Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999

Kazalo

4858. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tržič za leto 1999, stran 15113.

Na podlagi odloka o proračunu Občine Tržič za leto 1999 (Uradni list RS, št. 68/99) 3. in 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 18. in 86. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št.15/99), je Občinski svet občine Tržič na 7. redni seji dne 1. 12. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tržič za leto 1999
1. člen
Besedilo 2. člena odloka o proračunu Občine Tržič za leto 1999 (Uradni list RS, št. 68/99) se v celoti nadomesti z novim, ki se glasi:
“Proračun Občine Tržič za leto 1999 se določa v naslednjih zneskih:
v SIT
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov:
I.   Skupaj prihodki             1.300,964.008
II.  Skupaj odhodki             1.326,644.905
III.  Proračunski primanjkljaj (I.-II.)     –25,680.897
B)   Račun finančnih terjatev in naložb:
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev             3,667.083
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih
    deležev                       0
VI.  Prejeta minus dana posojila
    in spremembe kapitalskih deležev
    (IV.-V.)                  3,667.083
C)   Račun financiranja:
VIII. Zadolževanje proračuna               0
IX.  Odplačilo dolga                   0
X.   Neto zadolževanje (VIII.-IX.)            0
XI.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev
    na računih (VII.-X.)           –22,013.814
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.“
2. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
“15.a člen
Župan lahko na prošnjo dolžnika odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika, od katerega sicer ne bi bilo mogoče izterjati celotnega dolga.
Župan lahko do višine 0,5% skupnih prihodkov iz 1. člena tega odloka odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjatve v nesorazmerju z višino terjatve.
Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi iz naslova obveznih dajatev.“
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljajo pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 401-03/98-06
Tržič, dne 1. decembra 1999.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost