Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999

Kazalo

4845. Pravilnik o denarni pomoči za novorojence, stran 15097.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), drugega odstavka 4. člena, 9. člena in drugega odstavka 15. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) je Občinski svet občine Litija na 10. redni seji dne 2. 12. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o denarni pomoči za novorojence
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence družinam oziroma roditeljem z območja Občine Litija; določa upravičence, višino denarne pomoči, pogoje in postopek dodelitve pomoči.
2. člen
Upravičenec po tem pravilniku je mati novorojenca, ki ima stalno bivališče na območju Občine Litija in je državljanka Republike Slovenije.
V primeru smrti matere je upravičenec oče oziroma oseba, ki je otrokov skrbnik po odločbi centra za socialno delo pod pogojem, da sta oče oziroma otrokov skrbnik slovenska državljana in imata stalno bivališče na območju Občine Litija.
3. člen
Občinska uprava enkrat mesečno, na podlagi podatkov Upravne enote Litija, obvesti upravičence o njihovi pravici do denarne pomoči za novorojence po tem pravilniku. Obvestilo je vsebovano v čestitki, ki jo ob rojstvu novorojenca upravičencu pošljeta župan in pristojni podžupan v imenu občinskega sveta.
4. člen
Upravičenec uveljavlja pravico do denarne pomoči za novorojenca z vlogo, ki jo poda pisno ali ustno na zapisnik v tajništvu Občinske uprave občine Litija.
Rok za vložitev vloge iz prvega odstavka je 6 mesecev od dne otrokovega rojstva. Po poteku tega roka pravice do denarne pomoči za novorojenca ni več mogoče uveljaviti in občinska uprava vlogo, podano po izteku 6 mesečnega roka, zavrže kot prepozno.
5. člen
V vlogi iz prejšnjega člena upravičenec navede podatke o državljanstvu in stalnem bivališču zase in za novorojenca, številko hranilne knjižice oziroma tekočega računa, na katerega naj se nakaže denarna pomoč. Obvezne priloge so: potrdilo o državljanstvu za upravičenca, rojstni list za novorojenca in potrdilo o stalnem bivališču za upravičenca in novorojenca, kopija prve strani hranilne knjižice ali kopija kartice tekočega računa.
V primeru iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika mora biti vlogi priložen tudi izpisek iz matične knjige umrlih za otrokovo mater oziroma odločba centra za socialno delo o določitvi skrbnika.
6. člen
Denarna pomoč se upravičencu nakaže na podlagi odločbe, ki jo izda občinska uprava.
Zoper odločbo je dopusten ugovor pri županu občine v roku 8 dni po vročitvi.
Občinska uprava nakaže z odločbo dodeljeni znesek denarne pomoči najkasneje v roku 30-ih dni po njeni pravnomočnosti.
V postopku dodeljevanja denarne pomoči za novorojence se smiselno uporabljajo določbe zakona o splošnem upravnem postopku.
7. člen
Višina denarne pomoči po tem pravilniku znaša 50.000 SIT in se enkrat letno valorizira skladno z rastjo življenjskih stroškov.
8. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in stopi v veljavo s 1. 1. 2000.
Št. 711-13/99
Litija, dne 3. decembra 1999.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost