Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999

Kazalo

4827. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Dolenjske Toplice, stran 15073.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) in 17. člena statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na 10. redni seji dne 30. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Dolenjske Toplice
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega glasila Občine Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: glasilo).
2. člen
Ime glasila je: Glasilo Občine Dolenjske Toplice.
3. člen
Izdajatelj glasila je Občina Dolenjske Toplice.
4. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku in se uvršča v informativni periodični tisk.
Glasilo je namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih v Občini Dolenjske Toplice ter o hotenjih in interesih občanov Občine Dolenjske Toplice. Cilj glasila je objavljanje objektivnih informacij o pomembnejših področjih življenja in dela v občini.
5. člen
Glasilo se izdaja enkrat mesečno, lahko pa izide tudi kot izredna številka.
Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v občini.
6. člen
Občinski svet imenuje štiričlanski uredniški odbor za izdajanje glasila za mandatno dobo 4 let (v nadaljevanju: odbor).
Naloge odbora so:
– obravnava programsko zasnovo glasila;
– obravnava in sprejema stališča v zvezi z uresničevanjem programske zasnove;
– izdajatelju glasila podaja mnenja o imenovanju in razreševanju odgovornega urednika;
– obravnava pobude, mnenja, predloge odgovornega urednika;
– obravnava ekonomska in druga vprašanja v zvezi z glasilom;
– opravlja druge naloge v zvezi z izdajanjem glasila in uresničevanjem njegove programske zasnove.
7. člen
Odgovornega urednika glasila imenuje občinski svet na predlog komisije za volitve in imenovanja za mandatno obdobje 4 let.
Odgovorni urednik:
– predlaga programsko zasnovo glasila;
– pripravlja in ureja glasilo;
– izvaja druge naloge s področja uresničevanja programske zasnove in izdaje glasila.
Odgovorni urednik je lahko razrešen pred potekom mandata po postopku kot je bil imenovan.
8. člen
Programsko zasnovo glasila sprejme občinski svet na predlog odgovornega urednika. S programsko zasnovo se podrobneje določi namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča glasila. Programska zasnova se objavi v glasilu.
9. člen
Posamezna tehnična in organizacijska opravila se lahko prenesejo na zunanjega izvajalca s pogodbo, ki jo sklene župan.
10. člen
Viri financiranja glasila so:
– proračunska sredstva izdajatelja,
– prihodek od reklam in drugih sporočil,
– drugi prihodki.
Glasilo se sme izdajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
11. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške pridobivanja reklam,
– stroške dostave glasila, materialni stroški uredništva,
– avtorske honorarje,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
12. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 082-01/632-02
Dolenjske Toplice, dne 30. novembra 1999.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

AAA Zlata odličnost