Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999

Kazalo

4820. Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, stran 15046.

Na podlagi četrtega odstavka 78. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 28/98 in 6/99), 276. člena pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 3/98 – prečiščeno besedilo in 90/98 v nadaljnjem besedilu: pravila) ter drugega odstavka 75. člena statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 9/95) je Upravni odbor zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod) na 29. seji dne 21. 10. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
1. člen
S tem pravilnikom se določajo obrazci in listine, ki se uporabljajo v postopkih uveljavljanja pravic zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
2. člen
(1) Obrazci iz prejšnjega člena so:
1 – PRIJAVA v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje (Obr. M-1)
2 – ODJAVA iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja (Obr. M-2)
3 – SPREMEMBA podatkov med pokojninskim in invalidskim ter zdravstvenim zavarovanjem (Obr. M-3)
4 – SPREMEMBA podatkov o zaposlenih osebah pri poslovnem subjektu (Obr. M-3A)
5 – PRIJAVA podatkov za zdravstveno zavarovanje družinskih članov (Obr. M-DČ)
6 – PRIJAVA POŠKODBE PRI DELU (Obr. ER-8)
7 – PRIJAVA-ODJAVA zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (Obr. M1-2/B).
(2) Listine iz prejšnjega člena so:
1 – KARTICA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA (Obr. KZZ)
2 – IZBIRA OSEBNEGA ZDRAVNIKA (Obr. IOZ)
3 – RECEPT (Obr. Rp)
4 – NAPOTNICA (Obr. NAP)
5 – POTRDILO O UPRAVIČENI ZADRŽANOSTI OD DELA (Obr. BOL)
6 – NAROČILNICA ZA TEHNIČNI PRIPOMOČEK (Obr. NAR-1)
7 – NAROČILNICA ZA PRIPOMOČEK ZA VID (Obr. NAR-2)
8 – POTRDILO O UPRAVIČENOSTI DO POTNIH STROŠKOV-SPREMSTVA (Obr. PS)
9 – NALOG ZA PREVOZ (Obr. NLG)
10 – PREDLOG ZOBNOPROTETIČNE REHABILITACIJE (Obr. ZB)
11 – REVERZ (Obr. REV)
12 – PREDLOG ZDRAVNIŠKI KOMISIJI (Obr. ZK)
13 – DELOVNI NALOG (Obr. DN)
(3) Obrazec iz 7. točke prvega odstavka tega člena ter listine od 2. do 13. točke drugega odstavka tega člena so objavljeni s tem pravilnikom in so njegov sestavni del.
(4) Vsebino in način uporabe listine iz 1. točke drugega odstavka tega člena določi zavod s splošnim aktom.
(5) Obrazci od 1. do 5. točke prvega odstavka tega člena so objavljeni v pravilniku o obrazcih za matično evidenco o zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja, obrazec iz 6. točke prvega odstavka tega člena pa v pravilniku o evidencah na področju dela.
3. člen
(1) Obrazec in listine iz 2. člena, ki so objavljeni s tem pravilnikom, so javne listine.
(2) Obrazec in listine iz prejšnjega odstavka obvezno vsebujejo podatek o založniku in izdajatelju, oznako obrazca oziroma listine ter opombo “Ponatis prepovedan“.
4. člen
(1) Navodilo za izpolnjevanje obrazca iz 7. točke prvega odstavka ter listin od 2. do 13. točke, razen listin iz 3. in 5. točke drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, izda zavod.
(2) Navodilo za izpolnjevanje listin iz 3. in 5. točke drugega odstavka 2. člena tega pravilnika izda zavod v sodelovanju z Ministrstvom za zdravstvo.
(3) Navodilo za izpolnjevanje obrazcev od 1. do vključno 6. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika izdajo nosilci, določeni s pravilniki iz petega odstavka 2. člena tega pravilnika.
5. člen
(1) Pri izvajanju zdravstvene dejavnosti, ki so predmet obveznega zdravstvenega zavarovanja, lahko listine iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika uporabljajo le javni zavodi, zasebni zdravniki in drugi zasebni zdravstveni delavci, ki imajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti sklenjeno pogodbo z zavodom.
(2) Listine iz prejšnjega odstavka pri izvajanju zdravstvenih storitev zavarovanim osebam ne smejo uporabljati zasebni zdravniki in drugi zdravstveni delavci, ki za to z zavodom nimajo sklenjene pogodbe in tudi ne zdravniki in drugi zdravstveni delavci v javnih zavodih, ki zavarovanim osebam nudijo zdravstvene storitve v okviru samoplačniške ambulante.
6. člen
(1) Zavod je založnik in izdajatelj obrazca iz 7. točke prvega odstavka 2. člena ter listin iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika. Zavod sam poskrbi za njihovo razdeljevanje, razen če za to delo ne pooblasti drugo pravno osebo.
(2) Zavod uporabnikom zagotavlja obrazce in listine po proizvodni ceni.
7. člen
(1) Posamezni obrazci in listine iz 2. člena tega pravilnika se uporabljajo:
– obrazec iz 7. točke prvega odstavka ter listine iz 6., 7., 9., 11., 12. in 13. točke drugega odstavka od 1. 7. 1999 dalje,
– listini iz 4. in 5. točke drugega odstavka od 1. 4. 1996 dalje,
– listini iz 8. in 10. točke drugega odstavka od 1. 1. 1998 dalje,
– listina iz 2. točke drugega odstavka od 1. 4. 1999 dalje,
– listina iz 3. točke drugega odstavka od 1. 10. 1999 dalje.
(2) Listina iz 1. točke drugega odstavka 2. člena tega pravilnika se začne uporabljati z dnem, ki ga v skladu s posebnim pravilnikom določi zavod.
8. člen
(1) Pravice, ki so jih v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja zdravniki priznali oziroma predpisali na obstoječih veljavnih listinah iz 3. do 13. točke drugega odstavka 2. člena tega pravilnika do datuma uveljavitve posamezne listine iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka 7. člena tega pravilnika, lahko te uveljavljajo najdalj do 30 koledarskih dni od datuma uveljavitve nove listine.
(2) Prijave v zavarovanje, vložene na obstoječem veljavnem obrazcu iz 7. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika do datuma uveljavitve obrazca iz prve alinee prvega odstavka 7. člena tega pravilnika, ostanejo v veljavi še naprej brez omejitve.
(3) Izbire osebnega zdravnika, izpisane na obstoječih veljavnih listinah iz 2. točke drugega odstavka 2. člena tega pravilnika do datuma uveljavitve listine iz četrte alinee prvega odstavka 7. člena tega pravilnika, ostanejo v veljavi še naprej brez omejitve.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 32/95, 10/98 in 78/99).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0305-6/3-99
Ljubljana, dne 21. oktobra 1999.
Predsednik
Upravnega odbora ZZZS
Sandi Bartol l. r.

AAA Zlata odličnost