Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999

Kazalo

4822. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj), stran 15064.

Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), v povezavi s 14. členom pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99 in 59/99), 31. člena statuta Gospodarske zbornice Slovenije in pravilnika o organizaciji dela Združenja agroživilstva GZS, je upravni odbor Združenja agoživilstva GZS, na seji dne 25. 11. 1999 potrdil
P R A V I L N I K
o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Združenje agroživilstva GZS, kot strokovno združenje kmetijstva ter predelovalne dejavnosti proizvodnje hrane in pijač, in v njegovem okviru sekcije proizvajalcev kot strokovna združenja za posamezna podpodročja dejavnosti:
– GIZ Sadjarstvo Slovenije,
– Poslovna skupnost vinogradništva in vinarstva Slovenije-GIZ,
– GIZ Meso in izdelki,
– Sekcija proizvajalcev olja,
– GIZ Mlekarstva Slovenije,
– Žitna skupnost Slovenije-GIZ za mlinarstvo, pekarstvo, testeninarstvo in konditorstvo,
– Sekcija proizvajalcev krmil,
– Poslovna skupnost prehrane Slovenije – Odbor za pijače,
za svoje člane določajo stopnje običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj), ki je neločljivo povezan s skladiščenjem, prevozom in proizvodnim procesom, ki se šteje za običajnega ter zato predstavlja redni strošek.
2. člen
Določbe tega pravilnika veljajo za vse tiste gospodarske subjekte, ki imajo registrirano in pretežno opravljajo eno izmed spodaj naštetih dejavnosti kmetijstva ter proizvodnje hrane in pijač po standardni klasifikaciji dejavnosti ter imajo tako dejavnost tudi prijavljeno pri Statističnem uradu Republike Slovenije. Te dejavnosti so:
-----------------------------------------------------------------------------
Oznaka  Dejavnost
-----------------------------------------------------------------------------
A    01.120  Pridelovanje vrtnin in sadik
A    01.131  Vinogradništvo
A    01.132  Pridelovanje sadja
DA    15.1   Proizvodnja in konzerviranje mesa in mesnih
           izdelkov
DA    15.3   Predelava in konzerviranje sadja in vrtnin
DA    15.4   Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in
           maščob
DA    15.5   Predelava mleka in proizvodnja mlečnih
           izdelkov
DA    15.6   Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih
         izdelkov
DA    15.7   Proizvodnja krmil
DA    15.810  Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
DA    15.840  Proizvodnja kakava, čokolade, bonbonov
DA    15.850  Proizvodnja testenin
DA    15.860  Predelava čaja in kave
DA    15.870  Proizvodnja začimb in dišav
DA    15.880  Proizvodnja homogenizirane in dietetične 
            hrane
DA    15.890  Proizvodnja drugih živil
DA    15.910  Proizvodnja žganih pijač
DA    15.920  Proizvodnja etilnega alkohola
DA    15.930  Proizvodnja vina iz grozdja
DA    15.980  Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
         pijač
-----------------------------------------------------------------------------
3. člen
Kalo je izguba oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi lastnosti blaga s sušenjem, krčenjem, izhlapevanjem in vsedanjem ter se kaže na teži, obsegu ali površini materiala pri skladiščenju in transportu.
Razsip ali razlitje je izguba ali uničenje materiala in izdelkov v tekočem ali sipkem stanju pri skladiščenju, transportu in v proizvodnji.
Razbitje je uničenje blaga, ki nastane pri manipulaciji z lomljivim blagom in embalažo (steklo, keramika ipd.).
Primanjkljaj je izguba, ki je neločljivo povezan s proizvodnim procesom in nastane zaradi lastnosti blaga, uporabljenega pri proizvodnji ali kot proizvod v fazi proizvodnega procesa.
4. člen
Pravilnik določa maksimalno višino odpisa blaga (surovin, izdelkov in materiala) zaradi kala, razsipa, razbitja in primanjkljaja, ki se v kmetijstvu ter proizvodnji hrane in pijač šteje za običajnega in predstavlja redni strošek poslovanja gospodarskih subjektov, od katerega se ne obračunava in ne plačuje davek na dodano vrednost.
Za odpis, ki presega stopnje po tem pravilniku, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost.
Gospodarski subjekti evidentirajo izgube in uničenje blaga (kalo, razsip, razbitje, primanjkljaj) v svojih poslovnih knjigah.
II. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA BLAGA
5. člen
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom se v dejavnostih kmetijstva in proizvodnje hrane in pijač šteje za običajen odpis blaga (kalo, razsip in izguba) po stopnjah navedenih s tem pravilnikom, izračunanim od vrednosti prometa.
6. člen
Kolikor izguba oziroma uničenje blaga presega običajne stopnje določene s tem pravilnikom, je potrebno ob nastanku tolikšne izgube obvezno sestaviti zapisnik (višja sila).
7. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga pri pridelavi svežega sadja in zelenjave ter sadik, semena in sadilnega materiala:
A) Transportni kalo za sadje in zelenjavo:             do 1%.
B) Skladiščni kalo za sadje in zelenjavo:
– v letih z ugodnimi (povprečnimi) vremenskimi razmerami je skladiščni kalo, ki nastopi zaradi pojava gniladi največ 10%, v letih z neugodnimi vremenskimi razmerami (toča, suša, pozeba ipd.) pa zaradi večje verjetnosti gniladi do 30%,
– transpiracijski kalo v hladilnici z CA in ULO režimom znaša največ 0,5%/mesec, v hladilnici z NA režimom največ 1%/mesec.
C) Sortirni kalo za sadje in zelenjavo: do 1,5%.
D) Odpis blaga za seme in sadilni material poljščin, vrtnin in okrasnih rastlin (čebulice in sadike) do 10% letno od količine v prometu.
E) Pri sadnih sadikah se zaradi poškodb pri manipulaciji ali zaradi izsušitve pojavi kalo do višine 8%.
F) Maloprodajni kalo pri svežem sadju in zelenjavi znaša do 1%.
8. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga v proizvodnji mesa in mesnih izdelkov ter predelavi klavničnih odpadkov:
1. ŽIVE ŽIVALI za zakol (teleta do 160 kg žive teže, klavna goved – mlado pitano govedo, starejše govedo, prašiči za zakol, drobnica (ovce koze), perutnina (piščanci, kokoši):
Transportni kalo je odvisen od trajanja prevoza, časa zadnjega krmljenja pred tehtanjem živali in velja predvsem pri uvozu in izvozu živine iz Republike Slovenije:
Teleta za zakol
– do 160 kg žive teže                   do 8%
– od 160 do 300 kg ž.t.                  do 10%
Klavna goved
– mlado pitano govedo                   do 12%
– starejše govedo                     do 12%
Prašiči za zakol                      do 6%
Drobnica (ovce, koze)                   do 12%
Piščanci                          do 3%
Kokoši                          do 1,5%
2. SVEŽE MESO: po pravilniku o ocenjevanju in razvrščanju govejih trupov in polovic na klavni liniji (Uradni list RS, št. 28/94) in pravilniku o kakovosti zaklanih prašičev in kategorizaciji svinjskega mesa (Uradni list RS, št. 68/95) je prevzem in tehtanje trupov (polovic) po primarni obdelavi, in sicer:
Kalo odcejanja in ohlajevanja (do temperature
7 °C pri govedu oziroma 4 °C pri prašičih)         do 4%
Kalo krojenja (priprava trupov ali polovic
za trg) v tem postopku ostanejo loj in obreznine
kot stranski produkt                    do 5%
Kalo skladiščenja in zorenja mesa
(2 do 7 dni)                        do 2%
Kalo razseka (na osnovne kose in kakovostne
kategorije) skladno s pravilnikom o kakovosti mesa
klavne živine in divjadi (Uradni list RS, št. 31/96)
ter pravilnika o kakovosti zaklanih prašičev
in kategorizaciji svinjskega mesa             do 1%
Kalo pri drobovini (to so užitni deli notranjih
organov)                          do 7%
Kalo odmrzovanja zmrznjenega mesa             do 6%
3. SVEŽE PERUTNINSKO MESO:
Kalo odcejanja in hlajenja piščancev
(do temperature max. +4 °C)               do 3,5%
Kalo odcejanja in hlajenja kokoši
(do temperature max. +4 °C)                do 4%
Kalo priprave obdelave ohlajenih trupov
piščancev za trg                      do 1%
Kalo priprave obdelave ohlajenih trupov
kokoši za trg                       do 6%
Kalo skladiščenja ohlajenega mesa
piščancev in kokoši                   do 2,5%
Kalo razseka piščancev                   do 2%
Kalo razseka kokoši                    do 4%
Kalo hlajenja in odcejevanja piščančje
in kokošje drobovine                    do 8%
Kalo odmrzovanja zamrznjenega
piščančjega mesa in drobovine               do 5%
4. MESNI IZDELKI:
-----------------------------------------------------------------
                     Skladiščni Transportni
                        kalo     kalo
-----------------------------------------------------------------
A) Predpakirani v propustni embalaži:
- trajni                   do 1,0%   do 1,0%
- poltrajni                 do 2,0%   do 2,0%
- obarjene, kuhane, sveže klobase      do 3,0%   do 3,0%
B) Predpakirani v nepropustni embalaži:   do 0,5%   do 0,5%
-----------------------------------------------------------------
5. KLAVNIČNI ODPADKI:
a) Transportni kalo za soljene kože:
– obdobje od 1. 4. do 30. 9.                 3%
– obdobje od 1. 10. do 31. 3.                 2%
Kalo je odvisen tudi od trajanja prevoza.
b) Transportni kalo za prevoz tehničnih maščob v cisternah: do 5%
Kalo je odvisen od trajanja prevoza in temperature maščobe pri točenju v cisterne.
9. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga pri proizvodnji olja in masti:
1. SUROVO OLJE
Za uskladiščeno količino se prizna kalo v višini 0,5% od uskladiščenih količin v obdobju enega leta.
Pri manipulaciji surovega olja (pretakanje iz vagonske oziroma avto cisterne v skladiščni rezervoar) se prizna kalo v višini 0,5% od odpremljenih količin v obdobju enega leta.
2. RAFINIRANO OLJE, OSTALI IZDELKI IN TRGOVSKO BLAGO
Pri embaliranju in manipulaciji gotovih proizvodov se priznava primanjkljaj kot razbitje, razlitje oziroma razsip v višini:
– 0,1% od proizvedenih količin rafiniranega olja v obdobju enega leta;
– 1% od embaliranih gotovih proizvodov v obdobju enega leta;
– 1% od nabavljenih količin trgovskega blaga v obdobju enega leta;
– 1% od nabavljenih količin oljnic v zrnu v obdobju enega leta;
– 2% od embaliranih količin začimb v zrnu v obdobju enega leta;
– 3% od embaliranih količin mletih začimb v obdobju enega leta.
3. EMBALAŽA
Primanjkljaj (razbitje, uničenje) embalaže nastaja zaradi razbitja in uničenja med proizvodnim procesom, pri manipulaciji v skladišču, med transportom in zaradi staranja materiala (plastični zaboji). Pri vračljivi embalaži se prizna kalo v višini:
– steklenice: 4% od prodane količine v obdobju enega leta;
– plastični zaboji za steklenice: 2% od prodane količine v obdobju enega leta;
– palete: 1,5% od prodane količine v obdobju enega leta;
– PET plastenke: 1% od prodane količine v obdobju enega leta;
– pločevinke do 1 lit.: 0,5% od prodane količine v obdobju enega leta;
– pločevinaste ročke nad 1 lit.: 1,5% od prodane količine v obdobju enega leta;
– plastične ročke: 1,5% od prodane količine v obdobju enega leta.
10. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga v slovenskih mlekarnah:
-----------------------------------------------------------------
Postopek, izdelki      % kala % kala TE  % kalo  % kalo
              surovine       dodatki embalaže
-----------------------------------------------------------------
Odkup mleka in dovoz do
sprejema            0,5    0,5 
Skladiščenje mleka v
cisternah do predelave     0,1    0,12 
Pasterizacija mleka in
smetane             1,0    3,0 
Sterilizacija mleka in
smetane             1,0    3,5 
Proizvodnja zgoščenega
(evaporiranega) mleka     10,0    10,0        1,0
Proizvodnja mleka v prahu    5,0    5,0        1,0
Pakiranje sterilnega mleka,
smetane ter napitkov      9,0    9,0   4,0    9,0
Pakiranje konzumnega mleka;
smetane in napitkov       5,0    5,0   4,0    5,0
Priprava in polnjenje
fermentiranih izdelkov     6,0    8,0   5,0    4,0
Izdelava in pakiranje masla   5,0    8,0        1,0
Izdelava in pakiranje mlečnih
sladoledov in vodnih desertov  8,0    8,0   8,0    8,0
Izdelava in pakiranje svežih
sirov, skute in vseh namazov  5,0    5,0   4,0    4,0
Izdelava, zorenje in
porcioniranje poltrdih sirov  8,0    6,0   1,0    1,0
Izdelava, zorenje in
porcioniranje trdih sirov/
do 70 dni zorenja       16,0    16,0        1,0
Priprava in polnjenje
nemlečnih napitkov (čaj,
voda, ipd.)           3,0         5,0    9,0
Izdelava in polnjenje
pudingov            6,0    6,0   4,0    1,0
Izdelava in pakiranje
topljenih sirov         2,0    2,0   4,0    1,0
Odtajevanje in pakiranje
zamrznjenega masla       5,0    5,0        1,0
-----------------------------------------------------------------
Odpis blaga v skladišču reprodukcijskega materiala od nabavljene količine na mesec (odpis, razsutje itd.):
Embalaža:                           1%
Dodatki:                           2%
Ostali materiali:                      0,5%
Odpis blaga v skladiščih izdelkov v % od dneva končne predelave in zorenja do dneva izdaje v prodajno skladišče:
-----------------------------------------------------------------
Skupine izdelkov:                     % kala
-----------------------------------------------------------------
Pasterizirano/konzumno mleko, smetana, napitki        1,0
Sterilizirano mleko, smetana, napitki             1,0
Fermentirani izdelki                     1,0
Mehki siri, skuta                       1,0
Poltrdi siri                         1,0
Trdi siri                           2,0
Maslo                             1,0
Sladoledi in ostalo zamrznjeno blago             1,0
Mleko v prahu, zgoščeno mleko                 1,0
-----------------------------------------------------------------
Kalo proizvodov med transportom do prodaje je 1%.
11. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga v mlinarstvu, pekarstvu, testeninarstvu in konditorstvo ter pri vseh drugih proizvajalcih izdelkov iz žit (po pravilniku o izdelkih iz žit):
1. ŽITA (pšenica, koruza, rž, ječmen, soja in ostali zrnati proizvodi v razsutem stanju)
Za uskladiščeno količino žit se prizna kalo in razsip v višini 0,5% za dobo skladiščenja enega leta.
Pri internem prevozu, manipulaciji in meljavi žit se prizna razsip in izguba v višini:
– 0,8 od porabljenih količin v proizvodnji za pšenico in rž,
– 2,0 od porabljenih količin v proizvodnji za oves, ječmen in ostala žita.
Pri internem prevozu, manipulaciji in lastni predelavi riža ter toplotni obdelavi žit se prizna razsip v višini 0,8% od porabljenih količin v proizvodnji.
2. MOKA (pšenična, ržena, koruzna, ajdova in druge vrste mok, v lastnem proizvodnem procesu predelan riž in vsi zdrobi)
Za vskladiščene količine vseh vrst in načinov pakiranja moke in zdroba se prizna kalo in razsip v višini:
– 0,2% za dobo skladiščenja do pol leta – za pšenično moko in pšenični zdrob,
– 0,5% za dobo skladiščenja do pol leta – za vse ostale moke in zdrobe.
Pri proizvodnji pekovskih in konditorskih izdelkov se priznava primanjkljaj kot razpršek moke v višini:
– 0,8% od porabljenih v proizvodnji pekovskih izdelkov,
– 1,0% od porabljenih količin v proizvodnji konditorskih izdelkov.
3. TESTENINE vseh vrst (jajčne, brez jajc, polnjene, pripravljene in druge) IN TOPLOTNO OBDELANA ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI – HITRA PRIPRAVA
Za vskladiščene količine vseh vrst in načinov pakiranja testenin, izdelkov v lastni proizvodnji predelanega riža in toplotno obdelanih žit ter mlevskih izdelkov-hitra priprava, se prizna kalo in rezsip v višini 0,2% za dobo skladiščenja enega leta.
Pri proizvodnji testenin, lastni pridelavi riža in toplotni obdelavi mlevskih izdelkov se prizna primanjkljaj kot razpršek moke v višini 0,3% od porabljenih količin v proizvodnji.
4. SLADKOR; KAKAO IN SOL – vrečeni in pakirani proizvodi
Za vskladiščene količine sladkorja se prizna razsip v višini:
– 0,2% za sladkor pakiran v natron (papirni) embalaži, za dobo enega leta.
– 0,1% za sladkor pakiran v juta, PP ali PVC embalaži za dobo enega leta.
Pri porabi sladkorja v proizvodnem procesu se prizna primanjkljaj ali izguba sladkorja v višini:
– 0,2% od količine porabljene v proizvodnji,
– 2,0% od količine porabljene pri pripravi in uporabi mletega sladkorja.
Pri porabi glukoznega sirupa se prizna primanjkljaj ali izguba v višini:
– 0,3% pri vskladiščenju za dobo enega leta,
– 0,3% od količine porabljene v proizvodnji.
Za skladiščene količine kakavovega prahu se prizna razsip 0,1% za dobo enega leta.
Kakao, ki se uporablja v proizvodnem procesu, se prizna primanjkljaj ali izguba v višini 0,1% od porabljenih količin v proizvodnji.
Za skladiščene količine soli se prizna razsip 0,1% za sol skladiščeno v vrečah ali kartonih za dobo enega leta.
Sol, ki se uporablja v proizvodnem procesu, se prizna primanjkljaj ali izguba v višini 0,1% od porabljenih količin v proizvodnji.
Za ostale surovine, ki se rabijo v proizvodnem procesu in niso navedene v tem pravilniku velja višina primanjkljaja ali izgube 0,3% od porabljenih količin.
12. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga pri proizvodnji krmil, vitaminsko-mineralnih mešanic in premiksov:
1. ŽITA IN SOJINE TROPINE (koruza, ječmen, tritikale pšenica, rž, sirk in ostali zrnati proizvodi v razsutem stanju):
– za uskladiščeno količino se prizna kalo v višini 0,5% od nabavne vrednosti vhodnih količin.
– pri internem prevozu, manipulaciji žit se prizna razsip v višini 0,8% od nabavne vrednosti izhodnih količin.
2. OSTALE SUROVINE ZA PROIZVODNJO KRMIL (mlevski proizvodi in stranski mlevski proizvodi, stranski proizvodi industrije alkohola in vretja, proizvodi sladkorne industrije, posušeni rastlinski proizvodi, drugi rastlinski proizvodi, surovine živalskega izvora, surovine z dodatkom neproteinskih dušikovih spojin, rudninske surovine, premiksi):
– za skladiščene količine, interni prevoz in manipulacijo se prizna kalo in razsip v višini 1,00% od nabavne vrednosti izhodnih količin.
3. SUROVINE ZA PROIZVODNJO MINERALNO VITAMINSKIH MEŠANIC, PREMIKSOV IN SUPER MIKSOV
Za uskladiščene količine, interni prevoz in manipulacijo se prizna kalo in razsip v višini naslednjih % od nabavne vrednosti izhodnih količin:
a) Tekočine
– manj viskozne tekočine                   4%
– bolj viskozne tekočine                   4%
– melasa                           4%
b) Praškaste substance
– mešanic in premiksov (sulfati, oksidi,
sublimirano žveplo, kloridi, jodidi, molibdadi,
kelatne oblike)                        1%
– antioksidanti                        1%
– drsilci (SiO2)                       1%
– aminokisline                        5%
– makrokomponente (kalcijev karbonat,
fosfati, sol, rastlinski nosilec, zeolit)           1%
c) Zelo drage praškaste substance
– vitamini                         0,5%
– antibiotiki                        0,5%
– kokcidiostatiki                      0,5%
– arome                           0,5%
– eterična olja in ekstrakti (adsorbati)          0,5%
– različne oblike selena                  0,5%
– probiotiki                        0,5%
– encimi                          0,5%
– maščobe, by-pass, oligosaharidi, organske
kisline, elektroliti idr.                  0,5%
d) Lepljive praškaste substance
– holin klorid – prah                    1,5%
– betain                          1,5%
4. EMBALAŽA
Prizna se primanjkljaj iz naslova kala, razsipa in okvare blaga v višini naslednjih% od nabavne vrednosti izhodnih količin:
a) signature, navodila, transportne etikete,
deklaracije                          1%
b) alu folija, PVC folija                   1%
c) vreče, vrečke                      0,5%
d) transportni kartoni                   0,5%
5. GOTOVA KRMILA, VITAMINSKO-MINERALNE MEŠANICE, PREMIKSI
Za skladiščeno količino se prizna kalo in razsip v višini 1% od vrednosti vhodnega prometa skladišča gotovih proizvodov.
6. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA V PROCESU IZDELAVE IN PREDELAVE KRMIL; VITAMINSKO-MINERALNIH MEŠANIC IN PREMIKSOV
Primanjkljaj, ki je neločljivo povezan s procesom izdelave in predelave blaga 1% od vrednosti vhodnega prometa skladišča gotovih proizvodov.
13. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga pri predelavi čajev:
A) Razsip pri raztovarjanju in manipuliranju z blagom: 0,1%
B) Skladiščni kalo: 1%
C) Primanjkljaj pri procesu proizvodnje – predelave čajev:
FILTER ČAJI
a) surovina:
– splošno                          10%
– koromač                          20%
– janež                           20%
– sejanje planinskih plodov                 15%
– mešanje mešanic                       1%
b) embalaža:
– filter papir                        2%
– sukanec                           2%
– polipropilen                        2%
– alu-žica                          2%
– etikete za filter                      2%
– zaklopnice                        0,5%
– trak za ovojno vrečko                    5%
– TK transportna embalaža                  0,5%
c) pomožni material – za vse artikle:
– lepilni trak                        10%
– lepilo                           20%
– etikete male                        10%
– etikete velike                       10%
– natron vreče                        2%
KLASIČNI ČAJI
a) predelava:
– mešanica (planinski, narodni)                4%
– mletje šipka – klasično                  14%
– mletje šipka za filter čaj                 35%
– mletje hibiskusa za filter čaj               13%
– ostalo (črn trn, glog, jerebika itd.)            4%
b) pakiranje:
– surovine                          2%
– zaklopnice                         2%
– etikete – samolepilne                    5%
– polipropilenske vrečke                   5%
– navodila                          2%
– transportni kartoni                    0,5%
– lepilni trak                        10%

D) kalo skladiščenja gotovih izdelkov:           0,5%
14. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga pri predelavi kave:
a) razsip pri raztovarjanju in manipuliranju z blagom    0,1%;
b) skladiščni kalo                     0,5%
c) primanjkljaj pri procesu proizvodnje predelave kave
– čiščenje                         0,5%
– praženje                          17%
– mletje                           1%
– pakiranje                          2%
d) kalo skladiščenja gotovih izdelkov zaradi poškodb 
oziroma razsutja                       0,1%:
15. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga pri predelavi soli:
a) razsip pri raztovarjanju in manipuliranju
z blagom                           1%
b) skladiščni kalo                      2%
c) primanjkljaj pri procesu proizvodnje soli
– sušenje morske soli                    5,5%
– sušenje naravne morske soli iz Sečoveljskih solin      9%
– mletje, sejanje in pakiranje suhe soli:           1%
– mletje, sejanje in pakiranje vlažne soli:          2%
embalaža
– PE folija                          5%
– ovijalna folija (“strech” folija)              5%
– termokrčljiva folija                    3%
– kartonska embalaža1                     %
16. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga v predelavi začimb in dišav:
A) Razsip pri raztovarjanju in manipuliranju z blagom 2%
B) Skladiščni kalo 2%
C) Primanjkljaj v proizvodnem procesu:
-----------------------------------------------------------------
Predelava              Čiščenje Predmletje Mletje
-----------------------------------------------------------------
Poper črni                 5      -    2
Poper beli                 5      -    2
Cimet                          2    3
Muškatni oreh                      2   10
Muškatni cvet                      2   10
Ingver                         1    5
Klinčki                         1    4
Kumina                   5          3
Janež                    5          3
Koriander                            3
Piment                   1          3
Zelene začimbe               8          3
Mešanje začimb                         5
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Embaliranje         Surovina  Embalaža trak     TKK
-----------------------------------------------------------------
Poper črni 1/1 10 g         3        6      1
Poper črni 1/1 50 g         2        6      1
Poper črni pp 10 g         4        6      1
Poper črni pp 20 g         3        6      1
Poper črni pp 50 g         2        6      1
Cimet mleti 5 g           5        6      1
Cimet mleti 10 g          3        6      1
Kumina 1/1 10 g           3        6      1
Kumuna 1/1 50 g           2        6      1
Janež 1/1 10 g           3        6      1
Paprika sladka 50 g         2        6      1
Majaron 1/1 10 g          3        6      1
Čevap 25 g             3        6      1
Koko 20 g              3        6      1
Mešanica začimb           5        2      -
Konzervans 5 g           5        6      1
Rumenil 7 g             4        6      1
Kokos moka 100 g          2        6     0,5
Mak v zrnju 200 g          2        6     0,5
Panirko 120 g            3        5      1
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Pakiranje v vrečke       Surovina          Vrečke
-----------------------------------------------------------------
                    2            3
-----------------------------------------------------------------
Primanjkljaj pomožnega materiala za vse artikle:
Lepilni trak         10%
Lepilo            20%
Etikete male         10%
Etikete velike        10%
Natron vreče         2%
-----------------------------------------------------------------
Pakiranje v plastenke
(različne dimenzije)   Surovina    Plastenke    Etikete
-----------------------------------------------------------------
                 3       0,5       2
-----------------------------------------------------------------
Polnjenje začimb v stekleničke: do 25%.
17. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga pri predelavi zdravilnih zelišč:
a) Razsip pri raztovarjanju in manipuliranju z blagom 2%
b) Skladiščni kalo 5%
c) Primanjkljaj pri procesu proizvodnje – predelave zdravilnih zelišč:
-----------------------------------------------------------------
            Čiščenje
            baliranje  Rezanje  Sejanje  Mletje
-----------------------------------------------------------------
cvetovi             2     10     5   do 20
listi             10     10     20   do 30
rastline            5     10     25   do 25
lubje             10     10     10   do 30
korenine            20     10     20   do 30
plodovi             -     -     10   do 15
razno              5     10     15    25
-----------------------------------------------------------------
d) Kalo skladiščenja gotovih izdelkov: 0,5%.
18. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga pri proizvodnji alkoholnih in brezalkoholnih pijač:
1. Kalo pri proizvodnji alkoholnih pijač
– Polizdelki
etilni alkohol                       do 4%
destilati                         do 2%
– Izdelki
likerji                          do 2%
močne alkoholne pijače
in naravna žganja                     do 3%
2. Transportni kalo
– pri steklenicah                       1%
– pri cisternah                        1%
3. Kalo pri predelavi svežega sadja
– pri proizvodnji                     do 2%
– pri transportu                     do 0,5%
4. Proizvodnja brezalkoholnih pijač
– proizvodnja                         2%
– odprema in transport                   1,5%
19. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga pri roizvodnji vina iz grozdja:
-----------------------------------------------------------------
Količinski kalo                  Največ do (v %)
-----------------------------------------------------------------
MOŠT
- razsluzenje, vrenje                      6
VINO - mirna vina
a) Klet - nega
- prvi pretok                         3,5
- drugi pretok                         2
- čiščenje, stabilizacija                    3
- filtracija                          2
- prekletenje                         1,5
Skladiščenje - čuvanje
- lesena posoda                    0,30/mesec
- betonska posoda                   0,08/mesec
- plastična posoda (poliester)             0,05/mesec
- jeklena posoda                    0,03/mesec
- steklenična klet/arhiv                 0,2/leto
b) Polnilnica
- stekleničenje                         2
- skladišče gotovih proizvodov                0,3
- odprto vino (natakanje)                   1,5
c) Transportni kalo (kalo na prevozu)
- steklenice                         0,2
- odprto/rinfuza                       0,3
VINA-peneča-dodatno
a) Klasični postopek                    do 17
b) Charmat postopek                     do 11
EMBALAŽA
- lom praznih steklenic                   do 7
- izguba PVC nosilk                     do 5
- izguba palet                       do 10
-----------------------------------------------------------------
20. člen
Pri prodaji naštetega blaga s tem pravilnikom v prodajalnah velja pravilnik, ki ga je sprejelo Združenje za trgovino pri Gospodarski zbornici Slovenije.
IV. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po enakem postopku, kot velja za njihov sprejem.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po potrditvi upravnega odbora Združenja agroživilstva pri Gospodarski zbornici Slovenije in se uporablja od 1. 7. 1999 dalje.
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, prenehajo veljati interni pravilniki, ki so v veljavi posameznih sekcijah oziroma interesnih združenjih v okviru Združenja agroživilstva Gospodarske zbornice Slovenije.
Št. 99-32-479
Ljubljana, dne 7. decembra 1999.
Predsednik UO
Združenja agroživilstva
Gospodarske zbornice Slovenije
Janez Železnikar l. r.

AAA Zlata odličnost