Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999

Kazalo

4841. Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško, stran 15086.

Na podlagi 15., 16., 17. in 18. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odl. US, 35/97, 73/97 – odl. US, 87/97 in 73/98) ter 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95), je Občinski svet občine Laško na 8. seji dne 3. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se urejajo pravila in posebna pravila javnega cestnega prometa v naseljih v Občini Laško ter določa postopek postavitve naprave, s katero se prepreči odpeljati nepravilno parkirano vozilo, ter pogoje in način za odvoz nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot izrazi v 19. členu zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) in v 14. členu zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97).
(2) Javne prometne površine po določbah tega odloka so vse ceste, ulice, trgi, kolesarske steze, pločniki, parkirne površine, avtobusna postajališča in urejene pešpoti (tudi v parkih).
(3) Posebne prometne površine, namenjene pešcem, so posebej označene javne prometne površine v mestu ali naseljih, na katerih je promet z vozili prepovedan oziroma omejen, cestno prometno površino pa lahko uporabljajo pešci.
3. člen
(svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu)
(1) Za varnost, vzgojo in preventivo v cestnem prometu ima občina svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med sovozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu.
(2) Način imenovanja, sestava, naloge in delovno področje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, se določi z odlokom.
Il. UREDITEV PROMETA V NASELJIH
4. člen
(splošna omejitev)
(1) V naseljih Občine Laško velja, da je vožnja, hoja ali parkiranje dovoljeno samo po za to določenih površinah. Prepovedano je voziti ali parkirati na zelenih površinah.
(2) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.
5. člen
(območja kratkotrajnega parkiranja)
(1) Na določenih cestah ali delih ceste se lahko parkiranje časovno omeji (območja kratkotrajnega parkiranja) tako, da sme trajati parkiranje do dve uri.
(2) Območja kratkotrajnega parkiranja se označijo z modrimi črtami na cestišču in s prometnimi znaki.
(3) Voznik mora označiti čas prihoda s parkirno uro na vidnem mestu v vozilu in po izteku določenega časa vozilo odpeljati.
(4) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
6. člen
(območja za pešce, območja kratkotrajnega parkiranja in območja umirjenega prometa)
Območja za pešce, območja kratkotrajnega parkiranja, območja umirjenega prometa in prometno ureditev, ki velja na teh območjih v posameznih naseljih, se določijo s sklepom občinskega sveta.
7. člen
(varnost pešcev)
(1) Zaradi varnosti pešcev ni dovoljena vožnja s kolesi, kolesi s pomožnim motorjem, kolesom z motorjem in motornim kolesom in drugim vozilom po sprehajalnih stezah, otroških in športnih igriščih, zelenicah, parkih in drugih površinah, ki so namenjena izključno pešcem.
(2) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z prvim odstavkom tega člena.
(3) Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo 5.000 SIT.
8. člen
(izjemna zapora ceste)
(1) Občinska uprava lahko v primeru elementarne nesreče, izrednih snežnih padavinah ali v primeru prekomerne onesnaženosti zraka, ter ob drugih izrednih razmerah, zapre posamezne dele javnih prometnih površin in temu primerno določi možne obvozne smeri.
(2) Župan Občine Laško lahko v primerih iz prvega odstavka tega člena odredi konkretne izredne ukrepe za odpravo nastalih razmer, če pooblaščena podjetja niso sposobna sama v najkrajšem možnem času normalizirati razmer.
(3) Za skladnost dela mobiliziranih delovnih sredstev in delovne sile ob izrednih razmerah, skrbi občinski štab civilne zaščite v skladu s svojimi načrti.
9. člen
(1) Nalaganje ali razlaganje tovora na cesti je dovoljeno pod pogojem, da zaradi tega ni ustavljen promet drugih vozil, oziroma ni bistveno ovirana pretočnost prometa.
(2) Če se vozilo ustavi na cesti zaradi nalaganja ali razlaganja tovora, ustavitev ne sme trajati dalj, kot je nujno potrebno, največ pa 30 minut.
(3) Pri nakladanju in razkladanju tovora mora biti vozilo pravilno označeno in pod nadzorom odgovorne osebe.
(4) Z nalaganjem in razlaganjem tovora ni dovoljeno onesnaževati ceste ali povzročati čezmemega hrupa.
(5) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(6) Z denamo kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo 20.000 tolarjev.
10. člen
(prepoved ustavitve in parkiranja)
(1) Poleg v zakonu naštetih primerov, je prepovedano parkiranje tudi:
1. pred mesti, kjer so nameščeni hidranti;
2. v pasaži, pred vhodom za vozila v stavbe, garaže ali dvorišča;
3. na delih javne parkirne površine med vrisanimi parkirnimi boksi tako, da onemogočijo izvoz že parkiranemu vozilu oziroma uvoz vozila na vrisan parkirni prostor;
4. v parkih in na zelenicah;
5. pred in na prostoru določenem za odlaganje posod za odpadke (sanitarni otoki);
6. po bankinah;
7. na vozišču ceste v naseljih.
(2) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s 1., 2., 3., 4., 5. in 7. točko prvega odstavka tega člena.
11. člen
(zapustitev vozila)
(1) Voznik, ki zapusti vozilo, mora ukreniti vse potrebno, da se vozilo ne more samo premakniti z mesta, da vozilo ne ovira drugih udeležencev v cestnem prometu ter vozilo zavarovati pred neupravičeno uporabo.
(2) Z denamo kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.
(3) Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.
12. člen
(vrste javnih parkirnih prostorov)
Javni parkirni prostori v naseljih so splošni in rezervirani. Splošni parkirni prostori so vsi parkirni prostori na javnih površinah, razen rezerviranih parkirnih prostorov.
13. člen
(1) Splošni parkirni prostori so vsi parkirni prostori na javnih površinah.
1. Voznik lahko na parkirnem prostoru parkira samo tisto vrsto vozila, za katero je parkirni prostor določen.
2. Če je parkiranje na splošnih parkirnih prostorih s prometnim znakom omejeno na določen čas, mora voznik označiti čas prihoda s parkirnim listkom iz parkirne ure, ki stoji na parkirnem prostoru, če pa take parkirne ure ni, pa z na vidnem mestu nameščeno parkirno uro v vozilu.
(2) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z 1. in 2. točko prvega odstavka tega člena.
14. člen
(1) Rezervirani parkirni prostori so:
1. parkirni prostori, na katerih je parkiranje urejeno ob plačilu parkirnine;
2. rezervirani parkirni prostori za potrebe pravnih oseb ter fizičnih oseb v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti;
3. postajališča avto-taxi vozil;
4. drugi rezervirani parkirni prostori.
Rezervirani parkirni prostori morajo biti označeni s prometnim znakom in označbo na vozišču. Prometni znak mora vsebovati poleg označbe za vrsto vozil, še čas dovoljenega parkiranja in druga obvestila. Na rezerviranih parkirnih prostorih lahko parkirajo samo tista vozila, ki so jim parkirni prostori namenjeni in za čas, ki je za to določen. Voznik mora imeti na vidnem mestu v vozilu nameščeno parkirno uro.
(2) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.
(3) Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbama tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo 5.000 SIT.
15. člen
(parkiranje tovornih vozil)
(1) Tovorna vozila, tovorne prikolice, priklopniki, delovni stroji in traktorji, so lahko parkirani samo na za to določenih in označenih parkiriščih.
(2) Za avtobuse in počitniške prikolice lahko občinska uprava določi dodatne rezervirane parkirne prostore.
(3) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbama tega člena.
(4) Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbama tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo 5.000 SIT.
16. člen
Posamezne javne in rezervirane parkirne površine se lahko oddajo v upravljanje drugi domači pravni osebi ali samostojnemu podjetniku-posamezniku, v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe.
17. člen
(parkiranje na pločniku)
(1) Na pločnikih je parkiranje in ustavitev prepovedano, razen v primerih, ko je to izrecno dovoljeno s prometnim znakom ali talno označbo.
(2) Izjemoma je na pločniku dovoljeno parkiranje in ustavitev v nujno potrebnem času zaradi selitve, zdravstvene oskrbe in reševalne pomoči.
18. člen
(sredstva od parkirnin)
Sredstva zbrana od parkirnin, so namenjena za pokrivanje stroškov izvajanja dejavnosti in za vzdrževanje obstoječih ter izgradnjo novih parkirnih mest v mestu in drugih naseljih v Občini Laško.
III. OMEJITVE VOŽNJE KANDIDATOV ZA VOZNIKE
19. člen
(prepoved pouka vožnje)
(1) Pouk vožnje kandidatov za voznike motornih vozil ni dovoljen:
– po ožjem območju naselja Laško ob delovnih dneh od ponedeljka do petka v času od 6. do 8. ure in od 14. do 16. ure;
– na dovoznih priključkih k šolam, zdravstvenim in vzgojno-varstvenim zavodom;
– na rezerviranih parkirnih površinah.
(2) Z denamo kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik inštruktor, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(3) Z denamo kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 15.000 tolarjev.
IV. PROMET KOLES IN KOLES Z MOTORJEM
20. člen
(dovoljena mesta za puščanje koles in koles z motorjem)
(1) Na javnih prometnih površinah v naselju je dovoljeno puščati kolesa le na mestih, ki so za to določena in opremljena s stojali.
(2) V naseljih je prepovedano naslanjati kolesa z motorjem in kolesa (v nadaljnjem besedilu: kolesa) ob zgradbe in druge objekte, ki mejijo na javne prometne površine ter na robnike kolesarskih stez in pločnikov.
(3) Občinska uprava, določi v naseljih prostore, kjer je dovoljeno puščati kolesa in način ureditve kolesarnic.
(4) Pooblaščen vzdrževalec javne prometne površine, lastniki in najemniki lokalov in poslovnih prostorov so odgovorni, da so mesta za puščanje koles primerno opremljena, urejena in vzdrževana.
(5) Če občinski inšpektor ali občinski redar pri pooblaščenem vzdrževalcu javne prometne površine, ugotovi pogoste kršitve obveznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja kolesarnic mora podati občinski upravi utemeljen predlog za uveljavitev sankcij, določenih s pogodbo.
(6) Z denamo kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek imetnik pravice uporabe ali voznik kolesa, če ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena.
(7) Z denamo kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja mest za puščanje koles, če ne ravna v skladu s četrtim odstavkom tega člena, odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest, pa z denarno kaznijo, 20.000 tolarjev.
V. POSEBNI POGOJI UREJANJA PROMETA
21. člen
(drugi varnostni ukrepi)
(1) Odseki cest, ki so nevarni za udeležence v cestnem prometu, morajo biti zavarovani z zaščitno ograjo. Predlog za postavitev zaščitnih ograj lahko poda vzdrževalec javnih cest, policija, krajevna skupnost, svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
(2) Postavitev zaščitne ograje odredi občinska uprava in določi vzdrževalca zaščitne ograje, ki je praviloma vzdrževalec občinskih cest.
22. člen
(1) Zaradi dodatne varnosti otrok, pešcev in kolesarjev, predvsem v bližini vrtcev, šol, zdravstvenih zavodov, igrišč, stanovanjskih naselij in drugih območij, kjer se ti udeleženci pojavljajo v večjem številu, se odredijo dodatni tehnični in drugi ukrepi. Predlog za dodatne tehnične in druge ukrepe lahko poda vzdrževalec javnih prometnih površin, policija, krajevna skupnost, svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
(2) Dodatne tehnične in druge ukrepe za varnost otrok, pešcev in kolesarjev, odredi občinska uprava.
23. člen
(vodenje in gonjenje živine)
(1) Vodenje in gonjenje domačih živali, kot so psi, mačke, drobnica, večje živali, ki lahko ogrožajo promet, se lahko vrši le na povodcu in v spremstvu osebe, ki jih je sposobna voditi in goniti.
(2) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek oseba, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.
24. člen
(uporaba javne prometne površine v druge namene)
(1) Izjemoma se lahko javna prometna površina z dovoljenjem občinske uprave, uporablja za postavljanje kioskov, prodajnih premičnih stojnic, gostinskih vrtov, telefonskih govorilnic, prodajnih avtomatov, panojev, gradbišč in začasnih deponij materiala in podobno (v nadaljnjem besedilu: objekti in naprave).
(2) Za uporabo javne prometne površine, oziroma njenega dela mora uporabnik plačati posebno takso v skladu z odlokom o komunalnih taksah.
(3) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, ki brez dovoljenja postavlja oziroma zavzema javno prometno površino s kakršnimkoli objektom iz prvega odstavka tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 20.000 tolarjev.
25. člen
(1) Gradbišča ob javnih cestah je potrebno urediti tako, da bo ob dežju onemogočeno odnašanje gradbenega in drugega materiala. Pri vključevanju vozil iz gradbišča ali druge neutrjene površine na javno cesto, je potrebno odstraniti blato iz vozišča takoj po onesnaženju in počistiti meteorno kanalizacijo. Če tega izvajalec del, prevoznik oziroma voznik ne opravi sam, stori to takoj na njegove stroške upravljalec javnih cest.
(2) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(3) Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo 10.000 SIT.
26. člen
(1) Prepovedano je pranje vozil in drugih predmetov na javni cesti. Prav tako je prepovedano pranje izven javnih cest, če voda pri pranju odteka po javni cesti.
(2) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(3) Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo 10.000 SIT.
27. člen
(oddajanje javne prometne površine)
(1) Posamezna javna prometna površina oziroma njen del se lahko odda v uporabo tudi na podlagi javnega razpisa.
(2) Katera javna prometna površina se bo oddala v uporabo na podlagi javnega razpisa, odloči s sklepom občinski svet na predlog občinske uprave.
(3) Z izbranim uporabnikom javne prometne površine se sklene najemna pogodba.
28. člen
(nadzor)
(1) Če občinski inšpektor ali občinski redar ugotovi, da se uporablja cesta, posebna prometna površina ali druga javna prometna površina za postavljanje kioskov, prodajnih stojnic, gostinskih vrtov, telefonskih govorilnic, uličnih avtomatov, panojev, gradbišč in začasnih deponij materiala ali podobno, brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem pristojnega organa, lahko občinski inšpektor ali občinski redar odredi takojšnjo odstranitev na stroške kršitelja. Pritožba na odločbo o takojšnji odstranitvi ne zadrži izvršitve.
(2) Izvršitev odredbe občinskega inšpektorja, opravi pooblaščen vzdrževalec javne prometne površine ali druga pooblaščena pravna oseba.
29. člen
(dela na javnih prometnih površinah)
(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na javni prometni površini se lahko opravljajo samo z ustreznim dovoljenjem občinske uprave ter tako, da je pri tem zagotovljena varna vožnja vozil in varnost drugih udeležencev v cestnem prometu.
(2) O izrednih intervencijah na komunalnem omrežju mora njihov upravljavec obvestiti občinsko upravo in policijo, naknadno pa pridobiti ustrezno soglasje.
(3) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 20.000 tolarjev.
(4) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena.
30. člen
(prijava del na javnih prometnih površinah)
(1) Naročnik del iz prejšnjega člena tega odloka, mora plan del prijaviti pooblaščenemu vzdrževalcu javne prometne površine najmanj 15 dni pred začetkom del. Ta mora interese naročnika del uskladiti in dati v potrditev občinski upravi.
(2) Če občinski inšpektor pri pooblaščenem vzdrževalcu javne prometne površine ugotovi pogoste kršitve določbe prvega odstavka tega člena, lahko poda občinski upravi utemeljen predlog za uveljavitev sankcij, določenih s pogodbo.
31. člen
(1) Če se na javni prometni površini izvaja izgradnja ali rekonstrukcija komunalne naprave, je potrebno istočasno obnoviti vse komunalne naprave, ki so dotrajane ali v slabem stanju.
(2) Pred začetkom del iz prejšnjega odstavka opravi ogled občinska uprava in poda pisno oceno, ki jo je dolžan izvajalec v celoti upoštevati.
(3) Če izvajalec iz prejšnjega odstavka ne upošteva pisne ocene pristojnega občinskega organa mu občinski inšpektor zaustavi gradnjo z odločbo. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
(4) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik. ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 20.000 tolarjev.
32. člen
(označevanje dela na javnih prometnih površinah)
(1) Delo na javni prometni površini mora biti vidno označeno in zavarovano s predpisanimi prometnimi znaki, tako da je zagotovljen varen promet.
(2) Delovišče na cesti ali v območju varovalnega pasu ob cesti mora biti ponoči, v megli oziroma slabi vidljivosti predpisano razsvetljeno.
(3) Kadar je potrebno zaradi gradnje ali drugega ostalega dela zasesti pločnik, kolesarsko stezo ali del vozišča tako, da se postavi oder, mora izvajalec del speljati pod odrom prehod za pešce, ki mora biti zavarovan pred padanjem materiala in vode, biti mora razsvetljen ter urejen za varno hojo.
(4) Takoj, ko preneha razlog posebne uporabe javne prometne površine, mora izvajalec del odstraniti prometne znake, branike in ostalo opremo, ki jo je postavil pred ali med izvajanjem del na javni prometni površini.
(5) Prometne znake in druge ovire je izvajalec del dolžan odstranjevati dnevno tako, da jih postavi pred pričetkom dela in odstrani po dnevnem zaključku del, če to dopušča narava dela.
(6) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena.
(7) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik-posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 20.000 tolarjev.
33. člen
(označevanje ovir in odstranitev)
(1) Ovire v cestnem prometu so:
1. delovišče na cesti ali ob cesti, če vpliva na cestni promet;
2. tovor ali predmeti na cesti ali ob cesti, ki ogrožajo ali ovirajo udeležence v cestnem prometu;
3. na cesti ustavljena, pokvarjena ali poškodovana vozila, če ovirajo ali ogrožajo udeležence v cestnem prometu;
4. onesnažena cesta (npr.z gnojem, listjem, zemljo, peskom, oljem), če ogroža ali ovira udeležence v cestnem prometu.
(2) Oviro je treba nemudoma odstraniti s ceste, če:
1. onemogoča odvijanje prometa na tirih;
2. onemogoča promet vozil javnega prevoza;
3. ovira pretočnost prometa ali ogroža udeležence v prometu;
4. ne omogoča vozniku dostopa do javne garaže, dvorišča, skladiščnega prostora in podobnih objektov ali ne omogoča zasebnega dostopa do objekta oziroma zemljišča;
5. pešci, zlasti pa osebe z otroškimi in invalidskimi vozički ne morejo uporabljati pešpoti in pločnikov;
6. kolesarji ne morejo uporabijati kolesarske poti.
(3) Oseba, ki je odgovorna za povzročitev ovire, ki ni posledica nepričakovanega dogodka, mora imeti posebno dovoljenje upravljavca ceste.
(4) Oseba, ki brez dovoljenja povzroči oviro na cesti, mora oviro takoj odstraniti s ceste.
(5) Upravljavec ceste oziroma izvajalec javne službe, mora zagotoviti označitev ovire s predpisano prometno signalizacijo in jo v pogojih slabe vidljivosti in ponoči tudi osvetliti.
(6) Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire nosi tisti, ki je oviro povzročil. Če ni mogoče ugotoviti, kdo je pustil vozilo, mora stroške poravnati lastnik vozila, ki je povzročilo oviro, razen če mu je bilo vozilo neupravičeno odvzeto. Lastnik vozila, ki je povzročilo oviro, mora na zahtevo občinskega inšpektorja ali občinskega redarja dati osebne podatke o osebi, ki ji je dovolil voziti svoje vozilo.
(7) Z denarno kaznijo 15.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim, ali tretjim, ali četrtim odstavkom tega člena.
(8) Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznujejo za prekršek drugi udeleženci v cestnem prometu, ki ravnajo v nasprotju s tretjim, ali četrtim odstavkom tega člena.
(9) Z denarno kaznijo 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim, tretjiim, ali četrtim odstavkom tega člena, odgovoma oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev.
34. člen
(prepoved prometa)
(1) Občinska uprava sama ali na predlog pooblaščenega vzdrževalca javne prometne površine oziroma izvajalca rekonstrukcijskih ali obnovitvenih del, odredi splošno prepoved prometa ali prepoved prometa za posamezne vrste vozil na vsej, na delu ali na posameznih odsekih ceste (razen državnih cest), posebni prometni površini ali drugi javni prometni površini (v nadaljevanju: prometna površina), na območju Občine Laško:
– če je prometna površina ali objekt na njej oziroma ob njej v takem stanju, da promet ni mogoč ali je mogoč samo za posamezne vrste vozil;
– če bi promet posameznih vrst vozil škodoval prometni površini ali objektom na njej oziroma ob njej ter drugim javnim interesom;
– če se rekonstrukcija, obnovitvena in redna vzdrževalna dela na prometni površini ne dajo izvesti, ne da bi se ustavil promet;
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na varnost prometa.
(2) Splošna prepoved prometa na prometnih površinah iz prvega odstavka tega člena sme biti samo začasna in ne sme trajati dalj, kot je nujno potrebno, da se razlogi za omejitev ali prepoved odpravijo.
35. člen
(seznanitev javnosti)
(1) Organizator prireditve oziroma izvajalec del na javni prometni površini, mora po pridobitvi dovoljenja javnost seznaniti s spremenjenimi prometnimi razmerami in časom trajanja spremenjenih razmer na lastne stroške na krajevno običajen način.
(2) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 10.000 tolarjev.
36. člen
(določitev prometne ureditve in postavljanje prometne signalizacije na javnih prometnih površinah)
(1) Določitev prometne ureditve in postavitev, dopolnitev, spremembo ali odstranitev prometne signalizacije in talnih obeležb na javnih prometnih površinah, se opravi na podlagi odločbe občinske uprave.
(2) Prometno signalizacijo na javnih prometnih površinah sme postavljati le pooblaščen vzdrževalec javne prometne površine v skladu z dovoljenjem.
(3) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena.
(4) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 20.000 tolarjev.
VI. ODSTRANJEVANJE NEPRAVILNO PARKIRANIH, POKVARJENIH, POŠKODOVANIH IN ZAPUŠČENIH VOZlL
37. člen
(zapuščeno, pokvarjeno ali poškodovano vozilo)
(1) V primeru, da občinski redar ali občinski inšpektor najde zapuščeno, pokvarjeno ali poškodovano vozilo, ki je parkirano na cesti, na zemljišču ob cesti, na kakšni drugi javni prometni površini ali drugih javnih površinah (parki, zelenice...) mora ugotoviti lastnika in mu odrediti, da vozilo odstrani na lastne stroške.
(2) Če lastnik ne odstrani zapuščenega, pokvarjeno ali poškodovano vozilo, občinski redar ali komunalno cestni inšpektor pa ugotovi, da se vozilo v nobenem primeru ne more usposobiti za vožnjo, po predhodnem obvestilu lastnika, odredi odstranitev na stroške lastnika.
(3) V primeru, ko občinski redar ali občinski inšpektor ne more ugotoviti lastnika, zapuščeno vozilo pa se v nobenem primeru ne more usposobiti za vožnjo, odredi odstranitev.
(4) O najdenem zapuščenem vozilu in njegovi odstranitvi po določbah prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, mora občinski redar ali občinski inšpektor sestaviti poseben zapisnik.
38. člen
(odvoz nepravilno parkiranih vozil)
(1) Če občinski redar ugotovi, da je na javni prometni površini vozilo parkirano tako, da ovira druge udeležence v cestnem prometu odredi, da se odstrani z javne prometne površine na določeno površino namenjeno za hrambo in varovanje vozil, na stroške lastnika oziroma voznika.
(2) Šteje se, da parkirano vozilo ovira, če je parkirano v nasprotju s 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 7. točko 10. člena tega odloka.
39. člen
Odstranitev nepravilno parkiranih, zapuščenih ali pokvarjenih vozil opravi pooblaščena pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, ki je registriran(a) za tako dejavnost.
40. člen
(cena odvoza)
Ceno za odvoz nepravilno parkiranih, zapuščenih in pokvarjenih vozil na predlog pooblaščene službe iz prejšnjega člena tega odloka, potrdi občinski svet.
41. člen
(postavitev naprave na nepravilno parkirano vozilo)
(1) Občinski redar lahko izda odredbo, da se napačno parkirano vozilo blokira s posebno tehnično napravo (lisice) tako, da ga lastnik oziroma voznik ne more uporabljati do identifikacije kršilca oziroma poravnave mandatne kazni ali prevzema plačilnega naloga (sklepa).
(2) Odredbo za namestitev in odstranitev posebne tehnične naprave za blokado napačno ustavljenega ali parkiranega vozila, izda občinski redar pooblaščeni službi iz 39. člena tega odloka.
(3) Na vozilo, ki je parkirano tako, da ogroža druge udeležence v cestnem prometu, ni dovoljeno postaviti tehnične naprave, ki prepreči odpeljati vozilo, pač pa se za tako parkirano vozilo odredi odvoz.
(4) Ceno namestitve in sprostitve posebne tehnične naprave, ki prepreči odpeljati vozilo, na predlog izvajalca potrdi občinski svet.
42. člen
(polovična cena odvoza)
(1) Če lastnik oziroma voznik vozila, odstrani vozilo potem, ko je pooblaščena uradna oseba že pozvala pooblaščeno službo za odvoz vozil, da odstrani vozilo, vozilo za odstranjevanje vozil pa še ni odpeljalo s kraja oziroma je vozilo pričelo z dvigovanjem vozila, mora voznik lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila, plačati 50% določene višine stroškov odvoza.
(2) Javne prometne površine, s katerih se redno odvažajo nepravilno parkirana vozila so označene z ustrezno prometno signalizacijo.
VII. VARSTVO CEST IN OKOLJA
43. člen
(1) Vozilo na motorni pogon, ki se je ustavilo zaradi kakršnih koli razlogov, sme imeti motor med postankom v teku največ 3 minute. Če je postanek daljši, mora voznik motor ustaviti.
(2) Ogrevanje strojev motornih vozil pred pričetkom vožnje ali zaradi segrevanja kabin je na območju mesta in naselij v Občini Laško prepovedano.
(3) Pri uporabi vozil je lastnik vozila oziroma imetnik pravice uporabe dolžan preprečiti nepotreben ropot (vožnja brez dušilcev zvoka ali s pregorelimi izpušniki) in nedovoljene emisije izpušnih plinov.
(4) Prepovedano je iz vozil izpuščati, metati ali odlagati na ali ob javne prometne površine, kanalizacijo, dvorišča in druge površine goriva, maziva, dele vozil in druge snovi ali predmete, ki lahko škodujejo ljudem, živalim, rastlinam ali kakorkoli drugače onesnažujejo okolje.
(5) Prepovedano je pranje vozil na javnih površinah, ob izvirih in ob vodotokih.
(6) Pri izvajanju zimske službe je prepovedano uporabljati snovi za posipanje proti poledici v količinah, ki presegajo predpisane količinske normative.
(7) Z denarno kaznijo 15.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(8) Z denarno kaznijo 250.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, ki ravna v nasprotju s četrtim ali petim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev.
VIII. PRISTOJNOSTI ORGANOV ZA IZVRŠEVANJE TEGA ODLOKA
44. člen
(občinska uprava)
(1) Občinska uprava:
1. določi parkirne površine, način parkiranja, prepoved parkiranja in ustavitve po določenih cestah in ob trgovinskih in gostinskih lokalih;
2. odredi postavitev in vzdrževanje varovalnih ograj na nevarnih krajih, kjer so ogroženi pešci;
3. odredi dodatne tehnične in druge ukrepe za varnost otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vrtcev, šol, zdravstvenih zavodov, igrišč, stanovanjskih naselij in drugih območij, kjer se ti udeleženci pojavljajo v večjem številu;
4. odredi odstranitev uničene, poškodovane, izrabljene ali neustrezno postavljene prometne signalizacije, ter postavitev nove signalizacije;
5. odredi ukrepe za umirjanje prometa;
6. predpiše pogoje in ukrepe, ki jih je potrebno upoštevati pri prekopavanju cest in drugih delih na javnih prometnih površinah;
7. določi prednostne in stranske ceste;
8. določi enosmerne ceste;
9. omeji hitrost vožnje skozi naselje na občinskih cestah;
10. uredi promet pešcev in promet s kolesi, koles z motorjem in vprežnimi vozili;
11. ukrepa v drugih zadevah lokalnega pomena v naseljih.
(2) Občinska uprava ali izvajalec javne službe, mora v primerih, ko to narekuje varnost prometa, nemudoma obvestiti komunalno-cestnega inšpektorja, ki z odločbo odredi znižanje ograje ali žive meje na 70 cm višine ali da se posekajo veje dreves ki posegajo v pregledni trikotnik, kadar je to potrebno zaradi preglednosti križišča ali ovinka.
45. člen
Zadeve s področja upravno tehničnega urejanja prometa opravlja občinska uprava. Pred odločitvijo mora pridobiti mnenje policije in sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
46. člen
(opravljanje nadzorstva)
Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov o ureditvi prometa, ki se neposredno uporabljajo za javne prometne površine, nadzirajo občinski redar in občinske inšpekcije.
47. člen
(naloge občinskega redarja)
Pri opravljanju nadzora nad določbami tega odloka ima občinski redar naslednje pristojnosti:
1. ugotavlja istovetnost storilca prekrška;
2. opravlja nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili;
3. opravlja nadzor nad nalaganjem in razlaganjem tovora;
4. odreja odvoz nepravilno parkiranih in dotrajanih ali zapuščenih vozil, počitniških prikolic;
5. odreja postavitev naprave s katero se prepreči odpeljati nepravilno parkirano vozilo;
6. izdaja plačilne naloge kršiteljem;
7. predlaga uvedbo postopka o prekršku;
8. opozarjati na lažje kršitve.
48. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik iz 16. člena tega odloka, se s pogodbo lahko pooblasti za izvajanje dejavnosti nadzora dovoza v območje z omejenim prometom, in parkiranja na parkirnih površinah, ki so v njenem upravljanju.
49. člen
(pritožbeni organ)
Zoper dovoljenja, ki so izdana v postopku pridobitve dovoljenj za poseg v prostor in katera po določbah tega odloka izdaja občinska uprava, je dovoljena pritožba na župana.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
50. člen
(odgovornost lastnika vozila)
(1) Če se pojavi dvom, ali je lastnik oziroma imetnik uporabe vozila v času storitve prekrška vozil vozilo, in če se o tem ne želi izjaviti, se kaznuje za storjeni prekršek, kot, da je vozil sam, razen če iz posebej opravičenih razlogov ni mogel vedeti, kdo je vozil vozilo.
(2) Če je lastnik vozila ali imetnik pravice uporabe vozila pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, se mora izjaviti odgovorna oseba. Če se o tem ne želi izjaviti, se kaznujeta za storjeni prekršek odgovoma oseba in pravna oseba.
51. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Laško (Uradni list SRS, št. 25/88, RS, št. 20/91, 39/98), določbe odloka o ureditvi prometa v SMJ Laško (Uradni list RS, št. 60/95, 39/98), kolikor niso v nasprotju s tem odlokom, ostanejo v veljavi.
52. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34001-1/99-02/03
Laško, dne 3. novembra 1999.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost