Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999

Kazalo

4838. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Krško, stran 15082.

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS in 74/98) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 11. seji dne 2. 12. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Krško
1. člen
V pravilniku o vrednotenju športnih programov v Občini Krško (Uradni list RS, št. 40/99), se v 2. členu na koncu prve alinee doda naslednje besedilo: “razen društev, ki združujejo invalidne osebe s stalnim bivališčem v Občini Krško“, v zadnji alinei za besedico “občini“, pa se črta naslednje besedilo:“oziroma od nje imenovanemu organu“.
2. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da glasi:
“Občina Krško sklene pogodbo z upravičenci do sofinanciranja, ki jih izbere po postopku in na način, kot je določeno v tem pravilniku.“.
3. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da glasi:
“Občina Krško vsako leto do konca novembra objavi javni razpis za zbiranje ponudb programov, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev, in sicer za naslednje leto. Postopek javnega razpisa in vrednotenja športnih programov v skladu s tem pravilnikom, opravi komisija, ki jo imenuje župan.
Komisija za vrednotenje športnih programov določi vsebino in postopek javnega razpisa. Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 15 dni. Komisija ovrednoti programe, ki so prispeli na javni razpis in o številu točk obvesti posamezne prijavitelje športnih programov. Prijavitelj športnega programa lahko ugovarja zoper določitev števila točk za program, ki ga je prijavil, in sicer v roku 8 dni od prejema obvestila komisije za vrednotenje športnih programov. Komisija za vrednotenje športnih programov obravnava prejete ugovore in predlog o dokončni določitvi števila točk za vse programe posreduje v sprejem županu. O dokončni določitvi števila točk za posamezne programe, se obvesti prijavitelje – izvajalce programov, ki se jih istočasno pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju športnega programa.
V pogodbi o sofinanciranju športnega programa, se opredeli vsebina in obseg izbranega programa, čas realizacije programa, višina sofinanciranja, roki za izplačila in način nadzora nad izvajanjem programa in porabo proračunskih sredstev.“.
4. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da glasi:
“Občinska uprava vodi evidence o izvajanih športnih programih, opravlja nadzor nad izvajanjem programov po sklenjenih pogodbah ter enkrat letno poroča občinskemu svetu o realizaciji programov in doseženih rezultatih.“.
5. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da glasi:
“1. Interesna športna vzgoja otrok in mladine
Interesno športno vzgojo mladih izvajajo vzgojno varstvene ustanove, šolska športna društva in klubi (društva). V vadbeni skupini mora biti od 12 do 20-udeležencev, razen za predšolske otroke, kjer se upoštevajo veljavni normativi. Delo obsega:
– v starosti do 7 let: 40-urni program redne vadbe,
– v starosti od 7 do 15 let: 80-urni program redne vadbe,
– v starosti od 16 do 19 let: 80-urni program redne vadbe.
1.1. Za predšolske otroke se prizna:
– strošek nabave knjižic, nalepk, značk in diplom za akcijo “Zlati sonček“ in “Morski konjiček“,
– za 10-urni program v akciji “Naučimo se plavati“: 10 točk,
– za 10-urni program v akciji “Ciciban planinec“: 10 točk,
– za 40-urni program redne vadbe: 40 točk.
1.2. Za osnovno in srednješolsko mladino se prizna:
– za 80-urne programe v skupini od 12 do 20 udeležencev: 80 točk,
– strošek knjižic, nalepk, značk, diplom in plakatov za “Zlati sonček“, “Krpana“, “Športno značko“ in “Delfinčka“,
– strošek sodnikov in organizacije občinskih tekmovanj,
– strošek prijavnine za tekmovanja ter prevozov za tekmovanja na nivoju više od občinskega – nad 30 kilometrov iz Krškega,
– do 80-urni programi planinstva in taborništva ter podobnih dejavnosti: do 80 točk.
2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
2.1. Kolektivne športne panoge: v vadbeni skupini se priporoča najmanj dvojno število tekmovalcev na tekmi. Vadba mora biti zagotovljena najmanj 40 tednov letno.
Sofinancirajo se programi redne vadbe:
– cicibani/cicibanke: 120-urni program redne vadbe: 120 točk (vadba najmanj 2-krat tedensko),
– ml. dečki/deklice: 180-urni program redne vadbe: 180 točk (vadba najmanj 3-krat tedensko),
– st. dečki/ deklice: 240-urni program redne vadbe: 240 točk (vadba najmanj 4-krat tedensko),
– kadeti/kadetinje: 320-urni program redne vadbe: 320 točk (vadba najmanj 5-krat tedensko),
– mladinci/mladinke: 320-urni program redne vadbe: 320 točk (vadba najmanj 5-krat tedensko).
Na prvenstvenih tekmah, ki jih organizira strokovna republiška organizacija, se prizna:
– stroške sodnikov: 15 točk za tekme doma,
– stroške prevozov: 10 točk za tekme v gosteh, če ekipa šteje 12 tekmovalcev. Če ekipa šteje nad 12 tekmovalcev, se število točk zviša za 30%, če ekipa šteje 11 do 8 tekmovalcev, se število točk zmanjša za 30%, če ekipa šteje 7 tekmovalcev in manj, se število točk zmanjša za 50%.
2.2. Individualne športne panoge:
Za uvrstitev v selektivne skupine morajo imeti športna društva najmanj 1 športnika državnega, perspektivnega ali mladinskega razreda po uradnih obvestilih Olimpijskega komiteja Slovenije oziroma ustrezne panožne zveze, ali določeno število športnikov (8), ki se udeležujejo uradnih državnih tekmovanj.
Sofinancira se programe redne vadbe v naslednjih kategorijah (po kategorizaciji strokovnih zvez):
– cicibani/cicibanke: 120-urni program redne vadbe: 120 točk (skupina šteje 8 tekmovalcev),
– ml. dečki/deklice: 180-urni program redne vadbe: 180 točk (skupina šteje 8 tekmovalcev),
– st. dečki/deklice: 240-urni program redne vadbe: 240 točk (skupina šteje 8 tekmovalcev),
– kadeti/kadetinje: 320-urni program redne vadbe: 320 točk (skupina šteje 4 tekmovalce),
– mladinci/mladinke: 320-urni program redne vadbe: 320 točk (skupina šteje 4 tekmovalce).
Število vadb tedensko mora biti isto kot v kolektivnih športnih panogah.
Za vse programe se za prvenstvene tekme prizna:
– sodniške stroške za tekmo doma: 10 točk, v izjemnih primerih do 50 točk (kolesarstvo, plavanje),
– prevozne stroške za tekmo v gosteh: enako kot v kolektivnih športnih panogah.
3. Športno rekreativna dejavnost
To dejavnost si občani v glavnem plačujejo sami. Za program redne športno rekreativne vadbe se lahko prijavijo vsa tista društva, ki:
– imajo organizirano vadbo pod strokovnim nadzorom najmanj 35 tednov v letu po enkrat do dvakrat tedensko po eno uro,
– redno vadijo na športnih objektih v Občini Krško;
– vsi njihovi člani redno plačujejo članarino.
Prizna se:
– stroške strokovnega kadra: - za mladino do 18 let: 80-urni program: 80 točk,
- za vse ostale: 40-urni program: 40 točk,
– stroške priznanj za rekreativne prireditve.
4. Kakovostni šport (članske ekipe)
Za te programe lahko konkurirajo le tisti, ki konkurirajo tudi za vsaj en program pod 2. točko 7. člena tega pravilnika.
4.1. Kolektivne športne panoge:
Sofinancira se:
4.1.1. Redna vadba:
– IV. liga po rangu: 220-urni program: 220 točk (vadba najmanj 3-krat tedensko),
– III. liga po rangu: 300-urni program: 300 točk (vadba najmanj 4-krat tedensko),
– II. liga po rangu: 340-urni program: 340 točk (vadba najmanj 5-krat tedensko),
– I. liga po rangu: 400-urni program: 400 točk (vadba najmanj 6-krat tedensko).
V vadbeni skupini se priporoča dvojno število tekmovalcev kot na tekmi.
4.1.2. Uvrstitev v pretekli tekmovalni sezoni: velja, kolikor ima ekipa vse športnike vzgojene doma (100%). Za vsak 1% kupljenega športnika, nastopajočega v ekipi, se število točk zmanjša za 2%.
– I. slovenska članska liga, uvrstitev od 1. do 3. mesta: 800 točk,
– I. slovenska članska liga, uvrstitev od 4. do 7. mesta: 560 točk,
– I. slovenska članska liga, uvrstitev od 8. do 11. mesta: 400 točk,
– I. slovenska članska liga, uvrstitev od 12. mesta in nižje: 300 točk,
– II. slovenska članska liga, uvrstitev na 1. mesto: 400 točk,
– II. slovenska članska liga, uvrstitev od 2. do 4. mesta: 250 točk,
– II. slovenska članska liga, uvrstitev od 5. do 8. mesta: 180 točk,
– II. slovenska članska liga, uvrstitev od 9. mesta in nižje: 120 točk,
– III. slovenska članska liga, uvrstitev na 1. mesto: 120 točk.
Število točk je določeno na ligo 12 ekip. Kolikor v ligi sodeluje več ekip, se število točk procentualno poveča, kolikor je število ekip manjše, pa se število točk procentualno zmanjša. Niže uvrščene ekipe se ne točkujejo.
Število zgoraj navedenih točk pripada ekipi, kolikor se v posamezni športni panogi tekmovanje odvija v treh kakovostnih stopnjah (I., II. in III. liga). Kolikor je tekmovalnih stopenj manj, se najnižja stopnja nagrajuje kot III. liga in navzgor.
4.2. Individualne športne panoge:
Sofinancira se:
4.2.1. Redna vadba:
400-urni programi: 400 točk
V vadbeni skupini morajo biti najmanj 4 vadeči.
4.2.2. Ekipne kategorije:
Točkuje se samo uvrstitev v pretekli tekmovalni sezoni. Število točk se določi enako kot v kolektivnih športnih panogah (točka 4.1.2.), vendar se točke delijo s številom disciplin v panogi.
Sofinancirajo se pod pogojem:
– da na državnem prvenstvu sodeluje najmanj 6 ekip ali
– da se na državno prvenstvo uvrsti na podlagi predhodnih kvalifikacij ali norme.
4.2.3. Posamezniki (točkujejo se samo doma vzgojeni športniki):
Posamezniki se točkujejo po istem sistemu kot ekipne kategorije v individualnem športu.
Točkuje se samo doseženo 1. do 12. mesto na državnem prvenstvu.
5. Vrhunski šport
5.1. Športni dodatek
Prizna se kategoriziranim športnikom (določa jih Olimpijski komite Slovenije), in sicer:
– športniku svetovnega razreda 300 točk,
– športniku mednarodnega razreda 240 točk,
– športniku perspektivnega razreda 144 točk,
– športniku državnega razreda 108 točk,
– športniku mladinskega razreda 84 točk,
– reprezentantu Slovenije 60 točk.
Kategoriziranim športnikom, vzgojenim v Posavju, se število točk poveča za 20%.
5.2. Priprave statusnih športnikov 30 točk letno.
5.3. Udeležba na svetovnih in evropskih prvenstvih ter na olimpijskih igrah kot reprezentant Slovenije:
5.3.1. Evropska prvenstva:
– pionir 40 točk,
– kadet 60 točk,
– mladinec 80 točk,
– član 100 točk.
5.3.2. Svetovna prvenstva:
– pionir 60 točk,
– kadet 80 točk,
– mladinec 100 točk,
– član 120 točk.
5.3.3. Olimpijske igre (organizator OK):
– udeleženec: 150 točk.
5.4. Stimulativno nagrajevanje trenerjev:
Trenerju, ki je s svojim strokovnim delom ustvaril tekmovalca, ki je pridobil status športnika ali postal reprezentant Slovenije v svoji kategoriji, se prizna stimulativno nagrajevanje 400 točk, s korekcijskimi faktorji:
– za reprezentanta Slovenije: 0,50
– za mladinski razred: 0,70
– za državni razred: 0,90
– za perspektivni razred: 1,20
– za mednarodni razred: 2,00
– za svetovni razred: 2,50.
6. Šport invalidov
Prizna se 80-urni program redne vadbe invalidov v skupini nad 3 udeležence: 80 točk.
7. Program skupnih nalog
Za izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnega kadra se prizna:
strošek prijavnine (kotizacije) strokovnim kadrom, ki delujejo v športnih društvih, na podlagi predložitve plačanega računa. Kandidat, kateremu se poravnajo ti stroški, mora podpisati pogodbo, da bo najmanj eno leto opravljal v društvu strokovno pedagoško delo.“.
6. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da glasi:
“Izvajalcem programov športa, do vključno mladinskih kategorij, ki so bili izbrani na javnem razpisu, se za izvedbo pogodbeno določenega programa, omogoči brezplačna uporaba pokritih športnih objektov, ki so last Občine Krško in v upravljanju osnovnih šol. Pogodba o uporabi se sklene med občino in upravljalcem športnega objekta.“.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/18-621-3/98
Krško, dne 2. decembra 1999.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost