Številka 100
Uradni list RS, št. 100/1999 z dne 10. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/1999 z dne 10. 12. 1999, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

4775. Sklep o postavitvi častnega konzula v Splitu

MINISTRSTVA

4776. Odredba o blagu, ki je oproščeno obveznosti prevoza od carinske črte do mesta predložitve
4777. Pravilnik o nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce
4778. Pravilnik o veterinarsko-sanitarnem nadzoru živilskih obratov, veterinarsko-sanitarnih pregledih ter o pogojih zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora
4811. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
4812. Pravilnik o spremembah pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v višje strokovno izobraževanje
4813. Pravilnik o spremembah pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu

SODNI SVET

4779. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
4780. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
4781. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto okrožnega sodnika
4782. Sklep o ponovnem javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto namestnika predstojnika Okrajnega sodišča v Slovenskih Konjicah
4783. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto predstojnika Okrajnega sodišča v Domžalah
4784. Sklep o ponovnem javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto podpredsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4785. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za november 1999
4786. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 1999

OBČINE

Cankova

4787. Odlok o organizaciji in izvajanju službe pomoči družini na domu in merilih za določanje plačil storitev v Občini Cankova
4788. Odlok o pomožnih objektih v Občini Cankova
4789. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Cankova
4790. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cankova
4791. Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov

Kidričevo

4792. Sklep o seznanitvi z osnutkom lokacijskega načrta

Pivka

4793. Odlok o varstvu krajevnih vodnih virov v Občini Pivka

Podvelka

4794. Odlok s spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Radeče

4795. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Radeče za leto 1999

Rogaška Slatina

4796. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 1999
4797. Odlok o višini in načinu plačevanja članarine lokalni turistični organizaciji Občine Rogaška Slatina
4798. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogaška Slatina v letu 2000
4799. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Rogaška Slatina

Slovenska Bistrica

4800. Sklep o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem načrtu za obvoznico Pragersko

Slovenske Konjice

4801. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 1999
4802. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona Slovenske Konjice - območje Konusa
4803. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Slovenske Konjice
4804. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Trebnje

4805. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 1999

Vitanje

4806. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 1999
4807. Sklep o spremembi sklepa o načinu financiranja političnih strank Občine Vitanje
4808. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Žetale

4809. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žetale
4810. Odredba o načinu financiranja za modernizacijo in vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti na območju Občine Žetale

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o postavitvi častnega konzula v Nangomi
2. Popravek objave pod naslovom DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3. Popravek odloka o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Cerkno, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
4. Popravek odloka o denarnih pomočeh v Občini Dobrepolje
5. Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Mostje-Banuta - naselje Staro Mostje (Lendava)
6. Popravek odloka o uvedbi novih imen za območja oziroma ulice v naselju Prevalje
7. Popravek odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Sveta Ana)
8. Popravek sklepa o sofinanciranju izgradnje vodovoda Stopnik-Jevše v letu 1999-2000 (Vransko)

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

93. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Španije (BESMCP)
94. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne Republike Brazilije (BBRTGS)
95. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (BUSZTS-1)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti