Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999

Kazalo

4830. Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor na območju Občine Jesenice, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, stran 15074.

Na podlagi 51., 62., 79. in 81. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97), navodila o merilih za to, kaj se šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) ter 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96, 2/99 in 23/99) je Občinski svet občine Jesenice na 12. seji dne 25. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor na območju Občine Jesenice, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določa vrsta, namen, največja velikost in način gradnje pomožnih objektov ter drugih posegov v prostor na območju Občine Jesenice, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč le odločba o dovolitvi priglašenih del, ki jo izda pristojni upravni organ ter pogoji za graditev in postopek priglasitve.
Gradnja oziroma postavitev pomožnih objektov, naprav in drugi posegi v skladu z tem odlokom se dovolijo na vseh zemljiščih na območju Občine Jesenice, pod pogoji opredeljenimi v prostorsko izvedbenih aktih.
II. POMOŽNI OBJEKTI IN NAPRAVE TER DRUGI POSEGI
2. člen
Za pomožne objekte in naprave ter druge posege v prostor se skladno s 1. členom tega odloka štejejo:
1. Vzdrževalna dela na obstoječih objektih, napravah in njihovih delih
Za tekoča vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah se štejejo dela, s katerimi se omogoča njihova normalna uporaba tako, da se ne spreminja zunanjost, zmogljivost, velikost ali namembnost obstoječih objektov in se z deli tudi ne posega v konstrukcijske elemente objekta in naprave. Mednje se štejejo tudi dela, ki so s posebnimi predpisi določena kot vzdrževalna dela.
2. Adaptacije, s katerimi se bistveno ne spreminjajo zunanjost, zmogljivost, velikost in namen obstoječih objektov
Za adaptacije, s katerimi se bistveno ne spreminjajo zunanjost, zmogljivost, velikost in namen obstoječih objektov, se štejejo dela oziroma posegi na obstoječih objektih tako:
2.1. da se ne spremeni vertikalni in horizontalni gabarit objekta in njegov izgled;
2.2. da se z adaptacijo ne posega v konstrukcijske elemente objekta;
2.3. da adaptacija objekta ne zahteva novih komunalnih in drugih priključkov ali takega povečanja zmogljivosti teh priključkov, za kar bi bila potrebna soglasja pristojnih komunalnih in drugih organizacij:
2.4. da se z adaptacijo ne spreminja osnovne namembnosti objekta.
3. Začasni objekti in naprave, namenjene sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, proslavam in podobno
Za začasne objekte in naprave, namenjene sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, proslavam in podobno se štejejo tisti objekti in naprave, ki z gradbeno izvedbo in komunalno opremljenostjo ne spreminjajo rabe zemljišča in je z njihovo odstranitvijo možno vzpostaviti zemljišče v prvotno stanje. Datum, do katerega naj bi začasni objekt stal se določi v odločbi o dovolitvi priglašenih del. Po preteku tega datuma je potrebno obnoviti dovoljenje ali odstraniti objekt.
4. Pri družinskih stanovanjskih in počitniških objektih:
4.1. garaža za osebne avtomobile do 20 m2 tlorisne površine;
4.2. drvarnice, vrtne ute, shrambe za orodje in drugi pritlični objekti, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev stanovanjske hiše do skupne tlorisne površine 20 m2;
4.3. nadstreški, pergole, pokrite terase, pokriti parkirni prostori in podobno do tlorisne velikosti 30 m2, pod pogojem, da je konstrukcija lesena ali kovinska na točkovnih temeljih;
4.4. montažni rastlinjaki, tople grede in zaprti cvetličnjaki do skupne tlorisne površine 30 m2;
4.5. vetrolovi in nadstreški nad vhodom ali zunanjimi stopnicami do tlorisne površine 15 m2;
4.6. zasteklitev balkonov ter postavitev zimskih vrtov (v celoti zastekljeni) do tlorisne površine 25 m2;
4.7. postavitev zunanjih stopnic v višini ene etaže oziroma maksimalne višine 3,5 m;
4.8. tipski plinski rezervoarji za utekočinjeni naftni plin vključno z izvedbo priključka na objekt do 2,5 m3 ter rezervoarji za kurilno olje do 5 m3 z upoštevanjem ustrezne področne zakonodaje ter pod pogojem, da ni možna priključitev na plinovodno ali vročevodno omrežje;
4.9. montažni dimniki ob preureditvi ogrevanja.
5. Pri objektih, namenjeni opravljanju kmetijske dejavnosti
5.1. gradnja manjših gospodarskih poslopij do 30 m2 tlorisne površine;
5.2. tople grede in zaprti rastlinjaki do 40 m2 tlorisne površine;
5.3. tipski silosni stolp do 90 m3 in koritasti silos z nadstrešnico do 30 m2 tlorisne površine;
5.4. gnojne jame ter gnojišča za potrebe kmečkih gospodarstev po veljavnih predpisih;
5.5. prestavitev obstoječih kozolcev in gradnja novih do dolžine 40 m, z lopo do maksimalne dolžine dveh bran;
5.6. čebelnjaki na točkovnih temeljih do 20 m2 tlorisne površine;
5.7. lesene lope brez zidanih pasovnih temeljev za vrtno orodje na organiziranih površinah za vrtičke in kmetijstvo, po enotnem projektu.
6. Pri večstanovanjskih in stanovanjsko-poslovnih objektih:
6.1. nadstreški oziroma pokriti parkirni prostori za osebne avtomobile, pod pogojem, da vsaki stanovanjski ali poslovni enoti pripada vsaj eno parkirno mesto, da se izdela enotni projekt, da se pridobi soglasje pristojne občinske službe za urejanje prostora, ki upošteva usklajenost s prostorsko izvedbeni akti ter vplive predvidenega posega v prostor na sosednje objekte ter komunalno in cestno infrastrukturo, s tem, da je konstrukcija lesena ali kovinska na točkovnih temeljih;
6.2. nadstrešnice in vetrolovi nad vhodom ali zunanjimi stopnicami do 20 m2 tlorisne površine po enotnem projektu za celotno zgradbo;
6.3. zasteklitev balkonov in teras ter postavitev zimskih vrtov na večjih terasah po enotnem projektu za celotno zgradbo;
6.4. tipski plinski rezervoarji za utekočinjeni naftni plin vključno z izvedbo priključka na objekt do 5 m3 ter rezervoarji za kurilno olje do 5 m3 z upoštevanjem ustrezne področne zakonodaje ter pod pogojem, da ni možna priključitev na plinovodno ali vročevodno omrežje.
7. Zunanja ureditev in drugi pomožni objekti
7.1. odstranitve obstoječih objektov in naprav ali delov objektov in naprav, za katere ni potrebna statična presoja;
7.2. frčade, strešna okna, antene ter naprave za izkoriščanje sončne energije, kolikor niso v neskladju s prostorsko izvedbenim aktom ter pri večstanovanjskih objektih po enotnem projektu;
7.3. postavitev mikrourbane opreme (klopi, igrala, korita za rože in grmovnice...) ter dopolnilna oprema obstoječih parkov, počivališč, otroških igrišč, objektov in naprav za rekreacijo...;
7.4. ureditev otroških igrišč ob vrtcih, šolah in večstanovanjskih objektih;
7.5. greznice, locirane neposredno ob obstoječih objektih; greznice morajo biti triprekatne, v nepropustni izvedbi, brez izpusta v teren ter ob predhodnem soglasju upravljavca javne kanalizacije;
7.6. oporni zidovi do višine 1m, izjemoma več kolikor za to ni potreben statičen izračun, upoštevaje odmik od javnih prometnih površin, določen v soglasju upravljavca oziroma lastnika prometne površine;
7.7. medposestne, dvoriščne in vrtne ograje do višine 1,2 m, ki morajo biti postavljene na investitorjevem zemljišču; odmik ter višina ograje ob javnih prometnih površin mora biti v skladu s soglasjem upravljavca oziroma lastnika javne površine;
7.8. zaščitne in varovalne ograje izključno ob poslovnih, obrtnih, industrijskih in komunalnih objektih do višine 2,5 m, kolikor takšno ograjo predpisujejo varnostne ali druge zahteve pogojene z dejavnostjo, ki se izvaja v teh objektih, odmik ter višina ograje ob javnih prometnih površinah mora biti v skladu s soglasjem upravljavca oziroma lastnika javne površine;
7.9. ograje za zaščito pred divjadjo do višine 2 m;
7.10. protihrupne ograje ob predhodnem soglasju upravljavca oziroma lastnika javne površine;
7.11. reklamni, obvestilni in podobni panoji oziroma objekti, ki niso prometni znaki, pritrjeni na obstoječe objekte, zidove, ograje ter samostojni reklamni, obvestilni in podobni panoji oziroma objekti, ki so opredeljeni z odlokom o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Jesenice;
7.12. postavitev avtobusnih nadstrešnic, telefonskih govorilnic, bankomatov in drugih “avtomatov za strojno prodajo artiklov” postavljenih izven objektov do tlorisne površine 3 m2 ob predhodnem soglasju upravljavca oziroma lastnika javne površine, če objekt stoji na ali ob javni površini;
7.13. ureditev prostora za smetnjake ter postavitev nadstrešnic nad zabojniki in posodami za komunalne odpadke, ob predhodnem soglasju upravljavca predmetne javne gospodarske službe;
7.14. gradnja komunalnih naprav in objektov ter energetskih priključkov, ki niso primarne in sekundarne rabe – hišni priključek za obstoječe objekte, ki niso grajeni na priglasitev, ob predhodnem soglasju upravljavca ali lastnika infrastrukturnega omrežja, na katerega se hišni priključek priklopi;
7.15. verska obeležja (križi, kapelice, znamenja) tlorisne površine do 20 m2, umetniška dela, spominske plošče, spominska obeležja, doprsni kipi in podobna obeležja, na podlagi predhodno izdelane idejne prostorske rešitve ter soglasjem pristojne občinske službe za urejanje prostora;
7.16. izgradnja, tlakovanje ali asfaltiranje dvorišč, dovoznih poti in parkirišč pred stanovanjskimi in drugimi objekti do tlorisne površine 1000 m2;
7.17. vzdrževalna in obnovitvena dela ter modernizacije na občinskih cestah v skladu s predpisi o javnih cestah ter vzdrževalna in obnovitvena dela ter modernizacije na nekategoriziranih cestah in poteh (gozdne, poljske) v skladu s pogoji, ki jih določi njen lastnik ali od njega pooblaščen upravljavec;
7.18. dostavne rampe in premične zapore na vhodih na parkirišča ali dvorišča in oprema parkirišča;
7.19. postavitev manjših zbiralnikov za pitno vodo, kapnic ali požarnih bazenov;
7.20. posegi za odstranjevanje arhitektonskih ovir za funkcionalno ovirane osebe kolikor se ne posega v konstrukcijo objekta (gradnja klančin);
7.21. urejanje in vzdrževanje vodotokov ob soglasju in skladno s pogoji upravljavca vodotoka;
7.22. nasipanje – izravnava terena na površini do 1 ha in druga manjša zemeljska dela, skladno s soglasjem lastnika zemljišča;
7.23. drenaže in drugi zaščitni ukrepi pri sanaciji zemeljskih in snežnih plazov na posameznih zemljiščih do površine 1 ha, namenjene individualni rabi lastnika zemljišča, nemoteče za sosednja zemljišča.
III. POGOJI IN OMEJITVE
3. člen
Pri postavitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor iz prejšnjega člena je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– upoštevana mora biti namensko rabo zemljišča, ki je določena v prostorsko izvedbenih aktih, razen če s tem odlokom ni drugače določeno;
– biti morajo skladni z drugimi splošnimi akti občine;
– zaradi posegov v prostor ne smejo biti prizadeti pravice in zakonski interesi drugih oseb ter javni interes;
– zahtevana je skladnost z zakoni in predpisi s področja varstva okolja, varstva pred požarom, varstva naravne in kulturne dediščine in ostalimi področnimi akti, ki posredno ali neposredno posegajo v urejanje prostora po presoji upravnega organa.
4. člen
Pri postavitvi pomožnih objektov in naprav ter posegov v prostor morajo biti upoštevane naslednje splošne omejitve:
– da ne poslabšuje pogojev rabe zemljišča, sosednjih objektov in naprav;
– da ne potrebujejo novih trajnih komunalni in drugi priključki na javne komunalne objekte in naprave;
– da narava pomožnega objekta ne narekuje posebne statične presoje ali druge gradbeno-tehnične dokumentacije;
– da se z odstranitvijo objektov lahko vzpostavi zemljišče v prvotno stanje.
Če poseg ni v skladu z navedenimi določili, je potrebno pridobiti lokacijsko in gradbeno oziroma enotno gradbeno dovoljenje.
Za pomožne objekte, ki niso določeni v tem odloku, vendar zadostujejo določilom navedenim v prvem odstavku tega člena, je treba pridobiti mnenje o ustreznosti načrtovanega posega, ki ga izda občinska služba pristojna za urejanje prostora.
5. člen
Arhitekturne, oblikovne in druge omejitve:
– pomožni objekti po tem odloku so lahko samo enoetažni – pritlični + izkoriščeno ali neizkoriščeno podstrešje, nepodkleteni;
– oblikovno morajo biti objekti prilagojeni že obstoječim objektom in zasnovani tako, da se čimbolj vklopijo v okolje ter skladno s pogoji opredeljenimi v prostorsko izvedbenih aktih; isto velja tudi za obnovo obstoječih objektov;
– izbor gradbenega materiala mora biti prilagojen krajinskim in oblikovnim značilnostim območja ter skladno s pogoji opredeljenimi v prostorsko izvedbenih aktih;
– nakloni streh in smeri slemena morajo biti prilagojeni streham obstoječih objektov, skladna mora biti tudi vrsta kritine ter skladno s pogoji opredeljenimi v prostorsko izvedbenih aktih;
– ograje naj bodo v naseljih čim bolj enotne in iz naravnih materialov oziroma prilagojene tipologiji naselja, uporaba odpadnega gradiva je prepovedana; za gradnjo ograje iz betonskih polnil oziroma betonsko ograjo je potrebno pridobiti lokacijsko dovoljenje.
6. člen
Posebne omejitve:
– vse tlorisne površine so določene po obodu zunanjih zidov pomožnih objektov;
– skupna bruto gradbena površina pomožnih objektov (dveh ali več pomožnih objektov) ki so kakorkoli povezani v celoti, ne sme presegati 40 m2, razen za nadstreške za osebne avtomobile grajene po enotnem projektu, za ureditve otroških igrišč ob vrtcih, šolah in večstanovanjskih objektih ter za izgradnjo, tlakovanje ali asfaltiranje dvorišč, dovoznih poti in parkirišč pred stanovanjskimi in drugimi objekti;
– pomožni objekti se ne smejo uporabljati in opremljati za bivalne namene ter so brez komunalnih priključkov in naprav;
– za vse posege na večstanovanjskih objektih je zahtevano enotno oblikovanje in izbira materialov, ki ga potrdi občinska služba za urejanje prostora;
– za posege, ki so izvedeni v območjih in na objektih, ki so evidentirani kot kulturni, arheološki, zgodovinski, naravni in etnološki spomeniki, je potrebno pridobiti ustrezno soglasje pristojnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine;
– za posege, ki vplivajo na vodni režim je potrebno pridobiti soglasje upravljavca vodotoka oziroma upravljavca vodnega vira;
– za posege v varovalnem pasu ceste ter za rekonstrukcijo ali gradnjo novih priključkov na cesto je potrebno pridobiti soglasje lastnika ali upravljavca ceste;
– po presoji upravnega organa se morajo v postopku pridobiti še druga mnenja in soglasja;
– za vse posege izvedene izven območja stavbnih zemljišč, je obvezna pridobitev ustreznega soglasja pristojne občinske službe za urejanje prostora.
IV. PRIGLASITEV DEL
7. člen
Za gradnjo ali postavitev pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor iz 2. člena tega odloka, mora investitor pridobiti odločbo o dovolitvi priglašenih del.
8. člen
Priglasitev del po tem odloku je obvezna za celotno območje Občine Jesenice.
Investitor, ki namerava zgraditi ali postaviti objekt ali napravo iz 2. člena tega odloka, mora nameravani poseg priglasiti na Upravni enoti Jesenice na podlagi 62. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
Vloga za priglasitev del mora vsebovati:
– kratko tehnično poročilo o nameravanem posegu v prostor (opis zemljišča, na katerem naj bi se izvajal poseg ter opis materiala in konstrukcije);
– kopijo katastrskega načrta;
– vris predvidenega položaja objekta glede na obstoječi objekt v kopijo katastrskega načrta oziroma situacijo objekta;
– skico objekta ali idejni projekt (tloris, prerez, značilne fasade), ki jo izdela za to strokovno usposobljena pravna ali fizična oseba, ustrezne tehnične smeri, razen za posege navedene v točkah 1, 2, 4.9, 5.4, 5.5, 7.1, 7.3, 7.4, 7.7, 7.8, 7.9, 7.12, 7.13, 7.14, 7.16, 7.17, 7.18, 7.21, 7.22 in 7.23 2. člena tega odloka;
– zemljiškoknjižni izpisek ali dokazilo o razpolaganju z zemljiščem, na katerem naj bi objekt stal ali se poseg izvajal;
– če gre za začasni objekt, pa tudi datum, do katerega naj bi objekt stal;
– zakonsko predpisana soglasja.
9. člen
Investitor ne sme pričeti s priglašenimi deli brez odločbe o dovolitvi priglašenih del.
V. NADZOR
10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe v skladu s svojimi pristojnostmi in zakonskimi zadolžitvami ter občinska inšpekcija.
VI. KAZENSKA DOLOČBA
11. člen
Za kršitev določb tega odloka se uporabljajo kazenske določbe zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
VII. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o določitvi vrste, namena, največje velikosti in načina gradnje pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list RS, št. 37/96).
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-18/99
Jesenice, dne 25. novembra 1999.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost