Številka 102
Uradni list RS, št. 102/1999 z dne 17. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/1999 z dne 17. 12. 1999, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4877. Ukaz o zaprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Republiki Singapur

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4919. Uredba o določitvi najvišje povprečne cene zemeljskega plina iz transportnega omrežja
4920. Uredba o določitvi najvišjih cen učbenikov
4921. Uredba o spremembah uredbe o kategorizaciji državnih cest
4922. Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih telefonskih storitev

Odloki

4918. Odlok o dopolnitvi odloka o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate
4923. Odlok o spremembi odloka o tarifnem sistemu za prodajo telefonskih storitev
4924. Odlok o glavnih znamenjih kovanca za 10 tolarjev

Sklepi

4878. Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Arboretum Volčji Potok
4925. Sklep o prenosu nadomeščenih delov državnih cest med občinske ceste
4926. Sklep o opustitvi nadomeščenih delov državne ceste
4927. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka lokacijskega načrta za vzporedni plinovod M 1/1 Kidričevo - Rogatec; b) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin; - dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-1990 za območje Občine Kidričevo v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta in; - dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986-1990 za območje Občine Rogaška Slatina v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta

MINISTRSTVA

4879. Odredba o obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 1999, obrazcu napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti in obrazcu za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti
4880. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev, mesa ter izdelkov iz surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz Sisačko-Moslavačke županije v Republiki Hrvaški
4881. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in dvijih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz Osiješko Baranjske in Požeško Slavonske županije v Republiki Hrvaški
4882. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov iz surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz Županije Istarske in Primorsko-Goranske v Republiki Hrvaški
4883. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dletvo
4884. Pravilnik o zaključnih izpitih v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju

USTAVNO SODIŠČE

4928. Sklep o sprejemu pobude za oceno ustavnosti nekaterih določb zakona o Radioteleviziji Slovenija in o začasnem zadržanju nekaterih določb tega zakona

BANKA SLOVENIJE

4929. Sklep o spremembi navodila za izvajanje sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino

OBČINE

Dobrna

4885. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za kmetijski prostor Občine Dobrna

Jesenice

4886. Odlok o ustanovitvi organov skupne občinske uprave Občine Jesenice in Občine Žirovnica

Kidričevo

4887. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 1999
4888. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kidričevo

Kobilje

4889. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo v naselju Kobilje

Kuzma

4890. Sporazum o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Kuzma in Občino Grad ter delitvi premoženja prejšnje Občine Kuzma na dan 31. 12. 1998

Mežica

4891. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v letu 2000

Mislinja

4892. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 2000
4893. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Mislinja
4894. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za taksne predmete v Občini Mislinja za leto 2000
4895. Sklep o najemnini za grobni prostor za leto 2000
4896. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Mislinja

Murska Sobota

4897. Spremembe in dopolnitve statuta Stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota
4898. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem
4899. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem v Mestni občini Murska Sobota

Novo mesto

4900. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb zazidalnega načrta za romsko naselje Žabjak

Puconci

4901. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Puconci za leto 1999
4902. Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Puconci s prostorskimi sestavinami planov
4903. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Puconci v letu 2000

Sežana

4904. Odlok o občinskih cestah

Šalovci

4905. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 1999
4906. Odlok o občinskih cestah
4907. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šalovci
4908. Sklep o višini cene programov v otroških vrtcih v Občini Šalovci
4909. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Šalovci

Škocjan

4910. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 1999
4911. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2000

Štore

4912. Odlok o občinskih cestah
4913. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 za območje Občine Štore in družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Štore
4914. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena

Vojnik

4915. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za kmetijski prostor Občine Vojnik

Zreče

4916. Odlok o dopolnitvi odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Zreče
4917. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije

POPRAVKI

1. Popravek sklepa Sodnega sveta, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 100-4783/99

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

96. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske republike o vzajemnem spodbujanju in zaščiti investicij (BGRSZI)
97. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o sodelovanju med policijami (BITSP),

Vlada Republike Slovenije

98. Uredba o ratifikaciji sprememb Protokola B Sporazuma med državami EFTE in Republiko Slovenijo
AAA Zlata odličnost