Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999

Kazalo

4821. Sklep o določitvi stopnje članskega prispevka Gospodarske zbornice Slovenije za leto 2000, stran 15063.

Na podlagi 20. člena zakona o Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 14/90) ter 57. člena statuta (Glas gospodarstva, št. 5/95) in na predlog upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije (v nadaljevanju: GZS) z dne 24. 11. 1999 je Skupščina GZS dne 8. 12. 1999 sprejela
S K L E P
o določitvi stopnje članskega prispevka Gospodarske zbornice Slovenije za leto 2000
1
Zavezanci za plačilo članskega prispevka so člani GZS v skladu s 1. členom zakona o GZS (Uradni list RS, št. 14/90) in 2. členom statuta GZS (GG, št. 5/95).
Zavezanci so tudi prostovoljni člani GZS.
2
Osnova za obračun članskega prispevka
Osnova za obračun članskega prispevka za leto 2000 je v skladu z 19. členom statuta GZS seštevek amortizacije in bruto plač iz letnega poročila oziroma davčnega izkaza za leto 1999.
V skladu z 19. členom statuta GZS se s tem sklepom tudi določita pavšalni znesek članskega prispevka in oprostitev plačila članskega prispevka tistim zavezancem, pri katerih vrednost osnove iz prejšnjega odstavka te točke ali vrednosti letnih prihodkov ne dosegata zneska, določenega s tem sklepom.
Poračun članskega prispevka za leto 2000 se izvrši po prejemu podatkov iz letnega poročila oziroma davčnega izkaza za leto 2000.
3
Zavezanci se razvrstijo na:
– zavezance, katerih vsota bilančnih postavk – poprečni mesečni znesek amortizacije in znesek bruto plač v letu 1999 znaša najmanj 2,200.000 tolarjev (zavezanec po obračunu);
– zavezance, katerih vsota bilančnih postavk – poprečni mesečni znesek amortizacije in znesek bruto plač v letu 1999 je nižja od 2,200.000 tolarjev (zavezanec za pavšal).
4
Stopnja članskega prispevka
Zavezancem po obračunu se mesečno obračunava članski prispevek po stopnji 0,23% od ene dvanajstine vrednosti osnove v 2. točki tega sklepa. Če je zavezanec posloval manj kot dvanajst mesecev, se pri mesečnem obračunu članskega prispevka osnova iz 2. točke tega sklepa sorazmerno zmanjša glede na število mesecev poslovanja. Članicam, ki bi po izračunu presegle mejo 2,500.000 tolarjev mesečnega članskega prispevka, se znesek nad to mejo korigira s faktorjem 0,20. Podjetja, ki v svojih bilancah izkazujejo pod postavko amortizacija tudi amortizacijo gospodarske infrastrukture (elektrarne, pristanišča, premogovniki ipd.), se ta ne upošteva v osnovo za izračun članskega prispevka. Ta podjetja sporočijo do 28. 2. 2000 komisiji za članski prispevek delež amortizacije gospodarske infrastrukture v celotni amortizaciji.
Zavezancem za pavšal se obračunava pavšalni znesek članskega prispevka v višini 4.500 tolarjev mesečno.
Zavezancem za pavšal, pri katerih je od datuma registracije do 1. 1. 2000 preteklo manj kot 3 leta, se obračunava pavšalni znesek članskega prispevka v višini 3.000 tolarjev mesečno.
Zavezanci za pavšal, katerih prihodki iz letnega poročila oziroma davčnega izkaza za leto 1999 ne presegajo 2,000.000 tolarjev letno, so oproščeni plačila članskega prispevka.
Zavezanci za pavšal, katerih nabavna vrednost blaga iz letnega poročila oziroma davčnega izkaza za leto 1999 predstavlja več kot 82% prihodkov in hkrati izkazujejo prihodke iz letnega poročila oziroma davčnega izkaza za leto 1999 do 10,000.000 tolarjev, so oproščeni plačila članskega prispevka.
5
Dvojno članstvo
Zavezancem iz 1. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi obrtno oziroma obrti podobno dejavnost (člani GZS in Obrtne zbornice Slovenije), se članski prispevek obračuna na podlagi izjave o deležu neobrtne dejavnosti na naslednji način:
– če znaša delež neobrtne dejavnosti do 20%, je zavezanec oproščen plačila članskega prispevka;
– če znaša delež neobrtne dejavnosti od vključno 20% do vključno 80%, se zavezancu določi članski prispevek v višini 50% članskega prispevka po 4. točki tega sklepa;
– če znaša delež neobrtne dejavnosti nad 80%, se zavezancu obračuna polni članski prispevek po 4. točki tega sklepa.
6
Zapadlost plačil članskega prispevka
Zavezanci iz 1. točke – samostojni podjetniki posamezniki plačujejo članski prispevek v skladu s 4. točko v 12 obrokih do 15. v mesecu za tekoči mesec.
Zavezanci iz prve alinee 3. točke – gospodarske družbe plačujejo članski prispevek v 12 obrokih do 10. v mesecu za tekoči mesec na žiro račun GZS 50101-849-91251.
Zavezanci iz druge alinee 3. točke – gospodarske družbe (pavšalisti), plačujejo članski prispevek v skladu z drugim odstavkom 4. točke, in sicer v maju 2000 za obdobje januar–junij 2000 in v oktobru 2000 za obdobje julij–december 2000 na žiro račun GZS 50101-849-91251.
7
Obračunavanje, pobiranje in izterjavo članskega prispevka zavezancev izvaja za račun GZS Davčna uprava Republike Slovenije ob uporabi zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96). V ta namen sklene GZS z DURS posebno pogodbo s priloženim seznamom zavezancev in v skladu z odločitvijo organov upravljanja.
8
Za nepravočasna plačila obveznosti iz naslova članskega prispevka se zaračunavajo zamudne obresti in stroški izterjave.
9
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Glasu gospodarstva ter velja za leto 2000.
Predsednik
Skupščine GZS
Janez Bohorič l. r.

AAA Zlata odličnost