Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999

Kazalo

4866. Odlok o ustanovitvi vaških odborov, stran 15117.

Na podlagi tretjega odstavka 30. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 31. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 12. seji dne 30. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi vaških odborov
1. člen
Zaradi zastopanja interesov občanov na območju posameznih naselij in za opravljanje javnih zadev v Občini Žirovnica se kot posvetovalna telesa občinskega sveta ustanovijo vaški odbori.
2. člen
Vaški odbori se ustanovijo za naselja: Breg, Breznica, Doslovče, Moste, Rodine, Selo pri Žirovnici, Smokuč, Vrba, Zabreznica in Žirovnica.
3. člen
Vaški odbori sodelujejo pri opravljanju naslednjih javnih zadev:
– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo njihovo območje,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo njihovo območje,
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine,
– dajejo predloge za letne občinske proračune za področje javne infrastrukture na svojem območju,
– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev,
– dajejo predloge za ureditev in olepšanje kraja,
– seznanjajo občinski svet s problemi in potrebami prebivalcev na področju varstva okolja,
– obravnavajo druga vprašanja iz občinske pristojnosti, ki zadevajo naselje, katerega zastopajo in predlagajo občinskemu svetu odločitve, ki se na to naselje nanašajo.
Predsednik vaškega odbora je član Sveta uporabnikov za varstvo javnih dobrin Občine Žirovnica.
4. člen
Člane vaških odborov imenuje in razrešuje na predlog zbora občanov posameznih naselij občinski svet. Vaški odbor ima tri člane, ki na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika.
5. člen
Seje vaškega odbora sklicuje predsednik vaškega odbora. Sejo mora sklicati najmanj dvakrat letno.
Prvo sejo vaškega odbora skliče župan ali po njegovem pooblastilu podžupan ali član občinskega sveta dvajset dni po imenovanju članov vaškega odbora na občinskem svetu.
Na sejah vaškega odbora lahko sodelujejo tudi župan in člani občinskega sveta.
6. člen
Vaški odbor dela in sprejema svoje odločitve na seji, kjer sta navzoča vsaj dva člana.
Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov.
Navzoči na seji, ki niso člani vaškega odbora, nimajo pravice do glasovanja.
Občinski svet je dolžan preučiti predloge, pobude in mnenja vaškega odbora.
7. člen
Občinski svet lahko pred potekom mandata na predlog zbora občanov posameznega naselja razreši vaški odbor, če:
– se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,
– ne izvršuje nalog, ki jih ima v skladu s tem odlokom.
8. člen
Materialne pogoje za delovanje vaških odborov zagotavlja občina.
Članu vaškega odbora pripada sejnina v znesku 25% sejnine člana občinskega sveta.
9. člen
Funkcija člana vaškega odbora je nezdružljiva s funkcijo župana, podžupana, člana nadzornega odbora in občinskega sveta ter s funkcijo delavca v občinski upravi.
10. člen
Mandat članov vaškega odbora sovpada z mandatom članov občinskega sveta. Člani vaškega odbora se imenujejo v roku 90 dni po konstituiranju občinskega sveta.
Člani prvih vaških odborov se imenujejo v roku 60 dni od začetka veljavnosti tega odloka.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06207-0001/99-005
Žirovnica, dne 30. novembra 1999.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost