Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999

Kazalo

4831. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice, stran 15078.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 26. in 93. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96, 2/99 in 23/99) je Občinski svet občine Jesenice na 12. seji dne 25. 11. 1999 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E S P R E M E M B I N D O P O L N I T E V
prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice
1. člen
1. Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določajo vsebina in obseg nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejema sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve PUP), subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, roki za posamezne faze izdelave sprememb in dopolnitev PUP ter sredstva, potrebna za pripravo sprememb in dopolnitev PUP.
2. člen
2. Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve PUP se nanašajo izključno na tekstualni del odloka (besedilo odloka), in sicer na 9. člen odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 51/98). Vsebuje dopolnitev oziroma spremembo opredelitve dopustnih vrst posegov.
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev PUP se bo upošteval zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
3. člen
3. Nosilci v postopku priprave sprememb in dopolnitev
Naročnik in izdelovalec sprememb in dopolnitev PUP je Občina Jesenice, C. m. Tita 78, Jesenice.
4. člen
4. Soglasja, pogoji in mnenja
Organi in organizacije, ki morajo podati soglasja, pogoje in mnenja k predlogu sprememb in dopolnitev PUP:
– Ministrstvo za zdravstvo Zdravstveni inšpektorat RS, Gorenjska enota Kranj, izpostava Jesenice, C. m. Tita 73, Jesenice,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj, Bleiweisova 34, Kranj,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1a (varstvo naravne dediščine), Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Kranj, Mirka Vadnova 5, Kranj,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, Ljubljana,
– Zavod varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju, Tomšičeva 44, Kranj,
– Slovenske železnice, d.d., Ljubljana, Služba za strategijo in razvoj, Kolodvorska 11, Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, Ljubljanska 19, Bled,
– ELES – Elektro Slovenije, p.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana,
– Geoplin, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, Ljubljana,
– Elektro Gorenjska, p.o. Kranj, PE Žirovnica, Moste 2a, Žirovnica,
– Telekom Slovenije, PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj,
– JP JEKO-IN, d.o.o., C.m. Tita 51, Jesenice,
– Krajevna skupnost Planina pod Golico, Planina pod Golico 55, Jesenice,
– Krajevna skupnost Slovenski Javornik Koroška Bela, Kidričeva 37c, Jesenice.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP ugotovi, da je potrebno pridobiti soglasja, pogoje in mnenja tudi od drugih organov in organizacij, ki niso našteta v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobijo v postopku.
V primeru, da kdo od navedenih organov in organizacij o izdaji soglasja, pogojev in mnenja ne bi odločil v 30 dneh po prejemu zahteve, se bo štelo, da s predlogom PUP soglaša.
5. člen
5. Terminski plan in postopek izdelave in sprejema sprememb in dopolnitev
PUP bomo pripravljali v naslednjih rokih:
– priprava in sprejem programa priprave sprememb in dopolnitev PUP,
– priprava osnutka sprememb in dopolnitev PUP,
– javna razgrnitev in obravnave osnutka sprememb in dopolnitev PUP 30 dni,
– strokovna stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav 15 dni po zaključku javne razgrnitve,
– župan Občine Jesenice zavzame stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javnih obravnav,
– na podlagi stališč župana se osnutek sprememb in dopolnitev PUP dopolni v predlog sprememb in dopolnitev PUP v 15 dneh,
– organi in organizacije bodo o izdaji soglasij odločili v 30 dneh po prejemu predloga sprememb in dopolnitev PUP,
– Občinski svet občine Jesenice sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah PUP,
– odlok se objavi v Uradnem listu RS.
6. člen
6. Financiranje priprave sprememb in dopolnitev
Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev PUP se zagotavljajo v proračunu Občine Jesenice, iz postavke urbanizem.
7. člen
7. Veljavnost programa priprave sprememb in dopolnitev
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu občine Jesenice.
Št. 012-20/99
Jesenice, dne 25. novembra 1999.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost