Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999

Kazalo

4849. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 1999, stran 15100.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 70/97, 10/98, 74/98) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Prevalje na 10. seji dne 26. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 1999
1. člen
2. člen odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 1999 (Uradni list RS, št. 54/99) se spremeni tako, da glasi:
Skupni prihodki proračuna za leto 1999 znašajo 605,138.580 SIT in se razporejajo za:
– tekoče obveznosti              608,049.756,50 SIT
– sredstva rezerve               3,100.000,00 SIT
Pregled prihodkov proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del občinskega proračuna.
2. člen
Postavke v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna Občine Prevalje za leto 1999 se spremenijo tako, da se nova bilanca glasi:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki                605,138.580,00
davčni prihodki                  259,110.000,00
nedavčni prihodki                 66,161.000,00
kapitalski prihodki                54,500.000,00
prejete donacije                  2,540.000,00
transferni prihodki                222,827.580,00
II. Skupaj odhodki                611,149.756,50
tekoči odhodki                  167,517.656,00
tekoči transferi                 223,368.800,50
investicijski odhodki               211,231.300,00
investicijski transferi               9,032.000,00
III. Proračunski primanjkljaj           – 6,011.176,50
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev            365.184,00
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev                  159.000,00
VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev           206.184,00
VII. Skupni primanjkljaj prihodki minus odhodki
ter saldo prejetjih in danih posojil       – 5,804.992,50
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje                 55,000.000,00
IX. Odplačilo dolga                37,010.000,00
X. Neto zadolževanje                17,990.000,00
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih                     12,185.007,50
3. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja, se za proračunsko leto 1999.
Št. 410-01-99/1
Prevalje, dne 26. novembra 1999.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost