Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999

Kazalo

4835. Odlok o rebalansu proračuna Občine Krško za leto 1999, stran 15081.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS in 74/98) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 11. seji dne 2. 12. 1999 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Krško za leto 1999
1. člen
V odloku o proračunu Občine Krško za leto 1999 (Uradni list RS, št. 69/99) se spremeni 3. člen, tako, da glasi:
----------------------------------------------------------------
                               SIT
A)    Bilanca prihodkov in odhodkov
I.    Prihodki občinskega proračuna      2.857,984.881
II.    Odhodki občinskega proračuna       3.093,557.743
III.   Presežek (primanjkljaj) prihodkov     –235,572.862
B)    Račun finančnih terjatev in naložb
IV.    Prejeta vračila danih posojil        8,166.174
V.    Dana posojila in povečanje 
     kapitalskih deležev                 0
VI.    Saldo vrnjenih in danih posojil       8,166.174
VII.   Skupni presežek (primanjkljaj)      –227,406.688
C)    Račun financiranja
VIII.   Zadolževanje                270,000.000
IX.    Odplačila dolga               66,595.196
X.    Neto zadolževanje             203,404.804
XI.    Povečanje (zmanjšanje) sredstev
     na računih–24,001.884
----------------------------------------------------------------
2. člen
V 8. členu se dodata tretji in četrti odstavek, ki glasita:
Nerealizirane naloge, predvidene v programih posameznih področij za leto 1999 za namene investicij in razvoja, se prenesejo kot prioriteta pri oblikovanju proračuna za naslednje leto.
Za novoletno obdaritev predšolskih otrok se v postavki 1132 – prazniki in proslave zagotovi 4,000.000 SIT, ki se prenesejo kot obveznost v proračun naslednjega leta.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-3/99
Krško, dne 2. decembra 1999.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost