Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999

Kazalo

4850. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 1999, stran 15101.

Skladno določilom zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) ter na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 22. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99) je Občinski svet občine Rogašovci sprejel dne 9. 12. 1999
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 1999
1. člen
Spremeni in dopolni se 3. člen odloka (Uradni list RS, št. 59/99) tako, da glasi:
“Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov se določijo ocenjeni skupni prihodki in odhodki proračuna za leto 1999 v višini 292,200.000 SIT.
Pri tem se v okviru zakonskih prihodkov proračuna, ki dosegajo:
260,200.000 SIT    – neposredni prihodki
 15,000.000 SIT    – prihodki ožjih delov (KS)
 17,000.000 SIT    – prihodki od kreditov
--------------------------------------------------
292,200.000 SIT    – skupaj
sredstva prihodkov se razporedijo na:
139,496.000 SIT    tekoče porabe
152,704.000 SIT    investicijske porabe
račun financiranja:
17,000.000 SIT    – zadolževanje (bančno
           posojilo za osnovno šolo)
1.700.000 SIT    – odplačilo glavnice (99)
----------------------------------------------
15.300.000 SIT    – stanje dolga ob koncu
           leta 1999
2. člen
Ocenjeni prihodki in odhodki krajevnih skupnosti (ožjih delov), ki so zajeti v 1. členu in znašajo 15,000.000 SIT se namenijo izključno za njihovo porabo.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati z dnem sprejetja, objavijo pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403 02-3/99-1
Rogašovci, dne 9. decembra 1999.
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.
Tabelarna primerjava sintetične bilance prihodkov in odhodkov plana in rebalansa
          proračuna Občine Rogašovci za leto 1999

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Prihodki                             Plan      Rebalans  Indeks
--------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Prihodki za pokrivanje primerne porabe v višini     48,200.000     42,513.000    88
2. Dodatna sredstva finančne izravnave          140,000.000    178,000.000    127
3. Prihodki KS iz naslova samoprispevka in drugi viri KS  20,000.000     15,000.000    75
4. Drugi prihodki                      2,900.000     4,000.000    138
5. Dopolnilna sredstva-prihodki na podlagi javnih razpisov 18,275.000     22,962.000    126
6. Prihodki iz naslova najetih kreditov          17,000.000     17,000.000    100
7. Preneseni prihodki                   12,725.000     12,725.000    100
--------------------------------------------------------------------------------------------------
                             259,100.000    292,200.000    113

Odhodki

1. Sredstva za delo občinskih organov, uprave in zavodov  49,600.000     58,932.000    119
2. Transferji, dotacije in subvencije           41,450.000     48,184.000    116
3. Sredstva KS za izvajanje lastnih programov       20,000.000     15,000.000    75
4. Odplačila kredita                    1,700.000     1,700.000    100
5. Druge javne potrebe in rezerve             14,500.000     15,680.000    108
6. Investicijsko vzdrževanje                16,750.000     19,250.000    115
7. Investicije                      115,100.000    133,454.000    116
--------------------------------------------------------------------------------------------------
                             259,100.000    292,200.000    113


AAA Zlata odličnost