4836. Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2000
4837. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1194/5, k.o. Stari Grad in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnini parc. št. 213/4 in parc. št. 227/2, k.o. Stari Grad
4838. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Krško
4839. Pravilnik o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Občine Krško

Kuzma

4840. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kuzma za leto 1999

Laško

4841. Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško
4842. Odlok - koncesijski akt za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Laško
4843. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Laško
4844. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Litija

4845. Pravilnik o denarni pomoči za novorojence

Ljutomer

4846. Razpis prvih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Ljutomer

Medvode

4847. Sklep o začasnem financiranju proračunskih porabnikov v letu 2000

Osilnica

4848. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Osilnica

Prevalje

4849. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 1999

Rogašovci

4850. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 1999
4851. Odlok o plačevanju odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču komunalnih odpadkov v Puconcih

Semič

4852. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Semič za leto 1999

Sevnica

4853. Odlok o občinskih cestah v Občini Sevnica

Sežana

4854. Odlok o prazniku Občine Sežana
4855. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 2000

Tabor

4856. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Tabor
4857. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Tabor

Tržič

4858. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tržič za leto 1999
4859. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4860. Odlok o turistični taksi v Občini Tržič
4861. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4862. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2000

Vrhnika

4863. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Zreče

4864. Sklep o začasnem financiranju Občine Zreče v letu 2000

Žirovnica

4865. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 1999
4866. Odlok o ustanovitvi vaških odborov
4867. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Žirovnica za leto 2000
4868. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2000
AAA Zlata odličnost