Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999

Kazalo

4816. Sklep št. 5/99 Pridružitvenega sveta z dne 3. 1. 1999, s katerim se sprejemajo določila in pogoji za sodelovanje Republike Slovenije v programih Skupnosti na področjih socialne politike in zdravstva, stran 15028.

Na podlagi 112. člena Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani s sklepno listino (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 13/97) in sklepa Vlade Republike Slovenije, sprejetega na 132. seji dne 28. 10. 1999 se objavi
S K L E P
št. 5/99 Pridružitvenega sveta z dne 3. 11. 1999, s katerim se sprejemajo določila in pogoji za sodelovanje Republike Slovenije v programih Skupnosti na področjih socialne politike in zdravstva
Besedilo sklepa Pridružitvenega sveta št. 5/99 z dne 3. 11. 1999 in prilog se v slovenskem besedilu glasi:
PRIDRUŽITVENI SVET JE,
ob upoštevanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na eni strani in Republiko Slovenijo na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Evropski sporazum)1, in zlasti njegovega 106. člena glede sodelovanja Republike Slovenije v programih Skupnosti,
ker
1. v skladu s 106. členom Evropskega sporazuma Republika Slovenija lahko sodeluje v okvirnih programih Skupnosti, posebnih programih, projektih ali drugih dejavnostih Skupnosti zlasti na področjih socialne politike in zdravstva,
2. v skladu s 106. členom Evropskega sporazuma o določilih in pogojih za sodelovanje Republike Slovenije v dejavnostih, navedenih v 106. členu, odloča Pridružitveni svet,
SKLENIL, KOT SLEDI
1. člen
Republika Slovenija sodeluje v programih Evropske skupnosti za promocijo zdravja, boja proti raku, preprečevanja aidsa in drugih prenosljivih bolezni, odvisnosti od drog in enakih možnosti za moške in ženske po določilih in pogojih, točno določenih v prilogah I in II, ki sta sestavni del tega sklepa.
2. člen
Ta sklep začne veljati na dan, ko je sprejet.
Velja do 31. decembra 2000.
Podpisano dne 3. novembra 1999
Za Pridružitveni svet
Predsedujoča
Tarja Halonen l. r.
PRILOGA I
DOLOČILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE V PROGRAMIH ZA PROMOCIJO ZDRAVJA, BOJA PROTI RAKU, PREPREČEVANJA AIDSA IN DRUGIH PRENOSLJIVIH BOLEZNI, ODVISNOSTI OD DROG IN ENAKIH MOŽNOSTI ZA MOŠKE IN ŽENSKE
1. Republika Slovenija sodeluje v vseh dejavnostih za promocijo zdravja, boja proti raku, preprečevanja aidsa in drugih prenosljivih bolezni, odvisnosti od drog in programih enakih možnosti za moške in ženske (v nadaljnjem besedilu: “programi“) v skladu s cilji, kriteriji in postopki, če ni drugače določeno v tem sklepu, ki so opredeljeni z odločbo št. 645/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. marca 1996, s katero se sprejema program dejavnosti Skupnosti za promocijo zdravja, obveščanja, izobraževanja in usposabljanja v okviru dejavnosti na področju zdravja ljudi (1966-2000), in zlasti z drugim odstavkom 6. člena navedene odločbe, z odločbo št. 646/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. marca 1996, s katero se sprejema načrt ukrepov boja proti raku v okviru dejavnosti na področju zdravja ljudi (1996 do 2000), in zlasti z drugim odstavkom 6. člena te odločbe, z odločbo št 647/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. marca 1996, s katero se sprejema program dejavnosti Skupnosti za preprečevanje aidsa in nekaterih drugih prenosljivih bolezni v okviru dejavnosti na področju zdravja ljudi (1996-2000), in zlasti z drugim odstavkom 6. člena te odločbe, z odločbo št. 102/97/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1996, s katero se sprejema program dejavnosti Skupnosti za preprečevanje odvisnosti od drog v okviru dejavnosti na področju zdravja ljudi (1996-2000), in zlasti z drugim odstavkom 6. člena te odločbe, in odločba Sveta (95/593/ES) z dne 22. decembra 1995 o srednjeročnem programu dejavnosti Skupnosti glede enakih možnosti za moške in ženske (1996-2000), in zlasti s prvim odstavkom 6. člena te odločbe.
2. Določila in pogoji za predložitev, oceno in izbor prošenj v zvezi z ustanovami, organizacijami in posamezniki iz Republike Slovenije, ki izpolnjujejo pogoje, bodo, kolikor je mogoče, skladni z določili in pogoji v državah članicah Skupnosti.
3. Da bi programom, transnacionalnim projektom in dejavnostim, ki jih bo predlagala Slovenija, zagotovili dimenzije Skupnosti, bo treba vključiti minimalno število partnerjev iz držav članic Skupnosti. To minimalno število bo določeno v okviru uresničevanja programov ob upoštevanju vrste dejavnosti, števila partnerjev v določenem projektu in števila držav, ki bodo sodelovale v programih.
4. Republika Slovenija bo vsako leto plačala prispevek v skupni proračun Evropskih skupnosti, s katerim bo pokrivala stroške svojega sodelovanja v programih (glej prilogo II). Pridružitveni odbor ima pravico prilagoditi ta prispevek, kadarkoli bo potrebno.
5. Države članice Skupnosti in Republika Slovenija si bodo prizadevale, da bodo v okviru obstoječih določb omogočile prosto gibanje in bivanje vseh oseb, ki bodo izpolnjevale pogoje programov in se gibale med Republiko Slovenijo in državami članicami Skupnosti zaradi sodelovanja v dejavnostih, ki jih zajema ta sklep.
6. Brez vpliva na obveznosti Komisije in Računskega sodišča Evropske skupnosti v zvezi s spremljanjem in nadziranjem ter ovrednotenjem programov na podlagi odločb glede promocije zdravja, boja proti raku, preprečevanja aidsa in drugih prenosljivih bolezni, odvisnosti od drog in enakih možnosti za moške in ženske (7., 7., 7., 7. oziroma 11. člen navedenih odločb), bo sodelovanje Republike Slovenije v programih nenehno spremljano in nadzirano, in sicer na podlagi partnerstva med Republiko Slovenijo in Komisijo Evropskih skupnosti. Republika Slovenija bo Komisiji predložila potrebna poročila in se udeleževala drugih posebnih dejavnosti, ki jih bo glede tega določila Skupnost.
7. Brez vpliva na postopke, navedene v 5. členu odločbe o promociji zdravja, 5. člena odločbe o boju proti raku, 5. člena odločbe o preprečevanju aidsa in drugih prenosljivih bolezni, 5. člena odločbe o odvisnosti od drog in 9. člena odločbe o enakih možnostih za moške in ženske, bo Republika Slovenija povabljena na vse koordinacijske seje o vseh vprašanjih glede uresničevanja tega sklepa pred rednimi sejami programskih odborov. Komisija bo Republiko Slovenijo obveščala o rezultatih rednih sej.
8. Jezik v postopku vlaganja prošenj, pogodbah, poročilih, ki jih je treba predložiti in v drugih upravnih dogovorih glede programov, je eden od uradnih jezikov Skupnosti.
PRILOGA II
FINANČNI PRISPEVEK REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PROMOCIJO ZDRAVJA, BOJA PROTI RAKU, PREPREČEVANJE AIDSA IN DRUGIH PRENOSLJIVIH BOLEZNI, ODVISNOST OD DROG IN ENAKE MOŽNOSTI ZA MOŠKE IN ŽENSKE
1. Finančni prispevek Republike Slovenije bo pokrival:
– finančno podporo, ki jo program daje udeležencem iz Slovenije,
– dodatne splošne upravne stroške, ki jih ima Komisija v zvezi z vodenjem programov, ki izhajajo iz sodelovanja Republike Slovenije.
2. Skupni znesek subvencij (podpor iz javnih sredstev) ali katerekoli druge finančne podpore, ki jo bodo programi prejeli od slovenskih uporabnikov za vsako obračunsko leto, ne sme presegati prispevkov, ki jih plača Republika Slovenija po odbitku dodatnih splošnih upravnih stroškov.
Če bo prispevek, ki ga Republika Slovenija vplača v skupni proračun Evropskih skupnosti, po odbitku dodatnih splošnih upravnih stroškov, večji od skupnega zneska subvencij ali druge finančne podpore, ki jo bodo od programov prejeli uporabniki iz Slovenije, bo Komisija razliko prenesla na naslednje proračunsko leto in bo odbit od prispevka za naslednje leto. Če bo razlika ostala še potem, ko se bodo programi končali, bo ustrezni znesek vrnjen Republiki Sloveniji.
3. Promocija zdravja
Letni prispevek Republike Slovenije bo 34.187 evrov od 1999 dalje. Od te vsote bo 2.237 evrov pokrivalo dodatne splošne upravne stroške, ki jih bo imela Komisija v zvezi z vodenjem programov, ki izhajajo iz sodelovanja Republike Slovenije.
4. Boj proti raku
Letni prispevek Republike Slovenije bo 59.256 evrov od 1999 dalje. Od te vsote bo 3.876 evrov pokrivalo dodatne splošne upravne stroške, ki jih bo imela Komisija v zvezi z vodenjem programov, ki izhajajo iz sodelovanja Republike Slovenije.
5. Preprečevanje aidsa in drugih prenosljivih bolezni
Letni prispevek Republike Slovenije bo 45.582 evrov od 1999 dalje. Od te vsote bo 2.982 evrov pokrivalo dodatne splošne upravne stroške, ki jih bo imela Komisija v zvezi z vodenjem programov, ki izhajajo iz sodelovanja Republike Slovenije.
6. Odvisnost od drog
Letni prispevek Republike Slovenije bo 22.791 evrov od 1999 dalje. Od te vsote bo 1.491 evrov pokrivalo dodatne splošne upravne stroške, ki jih bo imela Komisija v zvezi z vodenjem programov, ki izhajajo iz sodelovanja Republike Slovenije.
7. Enake možnosti za moške in ženske
Letni prispevek Republike Slovenije bo 33.792 evrov od 1999 dalje. Od te vsote bo 2.210 evrov pokrivalo dodatne splošne upravne stroške, ki jih bo imela Komisija v zvezi z vodenjem programov, ki izhajajo iz sodelovanja Republike Slovenije.
8. Za vodenje prispevka Republike Slovenije se uporabljajo finančni predpisi, ki veljajo za skupni proračun Skupnosti.
Komisija bo po začetku veljavnosti tega sklepa in na začetku vsakega naslednjega leta Republiki Sloveniji poslala poziv za vplačilo sredstev, ustreznih njenemu prispevku za stroške po tem sklepu.
Prispevek bo izražen v evrih in vplačan na evro bančni račun Komisije.
Republika Slovenija bo plačala svoj prispevek k letnim stroškom po tem sklepu glede na poziv za vplačilo sredstev najkasneje tri mesece po datumu poziva. Za vsako zamudo pri plačilu prispevka je Republika Slovenija dolžna plačati obresti na neplačani znesek od datuma zapadlosti. Obrestna stopnja ustreza stopnji, ki jo uporablja Evropski denarni sklad za sodelovanje v mesecu zapadlega datuma, za svoje operacije v evrih, povečane za 1,5 odstotnih točk.
9. Republika Slovenija bo zagotovila plačilo dodatnih splošnih upravnih stroškov, navedenih v 3., 4., 5., 6. in 7. točki te priloge iz državnega proračuna.
10. Republika Slovenija bo v celoti (100-odstotno) plačala stroške svojega sodelovanja iz državnega proračuna.
Št. 920-00-86/99
Ljubljana, dne 8. decembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
Generalna sekretarka
Nevenka Črešnar Pergar l. r.

AAA Zlata odličnost